Mestopslag op akkers

Wilt u mest opslaan dan gelden hiervoor de eisen uit paragraaf 3.4.5. van het Activiteitenbesluit. Voor de tijdelijke opslag van vaste mest dient u een melding te doen.

Wilt u mest langer opslaan of in een andere samenstelling, dan gelden hiervoor andere regels. Het meldingsformulier kan hier niet voor worden gebruikt.
 

Melding tijdelijke mestopslag als burger

Melding tijdelijke mestopslag als organisatie

Melding tijdelijke mestopslag met buitenlandse adresgegevens

U kunt de melding online indienen, maak uw keuze uit de knoppen. U heeft hiervoor als organisatie eHerkenning en als burger DigiD nodig. Doe uw melding minimaal vier weken voordat de inrichting wordt opgericht.

Voorwaarden

Een mestopslag valt onder deze melding als:

 • De opslag van de vaste mest is tijdelijk
 • De hoeveelheid mest is minimaal 10 m3 en maximaal 600 m3
 • De duur van de mestopslag is minimaal twee weken en maximaal een half jaar

Voor de tijdelijke mestopslag gelden de volgende voorschriften voor de ligging:

 • De opslag moet op ten minste vijf meter van de insteek van het oppervlaktewater liggen
 • De opslag ligt op ten minste 100 meter van een object categorie I (bebouwde kom met stedelijk karakter, ziekenhuis, sanatorium, internaat en objecten voor verblijfsrecreatie)
 • De opslag ligt op ten minste 100 meter van een object categorie II (bebouwde kom of aaneengesloten woonbebouwing van beperkte omvang in een overigens agrarische omgeving en objecten voor dagrecreatie)
 • De opslag ligt op ten minste 50 meter van een object:
 • categorie III (verspreid liggende niet-agrarische bebouwing die aan het betreffende buitengebied een overwegende woon of recreatiefunctie verleent),
 • categorie IV (woning behorend bij een agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij waar meer dan 50 of meer mestvarkenseenheden (mve) op grond van een vergunning of Amvb mogen zijn en verspreid liggende niet agrarische bebouwing),
 • categorie V (woningen, behorend bij een veehouderij waar 50 mve of meer op grond van een vergunning of Amvb aanwezig mogen zijn.

Voor de tijdelijke mestopslag gelden verder nog de volgende specifieke voorschriften:

 • De opslag moet plaatsvinden op een absorberende laag van tenminste 0,15 meter en een organisch stofgehalte van ten minste 2% (bv turf).
 • Als de mest wordt verwijderd/uitgereden, moet ook de absorberende laag worden verwijderd.
 • Er moet worden gezorgd dat de contact met hemelwater zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dat kan bv door het aanbrengen van een overkapping, zeil enz.
Mestopslag bij een kinderboerderij

Bij kinderboerderijen moet een afstand van 50 meter in acht worden genomen, indien dit niet mogelijk is dient de mest in een afgesloten voorziening te worden opgeslagen en ten minste eenmaal per twee weken worden afgevoerd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.