Vragen en antwoorden informatieavond bewoners 7 juli 2021

Op 7 juli is er een informatiebijeenkomst geweest over mfa Hoek. Toen zijn er vragen gesteld door bewoners. We hebben deze vragen en antwoorden op papier gezet.

Waarom heeft de gemeente de gronden achter het dorpshuis niet aangekocht ten tijde van het presenteren van de concept-omgevingsvisie Hoek?

De gemeente heeft wel degelijk eerder geprobeerd de gronden aan te kopen. Het starten van onderhandelingen geeft nooit garantie op succes. In dit geval zijn de gronden toen aan een ander verkocht.

Is er serieus gekeken naar de locatie Langestraat/Koudepolderstraat voor de basisschool?

Met het oog op het in standhouden van de voorzieningen in de kernen proberen wij zoveel mogelijk functies samen te voegen in één gebouw. Een locatie aan de Koudepolderstraat wordt in de omgevingsvisie van Hoek niet aangemerkt als een mogelijke locatie voor de mfa.  Naar de locatie Langestraat is een onderzoek gedaan, de locatie bleek te klein.

Is het schoolplein multifunctioneel te gebruiken?

Hoe het schoolplein wordt ingericht is niet aan de gemeente. Dat hangt grotendeels af van het gewenste gebruik. Daarbij heeft het gebruik als schoolplein uiteraard prioriteit. Wij begrijpen de suggestie en nemen die zeker mee in onze overleggen met het schoolbestuur, de kinderopvang en klankbordgroep mfa Hoek.

Is het schoolplein niet te klein om het multifunctioneel te gebruiken?

Het schoolplein is niet bedoeld als evenementenplein en zal ook niet kunnen dienen ter vervanging van het multifunctionele evenementenplein (plein aan de molen).
Voor de minimale afmetingen van het schoolplein baseren we ons op de landelijke normen uit de “Verordening voorzieningen in de huisvesting onderwijs”. Daaruit komt een schoolplein van 600 m2 bij 200 leerlingen of meer. Bij het huidige aantal van 165 leerlingen is een schoolplein van 495 m2 vereist. Naast een schoolplein zal er ook een speelplein voor de kinderopvang nodig zijn. Voor de andere gebruikers van de mfa is een buitenruimte ook wenselijk, hiervoor zijn geen eisen. Met deze gebruikers kan in overleg beslist worden over het al of niet multifunctioneel inzetten/gebruiken van de pleinen. Definitieve keuzes over omvang van de pleinen en/of over het gebruik ervan, zijn nog niet gemaakt.

Op welke gebruikers is de norm van het speelplein gebaseerd?

Schoolplein: het aantal leerlingen
Speelplein KOV : eisen kinderopvang
Buitenruimte overige gebruikers: momenteel geen eisen bekend

Wat gebeurt er met het evenemententerrein?

Nu de definitieve locatie voor de nieuwe mfabekend is (Windlust 2), is er geen noodzaak of aanleiding om iets te wijzigen aan het evenementenplein (het plein aan de molen). Dat plein blijft ongewijzigd.
Het dorpshuis zal, nadat de nieuwe mfa in gebruik is genomen, worden gesloopt. De planvorming voor deze locatie zal dan enige tijd vóór de sloop worden opgestart. In het kader van deze planvorming zal worden bekeken of aanpassing van het plein nodig is. Uiteraard betrekken wij de inwoners van Hoek en de omwonenden tijdig bij de planvorming.

Wat gebeurt er met de locatie Langestraat?

Het plan is om hier tien seniorenwoningen te realiseren. Wij willen de locatie als één geheel ontwikkelen.

Blijft de huidige gymzaal tot aan de oplevering van de nieuwbouw overeind staan?

Waarschijnlijk niet, op verzoek van de dorpsraad wordt het gebied aan de Langestraat ontwikkeld. De voormalige school Op Weg en de gymzaal worden gesloopt voor een herontwikkeling.

Is het welzijnsgedeelte niet te klein?

Nee, dit is gebaseerd op inventarisaties van welke gebruikers straks in de mfa een plek krijgen. Het is zaak om slim om te gaan met de ruimten en waar mogelijk de samenwerking op te zoeken met de mede-gebruikers en de gymzaal. Efficiënt multifunctioneel gebruik is een kenmerk van een mfa.

Waarom vindt er geen woningbouw meer plaats in Windlust 2?

De invulling van Windlust 2 was de afgelopen jaren nog niet vastgesteld. Nu is er besloten dat we Windlust 2 ontwikkelen als een volwaardige wijk, dus met een combinatie van verschillende functies, waaronder wel degelijk wonen.

Waarom kan de speelkooi niet blijven staan, want de speelkooi brengt nog meer overlast voor Windlust 1?

Wij zien de speelkooi niet alleen als bron van overlast maar vooral als een voorziening die past in een wijk waar het ook voor kinderen goed wonen is. Definitieve keuzes over de speelkooi zijn nog niet gemaakt. Met het oog op de mogelijke combinatie met het plein bij de mfa reserveren we nu ruimte in Windlust 2 zodat dit mogelijk is.
Tevens zien wij betere kansen om de locatie van het dorpshuis in de toekomst te ontwikkelen samen met de locatie waarop nu de speelkooi staat. De te ontwikkelen locatie is daardoor groter en kan zo beter als schakel gaan functioneren tussen Windlust 1/2 en het centrum van Hoek.

Kan de speelkooi niet bij de school worden geplaatst, zodat hij gebruikt kan worden door de school?

Definitieve keuzes over de speelkooi zijn nog niet gemaakt. Maar dit is zeker een optie.

Komt er in Windlust 1 meer verkeersdrukte door deze ontwikkeling?

Fietsers en voetgangers worden via de langzame verbindingen (de Omloop, Windlustlaan en de Molendreef) gestuurd. Het gemotoriseerd verkeer rijdt strakt via de ontsluiting aan de Koudepolderstraat. Er is dus geen stijging van autoverkeer in Windlust 1, wel een toename van voetgangers en fietsers.

Hoe zit het qua verkeersveiligheid voor de Windlustlaan?

Windlustlaan is al een 30-km-zone, waarbij de inrichting van de wegen naar de wettelijke richtlijnen van een verblijfsgebied zijn ingericht. Dit betekent dat ook auto’s, fietsers als voetgangers zich op een verkeersveilige manier binnen deze weginrichting kunnen verplaatsen. In de Windlustlaan zijn er acht woningen met een paar verkeersbewegingen per dag. Dit is dus zeer minimaal. In de toekomstige situatie is geen stijging van autoverkeer, alleen van voetgangers en fietsers. Ook de situatie in de Windlustlaan kan besproken worden in de werkgroep verkeer. Eventuele verbeteringen kunnen we doorvoeren.

Wordt er nog nagedacht over een ontsluitingsweg aan de noordzijde van de nieuwe wijk?

Nee, er is geen nut en noodzaak voor een noordelijke ontsluitingsweg, omdat de verkeerscapaciteit van de bestaande wegen voldoende is om de toekomstige  verkeersbewegingen te verwerken.

Het verkeer in de Koudepolderstraat is nu al een probleem. Hoe zal de verkeersafwikkeling straks veilig gaan verlopen als er een ontsluiting van Windlust 2 op de Koudepolderstraat bij komt?

In de huidige situatie is de Koudepolderstaat ingericht als een 30-km weg (erftoegangsweg) met de huidige verkeersremmende maatregelen. De huidige intensiteit ligt op gemiddeld 500 motorvoertuigen per dag. Een minimale toename van autoverkeer valt ruim binnen de capaciteit en is geen probleem voor deze weg. Dit neemt natuurlijk niet weg, dat het mogelijk beter kan. Daarom nemen we de Koudepolderstraat zeker mee in de werkgroep verkeer met inwoners van Hoek waar we dit zeker bespreken.