Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan voor de gemeente Terneuzen. De gemeente is 250km2 groot, heeft 14 kernen, en 54589 inwoners

Waarom een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)

De verkeersstructuur in en om de gemeente Terneuzen is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. In 2003 is de Westerscheldetunnel geopend waardoor een andere dynamiek in de regio is ontstaan dan de vervoersbewegingen ten tijde van de beide veerverbindingen. In 2015 is de Sluiskiltunnel geopend waarmee er ook de beschikking is over een vaste verbinding tussen de beide oevers van het Kanaal Gent-Terneuzen. Samen met de reconstructie van de N61/N62 heeft dit naast een sterke oost-west route in Zeeuws-Vlaanderen geleid tot een vlotte en veilige route richting de grens (Zelzate). Momenteel werkt men aan de realisatie van de Nieuwe Zeesluis, wat ook voor het wegverkeer diverse verbeteringen tot gevolg heeft. De gemeente Terneuzen is gegroeid door de woningbouwontwikkeling Othene en het invullen van het eerste deel van het Maintenance Valuepark. Verder zijn er nog tal van recente ontwikkelingen en processen gaande die invloed hebben op de mobiliteit. Denk aan onderwerpen als de Kanaalsprong, snelfietsroute Terneuzen-Zelzate en de spoorwegverbinding met België.

Enerzijds vragen de geschetste infrastructurele ontwikkelingen om een reactie op gemeentelijk niveau. Wat betekent dit en hoe gaan we daarmee om? Anderzijds is dit dé periode om na te denken over de toekomst van mobiliteit in de gemeente Terneuzen. De provincie Zeeland is ver gevorderd met de Regionale Energie Strategie en werkt aan de uitwerking van de opgave Slimme Mobiliteit, waarbij het nieuwe openbaar vervoersysteem wordt ontworpen. Hét moment dus om te bepalen welke rol de gemeente Terneuzen hierin gaat nemen.

Wat ons betreft is dit dus het ideale moment dus om aan de slag te gaan met een GVVP voor en door de gemeente Terneuzen en het op de juiste wijze en schaal te verankeren in het beleid. Het opstellen van dit plan doen we ook samen. De gemeente heeft Juust b.v. uit Kapelle gevraagd hieraan mee te werken.

Waar staan we nu

Ruim een jaar is gewerkt aan dit plan, waarbij uitgebreid gebruik is gemaakt van participatie. Mede op basis hiervan kwamen we tot de concept eindrapportage GVVP. Deze concept eindrapportage ligt vanaf vrijdag 17 september tot en met 29 oktober 2021 digitaal ter inzage voor een ieder. U kunt de rapportage hier terugvinden.

Tijdens de inzagetermijn is het mogelijk een zienswijze over de concept eindrapportage GVVP in te dienen. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar Gemeente Terneuzen, o.v.v. GVVP, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Digitale reacties kunt u sturen naar gvvp@terneuzen.nl. Wilt u in uw reactie uw naam en contactgegevens vermelden?

Het proces

We startten met het opstellen van een oriëntatienota met de hoofdlijnen voor de opzet en inhoud van het nieuwe plan, hierin is ook opgenomen welke inbreng we verkregen van de verschillende betrokkenen die we spraken. Ook is in het document ‘de Staat van Terneuzen’ beschreven hoe nu de stand van zaken is op het gebied van verkeer en vervoer en welke vastgestelde beleidsplannen en visies er reeds liggen. Bent u benieuwd naar de oriëntatienota? U kunt de oriëntatienota hier terugvinden.

We vinden het belangrijk dat het een plan wordt door en voor de gemeente Terneuzen. Daarom vroegen we heel veel partijen naar wat zij belangrijke aandachtspunten vinden. Zo spraken we met de provincie, het waterschap, Rijkswaterstaat, ondernemers, kern- en wijkraden, vervoerspartijen, belangenorganisaties zoals de ZLTO, en heemkundige verenigingen. Ook willen we graag weten hoe inwoners over verkeers- en vervoerszaken denken. Om iedereen op een laagdrempelige manier de kans te geven om mee te denken, stelden we een digitale enquête beschikbaar.

Wat is de planning

De ingediende reacties op het concept GVVP analyseren we en nemen we mee in het definitieve plan dat we ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. De planning is dat dit plan helemaal is afgerond begin 2022, waarna we de uitvoering ervan starten.

Contact

Heeft u vragen over of goede suggesties voor het GVVP? Neem dan contact op met Peter van de Kerkhove, tel. 14 0115, of e-mail: gvvp@terneuzen.nl.