Energietransitie

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Hiermee verminderen we de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen en gaan we de klimaatverandering tegen. De overheid werkt via een groot aantal programma’s en projecten om ervoor te zorgen dat Nederland klaar is voor een duurzame toekomst. Een en ander is nodig om in de toekomst te kunnen voorzien in de verwachte energiebehoefte van de aanwezige industrie. Sommige energie-infrastructuurprojecten komen op het grondgebied van de gemeente Terneuzen. Zij zullen hier een ruimtelijke impact hebben. De nationale projecten zijn:

 • 380 kV Zeeuws-Vlaanderen
 • Programma Verkenning Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ)
 • Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland
 • Nieuwbouw kerncentrales

Op deze pagina leest u meer over de verschillende grote energieprojecten in onze gemeente.

Reageren

Voor de energieprojecten in de regio lopen, of starten binnenkort, projectprocedures. De minister voor Klimaat en Energie coördineert de besluitvorming van energieprojecten die van nationaal belang zijn. Als inwoner of belanghebbende in deze regio zijn er tijdens een projectprocedure meerdere momenten waarop u kunt reageren op de plannen.

Tijdlijn nationale energieprojecten 2024

Zonnepanelen

Wilt u zelf duurzame energie opwekken en uw energielasten zo laag mogelijk houden? Misschien is zonne-energie iets voor u. In de Zonatlas kunt u zien of uw huis geschikt is voor de aanleg van zonnepanelen of een zonneboilersysteem. Zo helpt u de gemeente Terneuzen om klimaatneutraal te worden. De rekenhulp in de Zonatlas berekent wat uw terugverdientijd is van een investering in zonnepanelen.

Collectief zonnepanelendak (postcoderoosproject)

Heeft u interesse in zonnepanelen, maar kunt u ze niet op uw eigen dak plaatsen? Denk dan eens aan een postcoderoosproject. Daarbij worden zonnepanelen geplaatst op een (groot) dak, waar dit wel goed kan. Particulieren en MKB-bedrijven kunnen lid worden van een lokale energiecoöperatie en certificaten kopen in de gezamenlijke zonnepaneleninstallatie op het dak van een derde. In de afgelopen jaren hebben we drie postcoderoosprojecten gerealiseerd: Duurzaam Zaamslag, zeilmakerij Van der Sneppen en Brede School Othene.

Regelmatig vinden er informatieavonden plaats over postcoderoosprojecten in onze gemeente. Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.zonnecollectiefzeeland.nl.

Zonneparken

​Momenteel hebben wij voor circa 152 hectare aan zonnepanelen vergund, met een totaal vermogen van circa 196 Megawatt opgesteld vermogen.

 • Op 9 maart 2022 is het zonnepark Sas van Gent-Zuid geopend. Dit park is 24 hectare groot en levert 30 megawatt aan zonne-energie.
 • Op 25 maart 2022 is het zonnepark Mosselbanken geopend. Dit park is 32 hectare groot en levert 60 megawatt aan zonne-energie. Aan de rand van dit zonnepark is een zwaluwwand gebouwd.
 • Op 24 oktober 2023 is zonnepark Koegorspolder geopend. Het park heeft een piekcapaciteit van 71.1 megawatt.
 • Zonnepark Bontepolder, nabij Sluiskil, is in werking. In het voorjaar van 2024 openen we dit zonnepark.

Voor de financiering van een duurzaam idee of project kunt u als groep bewoners (uit bijvoorbeeld dezelfde straat of buurt) eenvoudig subsidie aanvragen uit het Duurzaamheidsfonds.

Duurzaamheidsfonds Terneuzen: financier uw duurzame idee

Voor de financiering van een duurzaam idee of project kunt u eens per jaar subsidie aanvragen uit het Duurzaamheidsfonds. Dit kunt u doen als groep bewoners (uit bijvoorbeeld dezelfde straat of buurt). Dit fonds compenseert u als omwonende voor mogelijke hinder die u ervaart van de zonneparken. De initiatiefnemers van de zonneparken leveren vijftien jaar lang jaarlijks een financiële bijdrage aan het fonds. De omvang van de bijdrage is afhankelijk van de grootte van het park. Wij beheren de opbrengsten, beoordelen de aanvragen en keren subsidie uit. Dan kunt u aan de slag met de uitvoering van uw initiatief. 

Hoe vraagt u subsidie aan uit het Duurzaamheidsfonds?

Als inwoner van de gemeente Terneuzen kunt u subsidie aanvragen. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden:

 • uw initiatief draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschap;
 • u woont binnen een straal van zes kilometer rondom een zonnepark, en de locatie van uw maatregel of project valt binnen deze straal. 

Wilt u een subsidie aanvragen uit het Duurzaamheidsfonds? Lees dan eerst onderstaande documenten door. Hier vindt u ook de voorwaarden, reglementen en de uitzonderingen op de subsidie. Vul daarna het aanvraagformulier in. 

Bent u een initiatiefnemer voor zonneparken?  Dan is voor ons de Structuurvisie zonne-energie Terneuzen leidend voor de beoordeling van uw initiatief.

Toelichting kaartje: zonneparken en zones

Op onderstaande kaart ziet u voor welk zonnepark en binnen welke zone u een aanvraag kan doen. U kunt alleen subsidie aanvragen voor een zonnepark dat reeds in werking is.

 • Zonnepark 1: Mosselbanken (fase 1 is in werking, fase 2 nog niet)
 • Zonnepark 2: Bontepolder (in werking)
 • Zonnepark 3: Koegorspolder (bestaat uit zonnepark Tractaatweg en zonnepark Koegorsstraat, beiden in werking)
 • Zonnepark 4: Vloeivelden (Sas van Gent-Zuid, in werking)
 • Zonnepark 5: Tweekwartweg (Sas van Gent-Noord, nog niet in werking)

Geografische weergave van de vijf zonneparken; Zonnepark Mosselbanken (Terneuzen), zonnepark Bontepolder (Terneuzen Koegors), zonnepark Koegorspolder (Axel), zonnepark Vloeivelden (Sas van Gent) en zonnepark Tweekwartweg (Zandstraat).

 

Toelichting zones rondom zonnepark

 • Zone 1: gebied van 0  tot 1 kilometer rondom het zonnepark (voorrang op zone 2, 3 en 4).
 • Zone 2: gebied van 1 tot 2 kilometer rondom het zonnepark (voorrang op zone 3 en 4)
 • Zone 3: gebied van 2 tot 4 kilometer rondom het zonnepark (voorrang op zone 4)
 • Zone 4: gebied van 4 tot 6 kilometer rondom het zonnepark (geen voorrang)

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op, via e-mail: duurzaamheidsfonds@terneuzen.nl, of via telefoonnummer 14 0115.

Nieuwbouw kerncentrales

Het Rijk onderzoekt het langer openhouden van de huidige kerncentrale en de bouw van twee extra kerncentrales in Borssele. Als de plannen van het Rijk doorgaan, heeft dit gevolgen voor onze regio. Wat deze gevolgen exact zijn weten we op dit moment nog niet.

Vanaf 23 februari start het voornemen voor de nieuwbouw van twee kerncentrales en het voorstel voor participatie. Dit is de eerste formele stap van de projectprocedure om tot een definitieve locatiekeuze te komen. Naast het voornemen voor de nieuwbouw publiceert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook een voorstel voor participatie. Hierin beschrijft het ministerie hoe zij geïnteresseerden en omwonenden in de toekomst zal betrekken bij de projectprocedure.

Denk mee over kernenergie in uw regio

Het Rijk vindt het belangrijk dat iedereen kan meedenken over de plannen voor deze nieuwe kerncentrales. Van 23 februari tot en met 4 april ligt het 'voornemen en voorstel voor participatie' ter inzage. Hierin leest u wat het plan inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren. Het document vindt u vanaf 23 februari op www.overkernenergie.nl. Tijdens deze periode kunt u het Rijk laten weten wat u van dit plan vindt. Zo kunt u bijvoorbeeld meedenken over mogelijke locaties voor de nieuwe kerncentrales, en over de manieren waarop u betrokken wil worden. Reageren kan vanaf 23 februari tot en met 4 april 2024 via www.rvo.nl/nieuwbouw-kerncentrales.

Vragen? Kom naar de informatiebijeenkomsten

Meer weten, of vragen? Het Rijk organiseert de volgende informatiebijeenkomsten:
•    Maandag 26 februari, van 20.00 tot 21.00 uur: online webinar op www.overkernenergie.nl. Tijdens de online bijeenkomst kunt u vragen stellen via de ‘chat’.
•    Dinsdag 5 maart, van 19.00 ot 21.00 uur. Locatie: De Stenge, Stengeplein 1, Heinkenszand
•    Woensdag 6 maart, van 19.00 tot 21.00 uur. Locatie: Churchill Hotel, Churchilllaan 700, Terneuzen

Aanmelden is niet nodig. Tijdens de informatiebijeenkomst is er er een informatiemarkt, en vindt er een themagesprek plaats over de procedure. Hiervoor zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Er is ook informatie over het Programma Verkenning aanlanding Wind op Zee (VAWOZ).

Meer informatie over de informatiebijeenkomsten vindt u hier.

Meer informatie en reageren

380kV-hoogspanningsverbinding en -station Zeeuws-Vlaanderen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna EZK) en TenneT willen Zeeuws-Vlaanderen aansluiten op het 380 kV-hoogspanningsnet via een nieuwe verbinding. Die loopt vanaf de bestaande hoogspanningslijn Borssele-Rilland naar een nieuw te realiseren hoogspanningsstation in of nabij Terneuzen. electriciteitsmastenDit project is bedoeld om de groeiende vraag naar elektriciteit in het gebied aan te pakken en de industrie te verduurzamen.

Update 30 april 2024

Tussen 17 november tot 29 december 2023 kon iedereen reageren op het voornemen en het voorstel voor participatie (hierna VenP) met betrekking tot de verkenning 380kV-hoogspanningsverbinding Zeeuws-Vlaanderen. EZK en Tennet hebben de 90 reacties beantwoord. De resultaten hiervan leest u in hun Reactienota - Voornemen en voorstel voor participatie Project 380 kV Zeeuws-Vlaanderen d.d. 23 april 2024.

Vervolgstap

De Reactienota is een eerste aanzet naar de volgende mijlpaal in het project: de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). In dit onderzoeksvoorstel staat welke alternatieve tracés en stationslocaties onderzocht worden, en hoe. Mogelijke locaties of routes worden onderzocht met de thema's milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. EZK en Tennet publiceren de concept-NRD naar verwachting in het najaar van 2024. Daarop kunt u wederom reageren. Dit resulteert uiteindelijk in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

EZK en TenneT informeren u

Het Ministerie van EZK en TenneT zijn tijdens de procedure in de regio aanwezig om zoveel mogelijk mensen te informeren. Meer informatie over dit project vindt u op de websites van 
-    de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op deze projectwebsite vindt u meer informatie over nieuwe bijeenkomsten, de procedure en de inspraakmogelijkheden. 
-    TenneT. Hier kunt u zich ook abonneren op een nieuwsbrief over het project.

Informatie december 2023

Standpunten Tennet

Voor een aantal actuele onderwerpen / thema’s heeft Tennet de afgelopen maanden standpunten geformuleerd. Denk aan ‘Bovengronds, tenzij’ beleid, netcongestie, stikstof, etc. Kijk hier voor een overzicht van deze standpunten. Wilt u aanvullende informatie over deze thema's? Neem dan contact op met Tennet.

Reageren op locatie- en tracéalternatieven

Heeft u vragen, opmerkingen over of suggesties voor de hoogspanningsverbinding of het -station? Deze kunt u indienen in de Projectatlas, die vindt u onder het kopje 'Meer weten over het project?' 

Werksessies in 2024. Denkt u mee?

In december 2023 en in het eerste kwartaal van 2024 organiseerden Tennet en EZK verschillende werksessies met dorpsraden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen in het zoekgebied. Die krijgen daarvoor automatisch een uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel graag meedenken? Neem dan contact op met de omgevingsmanagers. Hun contactgegevens vindt u onderaan de website van Tennet.

Webinar en inloopbijeenkomsten in november 2023

Op donderdag 23 november organiseerden Tennet en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een webinar. U kunt dit webinar terugkijken op de website van Tennet. Op 28 en 29 november organiseerden Tennet en EZK twee inloopbijeenkomsten.

kaart 150/380 kV

Programma Verkenning Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ)

Binnen het Nederlandse duurzame energiesysteem van de toekomst speelt windenergie van zee een belangrijke rol. Rond 2030 komt 75 procent van onze huidige elektriciteitsbehoefte van windturbines op zee. Om hier te komen, moet nog veel gebeuren. Zo moeten er nog windparken op zee worden gebouwd en moeten deze worden aangesloten op het elektriciteitsnet op zee. Via platforms en kabels op zee komt de energie van de windparken vervolgens aan land. Een belangrijk onderdeel van de plannen voor windenergie op zee is een goede aansluiting van het energiesysteem op het land. Zonder aanlanding geen Wind op Zee.

Hoe dat het beste kan gebeuren onderzoekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (Programma VAWOZ) 2031-2040. Het doel van dit programma is te onderzoeken welke routes en locaties het meest geschikt zijn om de elektriciteit en waterstof van windparken op zee tussen 2031 en 2040 naar het vasteland te brengen en aan te sluiten op het hoogspanningsnet of toekomstig waterstofnetwerk. Het Programma VAWOZ is in maart 2023 gestart en eindigt in 2025 met een advies aan de ministerraad over de meest kansrijke en gewenste routes en aanlandlocaties.

Kijk hier voor meer informatie over het programma VAWOZ. Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook vindt u hier de participatiekalender en een overzicht van de participatiemogelijkheden die voor iedereen toegankelijk zijn.

Meer informatie en reageren

Vanaf 23 februari tot en met 5 april 2024 ligt het onderzoeksplan voor het Programma VAWOZ,ook wel de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD), ter inzage. Hierin staat welke routes en aanlandlocaties worden onderzocht en hoe dit zal gebeuren. Lees hier hoe u input kunt geven op de verschillende fases van het onderzoeksplan.

Informatiebijeenkomst 5 en 6 maart

Het Rijk organiseert informatiebijeenkomsten over de nieuwbouw kerncentrales. Tijdens deze avonden zijn er ook informatiepanelen over VAWOZ.   
•    Dinsdag 5 maart, van 19.00 tot 21.00 uur. Locatie: De Stenge, Stengeplein 1, Heinkenszand
•    Woensdag 6 maart, van 19.00 tot 21.00 uur. Locatie: Churchill Hotel, Churchilllaan 700, Terneuzen

Aanmelden is niet nodig. Kijk hier voor meer informatie over de informatiebijeenkomst.

Meer weten?

Meer weten over Wind op Zee? Kijk dan hier.

Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services B.V. (HNS) willen een waterstofnetwerk aanleggen. In onze regio wordt hiervoor een bestaande aardgasleiding gebruikt. Het waterstofnetwerk is in eerste instantie alleen bedoeld voor industrieën en bedrijven.

Meer informatie en reageren

Meer informatie over het waterstofnetwerk vindt u op www.hynetwork.nl/. Of kijk op www.rvo.nl. Hier vindt u ook informatie over de procedure en inspraakmogelijkheden.

Kaart waterstofnetwerk zuidwest-Nederland

Projectprocedure en reactiemogelijkheid

De minister voor Klimaat en Energie coördineert de besluitvorming van energieprojecten die van nationaal belang zijn. Tijdens een projectprocedure zijn er verschillende periodes waarin u kunt reageren op de plannen zie afbeelding hieronder). Hierboven vindt u per project wat de participatie- en inspraakmogelijkheden zijn.

projectprocedure grote energieprojecten