Coronavirus en ondernemers

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. U kunt zich voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisco’s. Op deze pagina leest u waar u rekening mee kunt houden. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen.

Noodlijn voor ondernemers: 088-9990000

Voor veel ondernemers is het steeds moeilijker geworden om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Ondernemers die hun hart willen luchten, bijvoorbeeld over hun gesloten zaak, of ondernemers die graag het verhaal over hun benarde persoonlijke situatie kwijt willen, kunnen terecht bij de noodlijn van Ondernemend Nederland (ONL) en Instituut voor het Mkb (IMK). De noodlijn voor ondernemers is te bereiken op 088-9990000.

Nieuwsbrief voor ondernemers in de gemeente Terneuzen

Wilt u op de hoogte blijven over het nieuws voor ondernemers in de gemeente Terneuzen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor ondernemers

Contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionarissen van de gemeente Terneuzen

Via deze pagina kan u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionarissen van de gemeente Terneuzen. U kan bij hen terecht met al uw vragen over Corona en andere vragen.

 

Regelingen voor ondernemers
 

Financiële tegemoetkoming Check Corona Toegangsbewijs (CTB)

Aanvragen financiële tegemoetkoming CTB

Om in aanmerking voor een financiële compensatie te komen verzoeken wij je om de vragenlijst volledig in te vullen en deze samen met bewijsstukken zoals facturen via e-mail (economie@terneuzen.nl) naar de gemeente Terneuzen te sturen. Je ontvangt binnen 1 week bericht of je voor de financiële compensatie in aanmerking komt.

Start aanvraag financiële tegemoetkoming CTB >

(download PDF)

Voorwaarden financiële tegemoetkoming CTB

Deze regeling geldt binnen het tijdvak van 22 september tot en met 31 december zo lang de CTB-plicht geldt én zo lang het beschikbare budget niet op is.

Aanvragen

 • Voor het aanvragen van ondersteuningsgelden voor de controle op CTB’s gebruikt u het aanvraagformulier;
 • De gemeente heeft een budget vanuit de Rijksoverheid beschikbaar om toe te kennen. Dit bedrag is ook direct het plafond van deze regeling. De gemeente streeft naar een eerlijke verdeling van de gelden. Dat betekent dat ze wekelijks bekijkt welke aanvragen die op dat moment binnen zijn, worden toegekend;
 • Uit de aanvraag moet blijken dat de aangevraagde ondersteuningsgelden daadwerkelijk ingezet worden om de controle op CTB's vorm te geven;
 • In de aanvraag voegt u een onderbouwing toe van de kosten die u wilt declareren.
 • Het toegekende budget is beperkt dat betekent dat aanvragen op basis van binnenkomst worden beoordeeld en toegekend tot het budget op is.

Toekenning

 • Een reactie op uw aanvraag ontvangt u op het opgegeven e-mailadres;
 • Na de wekelijkse beoordeling laten wij aan u weten in hoeverre we uw aanvraag toekennen;
 • Uit de toekenning blijkt welk bedrag aan u krijgt;
 • Factoren die van belang zijn voor toekenning zijn:
 • of u de aangevraagde gelden inzet voor controle op CTB;
 • of de kosten hiervan passen binnen het kader van de regeling;
 • of de kosten hiervan in voldoende mate onderbouwd en redelijk zijn;
 • of toekenning van de aanvraag niet leidt tot een ongelijke verdeling van het beschikbare budget.

Declareren

 • Voor het declareren van de daadwerkelijke kosten gebruikt u het aanvraagformulier;
 • Een declaratie dient u in na afloop van het tijdvak waar het om gaat;
 • Na toekenning van een aanvraag dient u aan het einde van het tijdvak (dus bijvoorbeeld op 1 november voor de maand oktober) een declaratie in bij de gemeente;
 • Hier voegt u eventuele facturen en/of berekeningen toe van de gemaakte kosten. Wanneer u bijvoorbeeld extern inhuurt , stuurt u een factuur mee. Maakt u extra loonkosten, dan voegt u een berekening toe;
 • Wanneer de declaratie overeenstemt met de toekenning, ontvangt u het bedrag op de opgegeven rekening.

Algemene informatie over de ondersteuningsgelden CTB

Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren. En onder omstandigheden de toegang te ontzeggen. De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en makkelijker maken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen in duidelijke gevallen
(compliance assistance). Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.

Vanuit de bijdrage komen de volgende kosten die door de Veiligheidsregio en in overeenstemming met deze organisatie die een derde partij maakt ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking:

Vergoedbare kosten:

i. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
ii. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;
iii. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
iv. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
v. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder i tot en met iv.

Niet vergoedbare kosten:

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:
i. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;
ii. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.
iii. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Bijstand voor zelfstandigen

Op onze webpagina over bijstand voor zelfstandigen vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Informatie
 

Coronavirus en ondernemen (Ondernemersplein)

Het Coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. U kunt zich voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisco’s. Op de website van het Ondernemersplein leest u waar u rekening mee kunt houden.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) informatie maatregelen Coronavirus

Op de website van Koninklijke Horeca Nederland lees je meer over de maatregelen voor de horeca.

 

Stel uw vragen
 

Veelgestelde vragen in Zeeland rondom Corona (COVID-19)

Op de website van ZEELANDveilig kan je terecht met je vragen over het Coronavirus.

Zeeuws Loket voor ondernemers

Zeeuwse ondernemers kunnen bij de Provincie, gemeente, Impuls en bij VNO-NCW Zeeland terecht met hun vragen. Het Zeeuws Loket: is te bereiken tijdens kantooruren via e-mail. Meer info op de pagina Coronavirus en ondernemers van de Provincie Zeeland.

KVK Coronaloket

Bij het KVK Coronaloket kun je terecht met al je ondernemersvragen. Telefoonnummer: 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).

Sabewa Zeeland gaat coulant om met invordering van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen

Door de situatie rondom het Coronavirus heeft Nederland vergaande maatregelen moeten nemen. Deze maatregelen hebben gevolgen voor ondernemers. Om die reden heeft Sabewa Zeeland besloten coulant om te gaan met de invordering van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Heeft u vragen over uw betaling? Neemt u dan contact op met Sabewa Zeeland. Dit kunt u doen door te mailen of een contactformulier in te vullen op de website www.sabewazeeland.nl.

 

English information
 

Your company and the Coronavirus

The Dutch government is taking measures to help entrepreneurs affected by the crisis. Read more about these measures on the website business.gov.nl

COVID-19 Impact on Business in the Netherlands - overview of key websites (Invest in Holland)

Please find an overview of key websites that provide up-to-date information and guidance on COVID-19 related matters in the Netherlands. Additionally, the NFIA team worldwide is here for you. Should you have any further questions, please do not hesitate to reach out to Invest in Holland.