Subsidie voor ondernemers(organisaties) 2024

De gemeente Terneuzen heeft een subsidieregeling voor ondernemers(organisaties). De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor nieuwe en/of vernieuwende activiteiten. En voor initiatieven die de bestuurskracht van ondernemersorganisaties vergroten.
Het beschikbare budget hiervoor is € 10.000. Dit verdelen we over de aanvragers. Ook uw vereniging of stichting kan in 2024 een aanvraag voor subsidie indienen.

Let op: uw Als u de subsidieaanvraag vóór 1 april 2024 indient, dan ontvangt u voor 1 mei uitsluitsel over uw aanvraag. U kunt het formulier invullen via de knop 'Subsidie voor (ondernemers)organisaties'.

Subsidie voor ondernemers(organisaties)

 

Doel van de subsidieregeling

Met deze subsidieregeling voor ondernemers willen we ervoor zorgen dat de economische positie van de bedrijven verbetert. Dit geldt voor bedrijven in alle kernen. We verstaan hieronder ook het helpen en versterken van ondernemers in de gemeente. Daarnaast willen we met de subsidieregeling het leef-, woon- en verblijfsklimaat in de gemeente Terneuzen versterken.

Voorwaarden en criteria

Aan de toekenning van de subsidie voor ondernemersorganisaties zijn een aantal voorwaarden verbonden. Daarnaast beoordelen we de aanvragen aan de hand van bepaalde criteria.
Dit zijn de gestelde voorwaarden en beoordelingscriteria:

Voorwaarden

 • Aanvragers van een subsidie zijn ondernemersverenigingen. Er mag geen winstoogmerk zijn.
 • Aanvragers van een subsidie moeten statutair gevestigd of actief zijn in de gemeente Terneuzen.
 • Alleen aanvragen voor nieuwe of vernieuwende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie. Bestaande activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie. Ook initiatieven die de bestuurskracht van ondernemersorganisaties vergroten, komen in aanmerking voor subsidie.
 • Alleen aanvragen voor eenmalige subsidies zijn mogelijk.
 • Er moet een concreet bedrag te worden aangevraagd.
 • Per ondernemersorganisatie kan jaarlijks maximaal één aanvraag worden ingediend.
 • De activiteiten moeten dit jaar plaats vinden, dus in 2024.

Criteria

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen kijkt de gemeente naar de volgende onderdelen:

 • de aard, variëteit en kwaliteit van de activiteit(en). Bij de aanvragen is er speciale aandacht voor vernieuwende activiteiten en/of activiteiten die de bestuurskracht vergroten.
 • de financiële noodzaak tot subsidiëring voor het plaatsvinden van de activiteit. Subsidie wordt enkel gegeven aan activiteiten met een haalbare begroting en aan activiteiten die, ondanks het vinden van mogelijke andere financieringsbronnen, geen sluitende begroting hebben.
Verantwoording subsidie

Over de subsidie die u beschikbaar wordt gesteld moet u verantwoording af leggen. Uiterlijk vóór 1 oktober 2025 moet u ons een verantwoording over de periode april 2024 - december 2024 toesturen. Die moet bestaan uit:

 • Een activiteitenverslag: een inhoudelijk verslag van de activiteiten die hebben plaatsgevonden.
 • Een financieel verslag: een overzicht van de werkelijke uitgaven en inkomsten.
Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouder bepaalt welke ondernemersorganisatie(s) subsidie ontvangt/ontvangen. U ontvangt hierover na de besluitvorming zo snel mogelijk een brief van ons.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? E-mail ons.