Verslag klankbordgroep 27 september 2021

Verslag Klankbordgroep mfa Hoek
Datum: 27 september 19.30 uur, digitaal via Teams

Aanwezig:

Gemeente: Sonja Suij (wethouder onderwijs en jeugd), Jaap Scheele (afdelingshoofd Omgeving en Economie), Arno van Kempen (stedenbouwkundige), Alexander Buyck (verkeersdeskundige), Michelle Witte (wijkcoördinator).

25 inwoners vanuit verschillende delen uit Hoek.

Opening door avondvoorzitter

Jaap opent de zesde klankbordgroepbijeenkomst om 19.32 uur. Wethouder Suij is aanwezig vanuit onderwijs. We gaan met elkaar weer het gesprek aan. Het is over de hele zomermaanden wat stil geweest, maar er is zeker werk verzet. 

Vaststellen agenda

Agenda bij deze vastgesteld.

Terugblik informatiebijeenkomst 7 juli

Geen bijzonderheden over de bijeenkomst van 7 juli.

Uitslag poll locatie mfa in plan Windlust 2

Na 7 juli is er een poll uitgezet om op te halen welke locatie van de mfa in Windlust 2 gewenst is. De opties waren Noord-Oost of Noord-West. In totaal hebben er 111 inwoners gereageerd. Daar kwam geen duidelijke voorkeur naar boven. De uitslag was 50/50. Ook is er gekeken of er bij de omwonenden een doorslaggevende voorkeur was. Ook dit was bijna 50/50.

Uitslag collegeadvies locatie mfa in plan Windlust 2

Morgen is er een collegevergadering en wordt er een beslissing genomen in welke hoek de mfa komt. Het advies is om daarbij voor de locatie Noord-West te kiezen.
 
Reacties vanuit de klankbordgroep:

  • Het is een goede keuze om voor de locatie te kiezen die niet vastzit aan de begraafplaats.
  • Verschillende leden geven aan blij te zijn om te zien dat de speelkooi ook bij de mfa komt. Een aantal leden geven aan dat niet te zien zitten. Tevens wordt er nu veel gebruik gemaakt van de kooi aan het Molenplein. Ook wordt er op het plein veel gespeeld en dat versterkt elkaar. De meningen zijn verdeeld.
  • Er wordt aangegeven dat er is in het verleden is afgesproken dat er tussen het toekomstige plan Windlust 2 en Windlust 1 een groenstrook van 30 meter zou blijven.
  • Vanuit de omwonenden uit Windlust 1 komt het verzoek om de school een kwartslag te draaien, zodat het geluid wat van het schoolplein vandaan komt gedempt wordt.
  • Er is in het verleden verteld dat de brede sloot doorgetrokken wordt naast Windlust 1.
Participanten

Het belangrijkste voor de korte termijn is de definitieve afspraken met de toekomstige gebruikers. De komende weken proberen we de afspraken definitief te maken. De toekomstige gebruikers zijn dit jaar bekend.

Vervolg proces

Het voorontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe wijk Windlust 2 en de mfa is in voorbereiding. Voor deze werkzaamheden staat er momenteel een vacature uit voor een projectleider.
Het ziet ernaar uit dat de huidige begroting de kosten voor het realiseren van de mfa niet gaat dekken. De verwachting is dat we begin volgend jaar opnieuw naar de gemeenteraad moeten om meer budget te vragen. In januari kunnen we het concept ontwerpbestemmingsplan met de klankbordgroep bespreken. Besluitvorming in de raad van het bestemmingsplan is in oktober 2022.
In 2023 ontwerpen we de mfa.
De Langestraat wordt vrijgegeven in de huidige staat voor woningbouw. Het is de bedoeling dat er seniorenwoningen komen. Om de locatie vrij te kunnen geven wordt er een advies aan het college voorbereid. De gymzaal is nog in gebruik bij de school. Dat betekent dat er tijdelijk geen gymzaal zal zijn in Hoek. Met de school maken we afspraken over een alternatief.

Een bewoner van de Koudepolderstraat maakt zich zorgen over het toekomstige verkeer door de straat. Hierover gaan we nog in gesprek met bewoners van de Koudepolderstraat.
Er wordt gevraagd of de gemeente kan toezeggen, dat als de tennis en de voetbal besluiten om te verhuizen naar de andere kant van het dorp bij Windlust 2 er dan ook een ontsluiting wordt aangelegd via de Begoniastraat. Jaap kan daar nog geen toezeggingen over doen. Er is bij de gemeente overigens niets bekend over mogelijke plannen vanuit deze hoek.

Rondvraag

Wat gebeurd er met al onze inbreng die is gedaan tijdens de poll?
Deze zijn verzameld en worden meegenomen in het verdere proces.

Wat gebeurd er met het Molenplein?
Jaap geeft aan dat dat nog niet bekend is, momenteel ligt de focus op de ontwikkeling van Windlust 2 en de Langestraat.

Sluiting

De bijeenkomst wordt gesloten om 20.45 uur. Jaap dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage.