Beleidslijn BIBOB

Wat is de wet BIBOB?

In hoofdlijnen regelt de wet twee zaken. Ten eerste wordt het mogelijk om bepaalde vergunningen, subsidies en aanbestedingen te weigeren wegens - globaal gezegd - het hebben van criminele banden. Ten tweede voorziet de wet in een landelijk Bureau BIBOB dat gemeenten desgevraagd gaat adviseren over de mate van ernstig gevaar dat er sprake is van criminele banden en daartoe screeningen kan gaan uitvoeren.

Toepassing van deze wet bevordert een integere besluitvorming. In dit kader heeft de gemeente een beleidslijn BIBOB gemaakt. Deze beleidslijn is vooralsnog slechts van toepassing op alcoholwetvergunningen, exploitatievergunningen en exploitatievergunningen in de seks/ prostitutiebranche. De beleidslijn is in werking getreden op 1 januari 2006. Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuwe uitgebreide beleidslijn BIBOB.

 

Hoe gaat het precies in z’n werk?

Alle ondernemers die een vergunning aanvragen op het gebied van drank, horeca (ook coffeeshops), speelautomatenhallen of prostitutie krijgen te maken met de wet BIBOB. Voor de vergunningaanvraag vult u een aantal formulieren in – waaronder een BIBOB-vragenlijst. Vervolgens wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Als u de vragen van het BIBOB-formulier niet beantwoordt, kan de vergunning worden geweigerd of ingetrokken. De gemeente toetst uw aanvraag aan het bestaande beleid. Zij maakt hiervoor gebruik van een aantal openbare bronnen. De gemeente kan tevens het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) inschakelen. Zij kunnen de gemeente advies verstrekken over de vergunningsaanvraag.

Mocht er aanleiding zijn tot verdere toetsing, door bijvoorbeeld een onduidelijke financiering of bedrijfsorganisatie, dan kan de gemeente besluiten het landelijke bureau BIBOB in te schakelen. Hier ontvangt u schriftelijk bericht over. Er kan u gevraagd worden een aantal persoonlijke gegevens te overhandigen. U kunt tegen het besluit om een onderzoek in te stellen geen bezwaar maken. Wel kunt u besluiten uw aanvraag in te trekken.

 

Wat is het bureau BIBOB?

Het landelijke bureau BIBOB valt onder het Ministerie van Justitie en heeft toegang tot bronnen waar de gemeente slechts zeer beperkt over mag beschikken. Dit zijn gegevens van bijvoorbeeld politie, justitie en de belastingdienst. Het BIBOB-advies kan drie uitkomsten hebben. Wanneer er geen gevaar voor misbruik bestaat, wordt de vergunning verleend. Bestaat er enige mate van gevaar, dan kan de gemeente extra eisen verbinden aan een vergunning. Het bureau kan ook vaststellen dat er een ernstig gevaar voor misbruik bestaat en brengt dan een negatief advies uit. De gemeente is niet verplicht dit advies op te volgen, maar weegt het mee in haar besluitvorming. De gemeente kan op basis van een advies een vergunning weigeren of intrekken. 
 

Contactgegevens

Gemeente Terneuzen
Ter attentie van: BIBOBcoördinator
Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Tel.: 14 0115 (vanuit het buitenland +31 115 455 000)