Veel gestelde vragen

Het overzicht van veel gestelde vragen leest u hier. Wij zullen dit overzicht bijwerken als daar aanleiding toe is. Heeft u een andere vraag? U mag altijd contact opnemen via campusterneuzen@terneuzen.nl.

Locatie

Waarom kiest de gemeente de locatie voor onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs?

Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht als het gaat om onderwijshuisvesting.

Hoe ziet het onderzoeksgebied Vliegende Vaart eruit?
Waarom heeft het college en de gemeenteraad zijn en haar voorkeur uitgesproken voor locatie Vliegende Vaart?

De locatie Vliegende Vaart biedt een bredere maatschappelijke impuls, goede ruimtelijke mogelijkheden en een gunstige kostenraming. Er zijn mogelijkheden voor een brede onderwijscampus waar leerlingen een Rijke Schooldag kunnen krijgen. Het realiseren van huisvesting voor een voorgezet onderwijsschool is een omvangrijke investering en een keuze voor minimaal 40 tot 50 jaar. Zo’n investering biedt kansen en heeft effect op bredere maatschappelijke en stedelijke ontwikkelingen. We kijken ook naar verkeersveiligheid en groene ruimte met recreatiemogelijkheden.

Wat is een Rijke Schooldag?

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Op veel scholen worden naast reguliere lessen extra activiteiten aangeboden, zoals sport, cultuur of huiswerkbegeleiding. Zo zorgt de school ervoor dat leerlingen zichzelf ten volle kunnen ontplooien. De Rijke Schooldag geeft een impuls aan de brede talentontwikkeling, met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling. Extra activiteiten in en rondom de school kunnen een bijdrage leveren aan een Rijke Schooldag.

Waarom zijn maar twee locaties (Vliegende Vaart en Zeldenrustlaan) onderzocht?

De plannen voor het ontiwkkelen van nieuwe huisvesting van het voortgezet onderwijs lopen al een aantal jaar. Hierbij zijn verschillende locaties in Terneuzen bekeken en onderzocht. In mei 2022 presenteerde het college van burgemeester en wethouders het bestuursakkoord. Op basis hiervan zijn in 2022 de locaties Vliegende Vaart en Zeldenrustlaan nog een keer onderzocht. In de rapportage 'verkenning huisvesting voortgezet onderwijs' leest u de achtergronden van de verkenning van de beide locaties. Op basis van de rapportage en bijbehorend voorstel heeft de gemeenteraad Vliegende Vaart aangewezen als ontwikkellocatie voor de onderwijshuisvesting.

Waarom komt de school niet aan de rand van de stad Terneuzen?

In het eerdere onderzoek van Hevo (2019-2020) zijn vijftien mogelijke locaties onderzocht. Daarbij zijn ook locaties aan de rand van Terneuzen onderzocht. Deze zijn in dat onderzoek al afgevallen. Ook is het de nadrukkelijke wens van het schoolbestuur om in de nabijheid van partners te zitten in de stad. Het was vervolgens een politieke keuze om twee locaties (Vliegende Vaart en Zeldenrustlaan) verder te verkennen. Met de instemming van de gemeenteraad op 15 december 2022 is de ontwikkellocatie Vliegende Vaart definitief geworden.

Wat is Campus Terneuzen?

Het woord 'campus' komt uit het Latijn. Het betekent letterlijk 'open ruimte' of 'veld'. We zien een campus vaak als een centraal gebied. Een locatie waar gebouwen van één of meerdere onderwijsinstellingen staan. Op een campus kunnen ook andere faciliteiten voor leerlingen worden aangeboden. Je kunt hierbij denken aan ontmoetingsplekken, studiefaciliteiten of sportvoorzieningen.

Als gemeente Terneuzen willen we inzetten op het ontwikkelen van een brede(re) onderwijscampus waar leerlingen vanuit verschillende doelgroepen een Rijke Schooldag kunnen krijgen, bestaande uit kwalitatief aantrekkelijk en divers onderwijs, kunst, cultuur, sport, beweging, gezondheid, vitaliteit en sociale samenhang. We zien de campus niet als eigendom van één organisatie. Met de gemeente als aanjager en facilitator hopen we dat de campus floreert in de synergie van alle aanwezige partijen.

 

Gebouw en omgeving

Waar komt de nieuwe school te staan?

De exacte situering binnen het onderzoeksgebied Vliegende Vaart is nog niet bekend. We hebben ongeveer een kwart van het onderzoeksgebied nodig voor de huisvesting van de school en het bijbehorende terrein, zoals fietsenstalling en parkeerplaatsen.

Voor hoeveel leerlingen wordt de nieuwe middelbare school?

We gaan uit van een school voor 2.200 leerlingen. We baseren ons op leerlingenprognoses. We willen niet te groot, maar zeker ook niet te klein bouwen. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Terneuzen 2022 bepaalt dat de noodzaak voor nieuwbouw voor een school aanwezig is als de prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende een periode van ten minste vijftien jaar kan worden verwacht.

Hoeveel ruimte is er nodig voor de school?

Op basis van de verkenning gaan we uit van circa 20.000 m2 voor het schoolgebouw, de sportzalen en het bijbehorende terrein. Binnen het onderzoeksgebied Vliegende Vaart verwachten we ongeveer een kwart van de oppervlakte te gebruiken

 Er is nu een prachtige groene omgeving op en rondom het sportpark. Gaat dit verdwijnen?

Nee, bij het uitwerken van de ruimtelijke inpassing kijken we ook naar aspecten als een groene en klimaatadaptieve omgeving met recreatiemogelijkheden.

We maken ons zorgen over hangjeugd en vandalisme. Heeft u hierover al nagedacht?

Wij begrijpen uw zorgen. In het vervolgtraject hebben we hiervoor aandacht.

Wat gaat er gebeuren met de huidige gebouwen De Rede en het Zeldenrust?

Wat we gaan doen met de vrijkomende locaties is nog niet definitief bekend. Dit gaan we in het vervolgtraject nader onderzoeken. Voor de locatie Zeldenrustlaan onderzoeken we de mogelijkheden voor een woon-zorgcomplex. Dit is in overeenstemming met Motie M22-32: Onderzoek naar mogelijkheden voor het realiseren van een woon-zorgcomplex Zeldenrustlaan.

Is de campus en het omliggende gebied toegankelijk voor iedereen?

Dat is wel het uitgangspunt. De campus zien we als een ruimte voor ontspannen, ontmoeten en creëren. Ook is er een connectie met het bestaande sportpark.

 

Betrokken partijen

Wie zijn de betrokken partijen?

Voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs hebben we te maken met

  1. de school: Lodewijk College;
  2. het schoolbestuur: stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (VOZV).

Voor het realiseren van Campus Terneuzen verkennen we mogelijke samenwerkingen met partners, zoals de organisatie voor specialistisch onderwijs in Zeeland (OZEO), middelbaar beroepsonderwijs (Scalda), Centrum voor Top Techniek (CTT) en hoger beroepsonderwijs (HZ University of Applied Sciences). Ook de Provincie Zeeland en de gemeenten Hulst en Sluis betrekken we bij Campus Terneuzen.

Wat zijn de consequenties voor de sportverenigingen?

Dat hangt af van de exacte siutering in het onderzoeksgebied. Zodra we hierover meer weten gaan we het gesprek aan met de desbetreffende sportverenigingen.

 

Verkeer en ontsluiting

 Is er al iets bekend over de toegangswegen die scholieren gaan gebruiken om bij de nieuwe school te komen?

Op dit moment gaan we ervanuit dat de ontsluiting plaatsvindt via de zuidzijde van het sportpark (Rooseveltlaan – Hughersluys). Maar we gaan dit nader bekijken en verder uitwerken. Een veilige verkeersontsluiting is een randvoorwaarde bij de verdere uitwerking.

Blijft het verkeerslicht bij de Haarmanweg in de toekomstige situatie bestaan of komt hier een andere oplossing voor?

Dit gaan we bij het ontwerp van de nieuwe school en de inrichting van de omgeving verder bekijken. Een veilige verkeersontsluiting is een randvoorwaarde bij de verdere uitwerking.

Blijft de rotonde in de toekomstige situatie bestaan of komt hier een andere oplossing voor?

Dit gaan we bij het ontwerp van de nieuwe school en de inrichting van de omgeving verder bekijken. Een veilige verkeersontsluiting is een randvoorwaarde bij de verdere uitwerking.

Komt de fietsroute door de wijk Driewegen?

Dit heeft niet onze voorkeur. Bij het ontwerp van de nieuwe school en de inrichting van de omgeving bekijken we alle routes. Een veilige verkeersontsluiting is een randvoorwaarde bij de verdere uitwerking.

 

Verplaatsing percelen/panden

Hebben jullie al percelen of panden gekocht?

Nee. We zijn wel in gesprek en onderhandeling met enkele perceeleigenaren.

Er moeten verenigingen en bedrijven naar elders verplaatsen. Waar komen die terecht?

We maken afspraken hierover met de desbetreffende verenigingen en bedrijven op het moment dat we met hen in gesprek zijn over het perceel en/of pand.

 

Financieel

Wat zijn de kosten voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs?

We verwachten dat de totale kosten tussen de 63 en 75 miljoen euro bedragen. De totale kosten zijn afhankelijk van nog te maken keuzes. Denk hierbij aan keuzes op het gebied van duurzaamheid en eisen ten aanzien van ventilatie. Deze keuzes maken we samen met het voortgezet onderwijs. Ook zij betalen een deel van de kosten. In de verkenning zijn we uitgegaan van een reële bandbreedte van de te maken kwaliteitskeuzes en bouwprijzen. De verwachte kosten zijn exclusief de opbrengstpotentie van vrijkomende locatie(s) en exclusief de bijdrage van het voortgezet onderwijs.