Verslag klankbordgroep 12 mei 2021

Verslag Klankbordgroep mfa Hoek
Datum: 12 mei 19.30 uur. Digitaal via Teams

Aanwezig:

Gemeente: Frank van Hulle (wethouder), Clemens de Jager (voorzitter en projectmanager), Arno van Kempen (stedenbouwkundige), Alexander Buyck (verkeersdeskundige), Jaap Scheele (afdelingshoofd Omgeving en Economie) en Michelle Witte (wijkcoördinator).

25 inwoners vanuit verschillende geledigingen uit Hoek.

Opening door avondvoorzitter Clemens de Jager

Clemens opent om 19.32 uur de vierde klankbordsessie MFA Hoek.

Deze vergadering eerder verschoven, omdat er nog onvoldoende duidelijkheid was over de werving van de gronden. De gemeente praat de klankbordgroep graag bij met waar we nu staan.

Vaststellen agenda

Er zijn geen wijzigingen voor de agenda.

Vaststellen verslag 31 maart

Geen op- of aanmerkingen op het verslag.

Tussentijdse input van leden van de klankbordgroep

Er is tussentijds niets gedeeld vanuit de klankbordgroep.

Reacties uit het dorp

De voorzitter van de MR heeft de status van de mfa besproken in de MR vergadering. Daar krijgt hij terug dat de centrale locatie van het Molenplein erg gewaardeerd wordt. De MR vindt het wel belangrijk dat de school een zo goed mogelijke locatie krijgt in het gebouw.
Andere leden bevestigen dat de centrale locatie van het Molenplein erg gewaardeerd wordt.

Er wordt duidelijkheid gevraagd over de molenbiotoop. Arno van Kempen licht toe hoe de hoogte van de toekomstige mfa bepaald wordt.

Locatie Dorpshuis

a. Update

Jaap Scheele licht toe dat het niet gelukt is om een definitieve overeenstemming te krijgen om één kavel te werven. We hadden gehoopt dat het was gelukt voor vandaag. Het college beslist a.s. dinsdag over de bedragen en de voorwaarden over hoe de verwerving verder loopt.

De inbreng vanuit de klankbordgroep is duidelijk en helder. Dat signaal weegt zeker mee. Dat heeft ook de reden waarom de gemeente onderhandelingen verstrekkend voert.

De beslissing vanuit de college vergadering delen we met de klankbordgroepleden.

b. Verwervern percelen

Noordstraat 1 is verkocht onder voorbehoud en over twee van de drie kavels achter het dorpshuis is intussen overeenstemming gevonden.

c. Verkeer

In een aparte werkgroep vanuit de klankbordgroep is er apart afgesproken om het punt verkeer uit te werken. Daar zijn veel goede suggesties naar voren gekomen. Intern zijn de mogelijke oplossingen onderzocht (naar haalbaarheid). Met ongeveer 80% van de suggesties kan de gemeente meegaan. We zijn bezig om een variant uit te werken en die wordt in de werkgroep besproken. Erna bespreken we het resultaat met de klankbordgroep.

Er is nog steeds een kans dat de mfa naar Windlust II gaat. De verkeerssituatie van de Markt is daar nu niet aan vast gekoppeld. Alexander wil nog wel benadrukken dat de verkeerssituatie in Windlust II beter opgelost kan worden.

De vraag wordt gesteld of er ook naar de route van het bouwverkeer is gekeken. Dit is door één van de klankbordgroepleden (vrachtwagenchauffeur) onderzocht. Buiten dat er op sommige plaatsen af en toe een parkeerverbod zal gelden, is het mogelijk om met een vrachtwagen bij het Molenplein te komen.

De suggestie wordt gedaan om vanuit de Koudepolderstraat een tijdelijke bouwweg aan te leggen naar de locatie achter het dorpshuis.

d. Route

Indien het werven van het laatste kavel lukt, dan streven wij ernaar dat dit op de agenda komt van de gemeenteraad van 8 juli. De gemeenteraad moet toestemming geven om de gronden definitief aan te kopen. Met dit streven moeten de onderhandelingen voor 1 juni afgerond zijn. De raadsvergadering is openbaar.

Hoe krijgen de raadsleden de input die de klankbordgroep geeft mee? De raad is meerdere malen van de tussenstappen op de hoogte gesteld. Jaap Scheele geeft aan dat de klankbordgroep niet bang hoeft te zijn dat de raadsleden alle signalen niet meekrijgen.

Communicatie

Zodra de gemeente weet hoe de onderhandelingen ervoor staan, wordt de klankbordgroep geïnformeerd. We proberen dit zorgvuldig en met snelheid te doen.

Zodra er een definitief besluit is genomen, willen we een informatiebijeenkomst voor het hele dorp organiseren

Rondvraag

Loopt de planning van de bouw van de school nog op schema?
Nee, dit ligt niet meer op schema. Inmiddels lopen we bijna negen maanden uit.

Vanuit de school is het sterke verzoek om de groepen 1 t/m 4 op de begane grond te situeren.
De indeling van het gebouw wordt later met een architect besproken.

De ruimte op het perceel bij het dorpshuis is erg krap vindt de school. Er is niet veel mogelijkheid tot uitbreiding. In Windlust II is er meer ruimte om te bepalen welke ruimte je toedeelt aan de nieuwe mfa. Zodra die ruimte is bedacht, zit je erna ook met beperkingen. De gemeente ziet qua ruimte geen beperkingen voor beide locaties.

Wat gebeurt er met de locaties die vrijkomen?
Dan is de eerste prioriteit om de toekomstige lege plek aan de Langestraat in te vullen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. Iedereen bedankt voor het constructieve overleg en zijn/haar inbreng.