Nieuwsbrief 1 mfa Hoek

Klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief (PDF 10.040KB)

April 2021

Beste inwoners van Hoek,

Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) van Hoek. Onze doelstelling is dat er in 2024 een nieuwe voorziening is voor Hoek waarin we zoveel mogelijk voorzieningen clusteren. Op deze manier sluiten wij aan bij de eerder vastgestelde omgevingsvisie van Hoek.

Proces

Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie voor Hoek is er intensief met diverse inwoners en de Stichting Dorpsbelangen samengewerkt. Eén van de onderwerpen van de visie was de locatie van de nieuwe mfa. Tijdens een bijeenkomst in 2019 zijn aan u drie varianten gepresenteerd van mogelijke locaties. De huidige locatie van het dorpshuis werd door velen van u als A-locatie bestempeld. Om een mfa daar mogelijk te maken was het nodig om de kavels achter het dorpshuis aan te kopen. Helaas is ons dat toen niet gelukt.

Windlust II

In juni 2020 werd door de gemeenteraad via het Integraal Huisvesting Plan besloten om in te zetten op een mfa op de locatie Windlust II. Meerdere inwoners van Hoek lieten ons weten niet blij te zijn met de keuze voor Windlust II. Deze locatie komt wel voor in de omgevingsvisie van Hoek, maar is niet actief gepresenteerd. Voor ons was dit een signaal om nu, tijdens het proces tot realisatie van de mfa, inwoners nauw te betrekken.

Klankbordgroep

Daarom hebben wij in oktober 2020 een oproep gedaan via de informatiefolder van Dorpsbelangen. In deze oproep vroegen wij om leden voor een nieuwe klankbordgroep. In totaal reageerden 25 betrokken inwoners vanuit alle delen van Hoek dat ze wilden deelnemen. Het doel van deze klankbordgroep is een nieuw mfa realiseren, waar zoveel mogelijk inwoners van Hoek zich prettig bij voelen en graag vertoeven.

Locatie Dorpshuis opnieuw in beeld

Inmiddels hebben we al een aantal klankbordsessiesachter de rug. De verslagen hiervan kunt u hier inzien.
Tijdens de eerste sessies zijn alle mogelijke locaties nog eens doorgenomen en afgewogen tegen de visie en ontwikkelingen in Hoek. De locatie Langestraat viel alsnel af en de locatie van het dorpshuis met gebruikmaking van het Molenplein was ook onwenselijk.
Vervolgens kwam de locatie dorpshuis met gebruikmaking van de kavels achter het dorpshuis aan de orde. De suggestie werd gedaan om met de huidige eigenaren van de kavels achter het dorpshuis in gesprek te gaan om te peilen of zij open staan voor verkoop. Wij pakten dit verzoek op. De eigenaren blijken inderdaad open te staan voor verkoop. De meerderheid van de leden van de klankbordgroep gaf toen aan een sterke voorkeur te hebben voor de locatie dorpshuis, evenals de toekomstige huurders van de nieuwe mfa.

Onderzoek

Voornemen was en is nog steeds Windlust II, maar het college is bereid om op verzoek van de klankbordgroep deze alternatieve locatie te onderzoeken. In dit onderzoek kijken we o.a. naar de grondposities, de opties voor de afwikkeling van het verkeer en de normen van de windvang voor de molen:

  • Verkeer: de huidige verkeerssituatie rondom het Molenplein en omgeving is niet wenselijk. Een aparte werkgroep met een aantal leden van klankbordgroep, leden van Dorpsbelangen en de verkeersdeskundige van de gemeente werken mogelijke oplossingen uit;
  • Aankoop kavels achter dorpshuis: zonder deze kavels is het niet mogelijk om het mfa op de locatie dorpshuis te bouwen. De eigenaren van de kavels hebben aangegeven open te staan voor verkoop. De gemeente is momenteel in gesprek met de eigenaren;
  • De molenbiotoop (de windruimte voor de molen): dit beperkt de hoogte van de mfa. Ook aan deze voorwaarde moet worden voldaan. Een bouwkundig expert van de gemeente berekent of hieraan kan worden voldaan.

In een heroverweging van de locatie voor mfa Hoek bekijkt de gemeente wat praktisch mogelijk is en door de klankbordroep als wenselijk wordt gezien. Ze kijkt ook naar andere aspecten, zoals bijvoorbeeld planning en financiën. Het advies over de heroverweging locatie mfa Hoek gaat uiteindelijk ter toetsing naar het college. Na goedkeuring gaat een advies naar de gemeenteraad ter besluitvorming. Na deze besluitvorming kan, wanneer aan de orde, de procedure voor de bestemmingsplan wijziging worden opgestart.

Communicatie

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van deze ontwikkeling in uw leefomgeving. Alle verslagen van de klankbordgroep mfa Hoek, volgende nieuwsbrieven en verdere informatie over het mfa kunt u vinden op de projectpagina.

Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief wordt eenmalig huis aan huis in Hoek verspreid. Wilt u ook over het vervolg van dit project op de hoogte blijven? Geef u dan op voor de digitale nieuwsbrief.

Vragen?

Indien u vragen heeft, kunt u ons natuurlijk altijd contacteren. Dit kan door te mailen naar mfahoek@terneuzen.nl of door te bellen naar tel. 14 0115.