Terneuzen aardgasvrij (TVW)

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle woningen en gebouwen van het aardgas af zijn. Dat is nodig om onze CO2-uitstoot terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan. Ook willen we minder afhankelijk zijn van aardgas, zowel uit Groningen als uit het buitenland. Alle inwoners en eigenaren van huizen en gebouwen krijgen op den duur te maken met deze overstap.

Op 10 februari 2017 hebben wij onze handtekening gezet onder het Zeeuws Energieakkoord. Het streven van dit akkoord is dat in 2045 de hele particuliere woningvoorraad in Zeeland energieneutraal is. De Zeeuwse gemeenten werkten samen onder de paraplu ‘Plan van Aanpak Transitievisie Warmte’ om eind 2021 ieder een Transitievisie Warmte (TVW) gereed te hebben.

In de TVW werkt een gemeente de alternatieven voor aardgas en het handelingsperspectief per wijk of buurt uit. Eind december 2021 stelde onze gemeenteraad de Transitievisie Warmte (TVW) Terneuzen en bijbehorende uitvoeringsagenda vast. Deze TVW maakt inzichtelijk wanneer welke wijk of buurt kan worden afgekoppeld van het aardgas en welke duurzame warmtebron dan het meest kansrijk is.

In de overschakeling naar duurzame warmte is een actieve rol van inwoners en inwonersgroepen (inwonerparticipatie) van groot belang. Vanaf 2022 gaan we aan de slag met wijkgerichte uitvoeringsplannen (WUPs). In een WUP leggen we vast op welke manier een wijk samen met de inwoners zal worden aangepast.

Restwarmtenet Hoek

Een industrieel restwarmtenet is een van de mogelijkheden om een wijk gasloos te maken. Een restwarmtenet maakt het voor bedrijven in de Kanaalzone mogelijk te voldoen aan de Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2.0), die hen verplicht hun restwarmte nuttig in te zetten.

Eind 2021 heeft onze gemeenteraad ingestemd met een onderzoek naar samenwerking tussen verschillende partijen voor de aanleg en de exploitatie van een industrieel restwarmtenet. Dit onderzoek is afgerond. Lees hier het rapport ‘Restwarmtenet Terneuzen. Schetsontwerp, businesscase en uitvoeringsplan Hoek', d.d. 3 februari 2023 van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. Dit rapport is een uitwerking van het restwarmtenet met een concreet plan voor de eerste fase in de dorpskern van Hoek. Onderdeel van het rapport is een Wijkuitvoeringsplan (WUP, een warmteplan op wijkniveau). College en raad nemen binnenkort een besluit over het vervolg.

Lees verder op de website van de Vereniging RestwarmteNet Hoek.

Inwonerparticipatie: meepraten over uitvoeringsplannen

 In de overschakeling naar duurzame warmte is een actieve rol van inwoners en inwonergroepen van groot belang. Dat vraagt om meepraten, meedenken, meebeslissen en meedoen bij het maken en uitvoeren van de plannen. Dat geldt voor de Transitievisie Warmte en ook voor de latere Wijkuitvoeringsplannen (WUP's). Dit heet participatie. De 'Leidraad voor inwonerparticipatie in de warmtetransitie' bevat handvatten voor gemeenten, inwonersgroepen, hun samenwerking én hun procesondersteuners om inwonerparticipatie in de warmtetransitie praktisch handen en voeten te geven. Op de website www.zeeuwsenergieakkoord.nl vindt u praktische hulpmiddelen om samen te werken aan de ontwikkeling van de Transitievisies Warmte en de Wijkuitvoeringsplannen. Dit zijn hulpmiddelen voor gemeenten én inwonersgroepen, zoals wijk- en dorpsraden, energiecoöperaties en andere inwonersinitiatieven.