Verslag klankbordgroep 16 juni 2021

Verslag Klankbordgroep mfa Hoek
Datum: 16 juni 19.30 uur in het Dorpshuis van Hoek

Aanwezig:

Gemeente: Sonja Suij (wethouder onderwijs en jeugd), Frank van Hulle (wethouder wonen), Clemens de Jager (voorzitter en projectmanager), Arno van Kempen (stedenbouwkundige), Alexander Buyck (verkeersdeskundige), Michelle Witte (wijkcoördinator), op afstand Jaap Scheele (afdelingshoofd Omgeving en Economie).

Circa 25 inwoners vanuit verschillende geledigingen uit Hoek.

Opening door avondvoorzitter Clemens de Jager

Clemens opent om 19.30 uur de vergadering.

Vanuit de gemeente zijn er zes personen aanwezig. Jaap Scheele doet mee via Teams.

Vaststellen agenda

Agenda is vastgesteld.

Vaststellen verslag 12 mei 2021

Verslag is vastgesteld en kan gepubliceerd worden.

Tussentijdse input van leden van de klankbordgroep

Dit agendapunt na de terugblik. Dus punt 4 en 5 wisselen.

Terugblik onderzoek locatie Dorpshuis

We zijn samen aan een traject begonnen. Aan het begin van het traject was de locatie voor de nieuwe mfa, locatie Windlust 2. Vanuit de klankbordgroep is er gevraagd de locatie aan het Molenplein opnieuw te onderzoeken. Dit heeft de gemeente gedaan. Na een massa-studie was voor iedereen duidelijk dat de mfa alleen aan het Molenplein gerealiseerd kan worden, wanneer de kavels achter het dorpshuis hier ook bij betrokken worden.
Er zijn verschillende kavels onder voorbehoud aangekocht door de gemeente, maar helaas is het bij één kavel niet gelukt om tot een succesvolle onderhandeling te komen, ondanks dat het college tot twee keer heeft verzocht om door te gaan met de onderhandelingen. Daarmee is er te weinig ruimte om de mfa aan het Molenplein te bouwen.
Er is besloten om de mfa alsnog in de toekomstige wijk Windlust 2 te realiseren. Clemens kan zich voorstellen dat niet iedereen enthousiast is, maar dat er wel begrip is waarom de gemeente deze keuze heeft moeten maken.

Tussentijdse vragen en input van leden van de klankbordgroep (eerder punt 4)

Een aantal leden vinden het ontzettend jammer dat het niet gelukt is om de onderhandelingen succesvol af te ronden en hadden liever gezien dat de gemeente hiermee was doorgegaan. Zij geven aan dat het doodzonde is om alle voorzieningen die in een dorpshart thuis horen, nu naar de rand van Hoek worden verplaatst. Ook is er nog frustratie over de manier van communicatie en de aanpak van het traject van een locatie keuze voor de periode van klankbordgroep.
Andere klankbordgroepleden geven aan begrip te hebben voor de keuze van de gemeente en willen vooruit. De huidige situatie op de basisschool is niet wenselijk. Er moet zo snel mogelijk verandering komen. Een voordeel aan het bouwen in Windlust 2 is, is dat er nu alle ruimte is om te bouwen, bij de mfa waren er beperkingen ivm de molenbiotoop.
Aangegeven wordt dat er wel een goede invulling voor het Molenplein gevonden moet worden. Iets dat het hart van Hoek ten goede komen.

Bespreken twee opties locatie mfa Windlust II

In één van de eerste klanbordgroepbijeenkomsten is er besproken dat er twee opties zijn voor een locatie van de toekomstige mfa. Dit is Noord-West en Zuid-West. ZorgSaam is ook opzoek naar ruimte voor een zorgwijk en is er de grote wens voor kavels voor winingbouw.
Vanuit Windlust 1 zal er alleen een verbinding zijn voor fietsers en voetgangers naar Windlust 2. Gemotoriseerd verkeer zal via de Koudepolderstraat moeten rijden. De Koudepolderstraat kan deze extra cappaciteit aan. In het komende proces zullen we verkeer met een aparte groep en betrokken inwoners verder uitwerken.

Communicatie

Het is de bedoeling dat er in september een informatiebijeenkomst georganiseerd wordt voor alle inwoners van Hoek. Michelle zal hier laten over communiceren.

Rondvraag

Bewoners uit de wijk Windlust 1 hopen dat de toekomstige locatie van de mfa met hen wordt afgestemd. .
Sonja hoopt dat we ondanks de teleurstelling de schouders eronder kunnen zetten.

Sluiting

Clemens sluit de vergadering om 21.20 uur en dankt iedereen voor haar of zijn komst.