Verslag klankbordgroep 2 februari 2021

Verslag Klankbordgroep mfa Hoek
Datum: 2 februari 19.30 uur. Digitaal via ZOOM.

Aanwezig:

Gemeente: Sonja Suij (wethouder), Clemens de Jager (voorzitter en projectmanager), Arno van Kempen (stedenbouwkundige), Alexander Buyck (verkeersdeskundige), Michelle Witte (wijkcoördinator).

Verschillende inwoners vanuit verschillende geledigingen uit Hoek.

Opening door avondvoorzitter Clemens de Jager

Clemens de Jager opent de vergadering om stipt 19.30 uur en heet iedereen welkom.

We hebben deze klankbordgroep opgericht om samen te komen tot een mooi mfa voor Hoek.

Voorstelrondje (naam, hoedanigheid en korte motivatie)

Clemens de Jager werkt tijdelijk bij de gemeente Terneuzen als regisseur overheids- en burgerparticipatie. Hij pakt in die hoedanigheid verschillende projecten op, waarvan er burger- of overheidsparticipatie nodig is. MFA Hoek is daar één van. Clemens zal voorlopig de rol van projectleider vervullen.
Sonja Suij is wethouder Onderwijs. Binnen het college B&W zal er per keer besloten worden welke wethouder er aanschuift bij deze klankbordgroep. Sonja Suij is geïnteresseerd in de mening van de leden en wil met hetgeen wat we ophalen aan de slag.

Alle leden stellen zich verder voor. Ze geven allemaal aan graag betrokken te willen zijn bij deze ontwikkeling. Een aantal leden heeft bezwaar tegen de plannen om de school te situeren in het plan Windlust II en het proces tot nu toe. Het merendeel van de leden is voorstander van een nieuw MFA voor Hoek, maar maakt zich zorgen over de verkeersafwikkeling.
Deze klankbordgroep is zo samengesteld dat iedereen uit Hoek zich zo goed mogelijk vertegenwoordigd is. Ook zijn er verschillende leden met een bepaalde expertise vanuit hun eigen beroep die ze graag willen inzetten voor deze ontwikkeling.

Verloop van proces tot nu toe

Stichting Dorpsbelangen Hoek heeft in 2018 gevraagd om een omgevingsvisie op te stellen. De gemeente heeft hieraan meegewerkt. Net zoals meerdere participanten. Voor de inwoners van Hoek zijn er bijeenkomsten geweest om mee te praten over onderwerpen zoals wonen, werken voorzieningen en algemeen beleid. In de visie zijn er prioriteiten vastgelegd. Eén van de prioriteiten is een nieuwe school (hierna mfa, multi functionele accommodatie) voor Hoek waaraan zoveel mogelijk voorzieningen geclusterd worden en ontmoetingen worden gestimuleerd. Voor de locatie van het mfa zijn inmiddels verschillende scenario’s met locaties uitgewerkt. De visie met opties voor locaties voor het MFA zijn in 2019 gepresenteerd in het dorpshuis. Vervolgens is de visie vastgesteld door het college van B&W en de gemeenteraad.

Vanuit het dorp is er verwarring over de locaties voor het MFA die tijdens de presentatie van de visie zijn gepresenteerd. Daar kwam de locatie Windlust II nog niet naar voren. Hier is frustratie over en ook over de manier van communiceren. Vooral de bewoners die rondom Windlust II wonen zijn niet gelukkig met deze locatie en het proces/communicatie tot nu toe.

Het hele programma voor de mfa, het gedachtengoed ‘Samen ontmoeten’ en de koppeling met zorg in de wijk, hebben Windlust II ook in beeld gebracht.

Participanten

In de visie is ervoor gekozen om zoveel mogelijk voorzieningen te clusteren en te komen tot een mfa voor Hoek. Er zijn meerdere participanten die al definitief in het nieuwe mfa komen. Dit zijn: Basisschool, de kinderopvang, stichting Dorpshuis (inclusief huidige gebruikers), Bibliotheek, GGD en gymzaal. We zijn nog met gegadigde participanten in gesprek, zoals de fysiotherapeut, logopedie, Stichting Welzijn Ouderen en Aan-Z. Eén van de leden geeft aan het idee te hebben dat nog niet alle Stichtingen en Vereniging zijn benaderd. Clemens vraagt, dat als dit zo is, dit dan zo concreet mogelijk te melden. Dan maakt de gemeente daar nog werk van. De lijst met participanten wil de gemeente binnen vier weken rond hebben.

ZorgSaam heeft aangegeven ouderenwoningen te willen realiseren met extramurale zorg en wil graag een koppeling met de faciliteiten in het mfa.

Locatie oude school Langestraat

Vanuit de gemeente is er een studie gedaan of een mfa past op de locatie Langestraat. De studie wordt getoond aan de klankbordleden. De bebouwing komt erg dicht op de woningen. Een blinde muur van 6 meter hoog in iemands achtertuin is ook niet gewenst. Een IKC zou wel passen op deze locatie, maar daar heeft het dorp tijdens het opstellen van de visie niet voor gekozen. Vanuit de visie is de wens om zoveel mogelijk faciliteiten te koppelen. Dat bouwvolume is niet passend op deze locatie. Bovendien heeft ZorgSaam aangegeven dat de afstand naar de Langestraat te ver is om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van het toekomstige mfa.  

De gemeente heeft  het plan uitgewerkt om woningen te realiseren op de locatie van de Langestraat. Aan het einde van het schooljaar gaat de locatie van de oude school en gymzaal in de verkoop, zodat er nieuwbouw gerealiseerd kan worden.

Opmerkingen/suggesties:

 • De leden zien graag dat de opbrengst van de verkoop van de grond terug gaan naar het dorp en het mfa.
 • Is het qua woningvoorraad mogelijk om op de vrijkomende percelen woningen te realiseren? Is dit akkoord voor de Provincie? Dit is geen probleem.
 • Kan er i.p.v. een mfa een IKC op deze locatie komen? In theorie kan dit natuurlijk, alleen komt dit niet overeen met de visie die is opgemaakt door het dorp.
Locatie huidige Dorpshuis

De wens vanuit het dorp is om het mfa te realiseren op de locatie waar het huidige dorpshuis nu staat. Tijdens het ontwikkelen van de visie is er gesproken met de eigenaar van de grond achter het dorpshuis om eventueel de grond aan te kopen. Helaas is deze kans de gemeente ontglipt.

De stedenbouwkundige heeft in beeld gebracht hoe het huidige MFA gesitueerd kan worden op het Dorpsplein. In theorie zou het mfa passen op deze locatie. ZorgSaam heeft tevens aangegeven, dat wanneer er zorgwoningen komen in Windlust II, het MFA op de locatie dorpshuis niet te ver weg is. Het is wederom erg krap. Een deel van het plein wordt opgeslokt door bebouwing, speelplein en parking.

Opmerkingen/suggesties:

 • Alle leden van de klankbordgroep zijn het erover eens dat ouderenappartementen niet horen op deze locatie van het dorp. Het Dorpsplein is het hart van het dorp waar veel activiteiten plaatsvinden, zoals de Hoekse feesten, speelweek en als er uitvaarten zijn wordt er ook gebruik van gemaakt. Het belang van het plein moet boven het belang van woningbouw gesteld worden.
 • Stichting Hoekse feesten maakt tijdens de Hoekse Feesten en de Sinterklaasintocht gebruik van opslag, ruimte en faciliteiten.. Daar moet een oplossing voor gezocht worden mocht het mfa niet op deze locatie kunnen terugkomen. Voor deze evenemtenten is het belangrijk dat dit nog in het hart van het dorp plaatsvindt.
 • De leden zouden graag zien dat de gemeente in gesprek gaat met de huidige eigenaar van de grond achter het dorpshuis of er een opening is om dit alsnog te kopen. De gemeente gaat dit onderzoeken.
 • De leden zijn het met elkaar eens dat groen terug op de locatie van het dorpshuis, zoals een park, een goed alternatief zou zijn. Een plek die flexibel gebruikt kan worden.
 • De verkeersdeskundige geeft aan dat een MFA op deze locatie niet ideaal is voor de verkeerssituatie. De verbindingswegen naar het Dorpsplein zijn oud en smal, dus daar moet goed naar gekeken worden.
Locatie Windlust II

Toen bekend werd dat de gemeente het mfa op de locatie Windlust II wilde realiseren, kwam er veel weerstand vanuit de omwonenden van het plan. De zorgen zijn voornamelijk over de toestroom van verkeer door de andere wijken richting Windlust II.

De stedenbouwkundige heeft diverse schetsen gemaakt om een beeldvorming te krijgen hoe het plan eruit zou kunnen komen te zien met een mfa en zorgwoningen van ZorgSaam. Deze koppeling is een vereiste.

Suggesties/opmerkingen:

 • De ouderensoos Lovenhoek wil ook graag opgaan in het toekomstige dorpshuis. Er komen wekelijks 250 ouderen in de soos voor allerlei activiteiten. Het is nu de kans om dit te realiseren.
 • Alle leden geven aan dat ze de school bij voorkeur (indien locatie dorpshuis echt geen optie is) linksonder ZuidWest (eventueel linksboven) in het plan gesitueerd zien. Dit is voor de verkoopbaarheid van de woningen ook gunstiger.
 • De Molendreef is geen geschikte locatie om het plan te ontsluiten.  
Verkeer

De verkeersdeskundige heeft in beeld gebracht hoeveel motorvoertuigen per etmaal gebruik maken van een aantal wegen. Dit zijn geen werkelijke tellingen en kunnen minimaal afwijken. De wijk Windlust II zou voor motorisch verkeer ontsloten kunnen worden via de Koudepolderstraat. Met de ontwikkelingen in Windlust II komen er in het slechtste geval 500 verkeersbewegingen per etmaal bij aan de Koudepolderstraat. Het fietsen en wandelen naar school willen we zoveel mogelijk stimuleren. De Omloop, Molendreef en Windlustlaan willen we inrichten als langzaam verkeer (fiets of te voet). 

Suggesties/opmerkingen:

 • Het verzoek is om uit te zoeken om de Koudepolderstraat te verbreden.
 • Indien het MFA gesitueerd wordt in Windlust II is het nodig dat er een oplossing komt voor het bevoorraden van de bouwmarkt. Daar komen iedere dag enkele vrachtwagens om te laden en te lossen.
 • De leden van de klankbordgroep zijn bang dat ouders hun auto’s in Windlust I parkeren om hun kind af te zetten.
 • De schooldirecteur geeft aan dat het lastig is om ouders ander gedrag aan te leren om hun kind niet met de auto te brengen.
 • De leden willen dat de mogelijkheid om de wijk te ontsluiten via de Begoniastraat onderzocht wordt.
 • De Molendreef is zeker geen geschikte locatie om de wijk te ontsluiten.
 • Eventueel de wijk ontsluiten via de parallelweg aan de N61.
 • Op de schets is er te weinig parkeergelegenheid voorzien.
 • De Langestraat is nu al een belangrijke verkeersader door het dorp. De straat is erg smal en tijdens de spitsuren is het druk. De druk gaat hier verder oplopen met deze plannen.
 • Fietsroutes moeten beter aangegeven worden in het dorp. Nu is de situatie ook al niet duidelijk en dus gevaarlijk.  
Frequentie bijeenkomsten

We spreken af dat we de komende twee keer iedere 4 weken samenkomen

Niet alle mailadressen worden gedeeld, maar deels in BCC geplaatst.

Communicatie naar het dorp

De gemeente zorgt dat er op korte termijn op basis van deze bespreking een nieuwsbrief in het dorp wordt rondgebracht. Het verslag en de nieuwsbrief worden eerst voorgelegd aan de klankbordgroep.

We spreken met elkaar af om elkaar via de mail tussentijds ook op de hoogte te houden van ontwikkelingen die er zijn.

In de communicatie naar het dorp maken we geen namen bekend van de klankbordgroepleden.

De gemeente maakt een apart mailadres mfahoek@terneuzen.nl  en een landingspagina waar inwoners uit Hoek informatie kunnen vinden over het project. 

Rondvraag

Wethouder Sonja Suij vond het een interessante avond en een constructief overleg. Zij vindt dat de uitdaging zit in verkeer.

De voorzitter van de MR wil zich ook inzetten om de ouders te bewegen om met de fiets of te voet komen.

Zodra de omgevingsvergunning voor het mfa rond is, worden de MR, de directeur van de school en andere participanten betrokken bij de vormgeving en indeling van de school. Ook de klankbordgroep blijft hierin een rol spelen. 

Sluiting

Clemens dankt iedereen voor hen/haar aanwezigheid en constructieve vergadering.
Vergadering gesloten om 22.15 uur.