Regelgeving geveltuinen Terneuzen

Regeling geveltuinen Terneuzen

 

Het college van de gemeente Terneuzen;

 

gelet op artikel 3.52, derde lid en zesde lid onder c van de 1ste wijziging van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Terneuzen (2023)

 

BESLUIT:

 

De regels geveltuinen en voorwaarden voor het gebruik van gemeentegrond ten behoeve van geveltuinen vast te stellen:

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

 1. Geveltuin: een strook begroeide openbare ruimte aan de voor- en/of zijkant van een woning, die direct grenst aan deze woning en door de (voormalige) bewoner(s) van deze woning is aangelegd en/of wordt onderhouden; een plantenbak tegen de gevel wordt ook aangemerkt als geveltuin;
 2. Woning: een gebouw dat bestemd is tot bewoning; met woning wordt in de regeling een eengezinswoning bedoeld, die rechtstreeks toegankelijk is op straatniveau. Gestapelde bouw, zoals flats en appartementencomplexen, en bedrijfswoningen vallen in deze regeling ook onder het begrip woning. Geveltuinen zijn bij dit soort gebouwen ook toegestaan.
 3. Bewoner: degene die woont in een woning waarbij zich aan de voor- en/of zijkant daarvan een geveltuin bevindt of gepland is;
 4. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen
 5. Gemeente: de gemeente Terneuzen.

Artikel 2. Reikwijdte regeling

Deze regeling is van toepassing op de aanleg, instandhouding en opheffing van geveltuinen in de gemeente Terneuzen en het gebruik van gemeentegrond ten behoeve van geveltuinen.

HOOFDSTUK 2. Meldingsplicht

Artikel 3. Melding

 1. Een bewoner die van plan is een geveltuin aan de voor- en/of zijkant van de woning aan te leggen, dient dit minstens vier weken voor de aanleg van de geveltuin te melden bij het college door toezending van het ingevulde meldingsformulier, dat te vinden is op www.terneuzen.nl/geveltuin.
 2. Het college bevestigt binnen vier weken schriftelijk de ontvangst van de melding aan de bewoner.

HOOFDSTUK 3. Regels geveltuin

Artikel 4. Toegestane vormen van geveltuinen

Geveltuinen zijn toegestaan in verschijningsvormen die voldoen aan de regels en voorwaarden, zoals is opgenomen in deze regeling.

Artikel 5. Aanleg geveltuin

De bewoner is zelf verantwoordelijk voor de aanleg van de geveltuin (aankoop materiaal, beplanting, etc.).

Artikel 6. Maatvoering van de geveltuin

De toegestane afmeting van de geveltuin is afhankelijk van de breedte van het trottoir. De geveltuin moet over de volledige lengte even breed zijn en een maximale lengte hebben die gelijk is aan de gevellengte van de woning. In onderstaande tabel zijn de toegestane afmetingen van een geveltuin en de minimale obstakelvrije breedte van het trottoir vermeld.

Breedte trottoir

minimale obstakelvrije breedte trottoir

Maximale breedte geveltuin

140 tot 150 cm

120 cm

20 cm

150 tot 190 cm

120 cm

30 cm

190 tot 200 cm

150 cm

40 cm

200 tot 210 cm

150 cm

50 cm

> 210 cm

150 cm

60 cm

Bij een trottoirbreedte kleiner dan 140 cm of de aanwezigheid van een rabatstrook in plaats van trottoir is er sprake van maatwerk.

Artikel 7. Graven van de geveltuin

 1. Bij de aanleg van een geveltuin mag maximaal 30 centimeter diep vanaf de bovenkant van de zandlaag onder een verwijderde tegel gegraven worden.
 1. Het graven dient handmatig te gebeuren.
 2. Graafschade aan kabels, leidingen en rioleringen ontstaan door de aanleg of onderhoud van een geveltuin is voor rekening van de bewoner.

Artikel 8. Beplanting van de geveltuin

 1. In een geveltuin mag enkel beplanting worden geplaatst. Diep wortelende, woekerende beplanting en/of bomen zijn in een geveltuin niet toegestaan.
 2. Diep wortelende, woekerende beplanting en/of bomen mogen alleen in plantenbakken worden geplant. Plantenbakken mogen maximaal 60 centimeter hoog zijn en moeten verder voldoen aan de maatvoering zoals is bepaald in artikel 6.
 3. Er mogen geen invasieve planten worden geplant.

Artikel 9. Beheer en onderhoud van de geveltuin

 1. De bewoner is ervoor verantwoordelijk dat de geveltuin op elk moment aan de regels en voorwaarden, zoals opgenomen in deze regeling, voldoet en draagt zorg voor het onderhoud van de geveltuin. De kosten hiervan komen voor rekening van de bewoner.
 2. De bewoner is verplicht om het onkruid te bestrijden tot 30 centimeter rondom de geveltuin.

Artikel 10. Veiligheid en milieu

 1. De bewoner is ervoor verantwoordelijk dat:
 1. de geveltuin geen belemmering voor weggebruikers vormt;
 2. de geveltuin is voorzien van een opsluitband, waarvan de opstaande rand maximaal 5 centimeter hoog is vanaf de aanwezige bestrating; en
 3. de beplanting in de geveltuin maximaal 20 centimeter overhangt in de openbare ruimte.
 1. Voor de bemesting van de geveltuin is enkel compost toegestaan.
 2. Het gebruik van chemische middelen in een geveltuin is niet toegestaan.

Artikel 11. Zichtbaarheid en bereikbaarheid (nuts)voorzieningen

 1. De bewoner is ervoor verantwoordelijk dat zich in of in de nabijheid van de geveltuin bevindend(e) openbare verlichting, nutsvoorzieningen en straatmeubilair, zoals verkeersborden, verkeerspaaltjes, straatnaamborden, bankjes en prullenbakken, op elk moment zichtbaar en bereikbaar zijn.
  Indien hiervan geen sprake is, kan het college besluiten dat de zichtbaarheid en bereikbaarheid door of namens de gemeente wordt hersteld. Hierbij kan de beplanting en/of opsluitband uit de geveltuin verwijderd worden. De bewoner kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding of herstel van de eventuele hierdoor aangebrachte schade aan beplanting en/of opsluitband.
 2. De bewoner is ervoor verantwoordelijk dat de in de grond onder en/of in de nabijheid van de geveltuin gelegen kabels, leidingen en rioleringen op elk moment voor herstel- en/of vernieuwingswerkzaamheden bereikbaar zijn. Als bij dergelijke werkzaamheden beplanting en/of opsluitband uit de geveltuin verwijderd moet(en) worden, dan mag de partij die de herstel- en/of vernieuwingswerkzaamheden uitvoert deze verwijderen. De bewoner kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding of herstel van de eventuele hierdoor aangebrachte schade aan beplanting en/of opsluitband.

Artikel 12. Verwijdering bestrating

Een bewoner die een geveltuin aanlegt, mag voor deze aanleg ter plaatse aanwezig(e) bestrating en zand verwijderen, voor zover deze bestrating en dit zand zich binnen de toegestane afmetingen van de geveltuin bevinden.

Artikel 13. Bijzondere regels

Indien een geveltuin wordt aangelegd aan de voor- en/of zijkant van een woning, waarvan de bewoner huurder is, dient de bewoner toestemming te hebben van de verhuurder van de woning voor de aanleg van de geveltuin.

HOOFDSTUK 4. Eigendom grond en aansprakelijkheid

Artikel 14. Eigendom en gebruik grond geveltuin

 1. De grond waarop de geveltuin zich bevindt, is en blijft eigendom van de gemeente.
 2. De bewoner mag de gemeentegrond niet aan de openbaarheid onttrekken.
 3. De bewoner krijgt de grond waarop de geveltuin wordt aangelegd om niet in gebruik van de gemeente.

Artikel 15. Aansprakelijkheid geveltuinen

De bewoner is aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, geleden door de gemeente en/of derde(n), veroorzaakt tijdens de realisatie en of door de aanwezigheid van een geveltuin en/of de zich daarin bevindende beplanting en opsluitband.

De gemeente is nimmer aansprakelijk voor schade die een bewoner dan wel eigenaar van de woning lijdt door de aanwezigheid van een geveltuin aan de voor- en/of zijkant van zijn of haar woning en/of de zich daarin bevindende beplanting en opsluitband.

 

 

Hoofdstuk 5. Einde en overdracht geveltuin

Artikel 16. Verwijdering en overdracht geveltuin door bewoner

 1. De bewoner meldt het aan het college indien:
 1. deze de geveltuin van zijn of haar woning wenst over te dragen aan een nieuwe bewoner van deze woning;
 2. deze de geveltuin van zijn of haar woning wenst te verwijderen.
 1. De in het eerste lid bedoelde melding geschiedt uiterlijk vier weken voor de geplande overdracht of verwijdering van de geveltuin college door toezending van het ingevulde meldingsformulier, dat te vinden is op www.terneuzen.nl.
 2. Het college bevestigt binnen de vier weken schriftelijk de ontvangst van de melding aan de bewoner.
 3. Bij verwijdering van de geveltuin zorgt de bewoner dat de bestrating weer in de oorspronkelijke staat wordt hersteld, waarbij de bewoner aangebrachte grond dient te verwijderen en de bestrating op zand dient aan te brengen.

Artikel 17. Einde geveltuin(en) door de gemeente

 1. Indien de bewoner een geveltuin onvoldoende onderhoudt dan wel een geveltuin niet (meer) voldoet aan de regels en voorwaarden, zoals opgenomen in deze regeling, kan het college de bewoner in de gelegenheid stellen om binnen één maand de geveltuin alsnog correct te onderhouden dan wel te zorgen dat de geveltuin alsnog aan de regels en voorwaarden, zoals opgenomen in deze regeling, voldoet. Indien de bewoner hieraan geen gehoor geeft, kan het college besluiten dat de geveltuin verwijderd wordt. De gemeente verwijdert in dat geval de geveltuin en zorgt dat de bestrating weer in de oorspronkelijke staat wordt hersteld. De kosten hiervan komen voor rekening van de bewoner.
 2. Indien geplande herinrichting van de openbare ruimte in een straat waarin zich een of meerdere geveltuinen bevinden hiertoe aanleiding geeft, kan het college besluiten dat deze geveltuin(en) definitief verwijderd wordt (worden). Het college informeert in dat geval de bewoner(s) hierover tijdig voordat de betreffende werkzaamheden starten. De gemeente draagt zorg voor het verwijderen van de geveltuin(en) en draagt de kosten hiervan.
 3. Indien na een herinrichting, als bedoeld in het tweede lid, de vóór deze herinrichting al aanwezige geveltuin(en) terugkomt (terugkomen), dan zorgt de gemeente ervoor dat de geveltuin(en) na de herinrichting zonder beplanting wordt (worden) hersteld. De bewoner dient in dat geval zelf voor nieuwe beplanting te zorgen.
 4. Het college kan besluiten dat geveltuinen niet langer zijn toegestaan in de openbare ruimte. In dat geval dienen bewoners bestaande geveltuinen op eerste verzoek van het college te verwijderen en de bestrating in de oorspronkelijke staat terug te brengen, waarbij door een bewoner aangebrachte grond dient te worden verwijderd en de bestrating op zand dient te worden aangebracht. Het college geeft de bewoners een redelijke termijn voor de verwijdering van de geveltuinen.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 18. Overgangsbepaling

Bestaande geveltuinen die aan deze regeling voldoen mogen blijven bestaan. Als bestaande geveltuinen niet aan deze regeling voldoen krijgt de bewoner een verzoek om binnen acht weken alsnog aan de regeling te voldoen. Als binnen die termijn niet wordt voldaan aan de regeling, verwijdert de gemeente de geveltuin voor rekening van de bewoner.

Artikel 19. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 20. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling geveltuinen Terneuzen.

 

Dit besluit is genomen door Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, 5 september 2023,

gemeentesecretaris,                             burgemeester,

 

 

S.I.L. (Steven) de Waal                          H.J.A. (Erik) van Merrienboer