Verslag klankbordgroep 31 maart 2021

Verslag Klankbordgroep mfa Hoek
Datum: 31 maart 19.30 uur. Digitaal via Teams

Aanwezig:

Gemeente: Clemens de Jager (voorzitter en projectmanager), Arno van Kempen (stedenbouwkundige) en Michelle Witte (wijkcoördinator).

25 inwoners vanuit verschillende geledigingen uit Hoek.

Opening door avondvoorzitter Clemens de Jager

Clemens opent de vergadering om 19.35 uur. De uitbater van de Coop en inwoners uit de Koudepolderstraat zijn toegevoegd aan de klankbordgroep. Clemens heet hen in het bijzonder welkom.

De klankbordgroep is opgericht om inwoners actief te betrekken bij het vormen van een mooie multifunctionele accommodatie (hierna mfa) voor Hoek. Op verzoek van de klankbordgroep onderzoekt de gemeente opnieuw de locatie dorpshuis. Clemens benadrukt dat de gemeenteraad uiteindelijk een beslissing maakt over de locatie met alle afwegingen die voorgesteld worden, zoals financiën,verkeer, windvang molen etc.

Vaststellen agenda

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de agenda.

Vaststellen verslag 3 maart

Er zijn twee opmerkingen van Hans Bakker toegevoegd aan het verslag: Voor argument voor locatie dorpshuis is dat er tijdens de omgevingsvisie als A-locatie is aangegeven door de inwoners van Hoek. Een tegen argument voor locatie Windlust II is de zorgen over de verkeersafwikkeling in Windlust I.  

Locatie dorpshuis

De gebruikers zoals de school, kinderopvang en bibliotheek zijn ingelicht over de status van het realiseren van mfa Hoek, zij zijn ook enthousiast over locatie dorpshuis.  

 • Werven percelen: Noordstraat 1 is onder voorbehoud gekocht. Onder voorbehoud van de definitieve beslissing van de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist boven een bedrag van €100.000 voor de aankoop van gronden/panden.
  Met de eigenaren van de percelen achter het dorpshuis heeft de aankoop makelaar (ingezet door de gemeente) morgen een gesprek. Helaas kan de gemeente hier dus nog weinig over zeggen. De eigenaren staan open voor verkoop, maar belangrijker is dat we tot een akkoord kunnen komen. Als we niet tot een akkoord komen, dan gaat de locatie dorpshuis alsnog niet door.
 • Verkeer: Tijdens de vorige klankbordgroepbijeenkomst is er afgesproken dat er een verkeersgroep de knelpunten rondom het dorpshuis en de oplossingen daarvoor gingen uitwerken. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 16 maart. Helaas is Alexander Buyck (verkeersdeskundige) vanwege ziekte afwezig. De volgende onderwerpen zijn op hoofdlijnen besproken: Aankopen Noordstraat 1, doortrekken van de Begoniastraat voor fiets- en voetgangers. Het mfa voor fiets- en voetgangers ontsluiten tussen Noordstraat 9 en 11. De Markt reconstrueren met kleuren en parkeerruimte. Eenrichtingsweg langs het toekomstige mfa. Knelpunt met bouwverkeer langs de Molendreef. Een oplossing zou zijn een tijdelijke weg aanleggen via de Koudepolderstraat. Alexander Buyck werkt alle punten uit en komt er op terug bij de verkeersgroep en de klankbordgroep. (actie Clemens).
 • Andere ontwikkelingen: petitie, molenbiotoop Rondom de molen is een molenbiotoop van kracht. Deze biotoop bepaalt hoe je mag bouwen rondom de molen om de windvang niet te belemmeren. De onderkant van de staande wiek is daarbij belangrijk. De landmeters hebben al metingen gedaan. De staande wiek is gemeten op 8.73 meter boven NAP. Als richtlijn moeten bebouwingen hieronder blijven. Het maaiveld achter her dorpshuis ligt ongeveer 1.30 meter boven NAP. Dit betekent dat je ongeveer 7.40 meter overhebt als hoogte voor een mfa. Dit is ondanks de normen voor het bouwen van een school mogelijk.
  De vertegenwoordiging vanuit de MR en de schooldirecteur geven aan te streven naar een volwaardig schoolgebouw. Dit moet ook een voorwaarde zijn en mee afgewogen worden in het besluit van de locatie voor een mfa. Het inrichten van de bouwlagen met de verschillende gebruikers vindt in de fase van de architect plaats.
  De gemeente heeft een petitie ontvangen waarin omwonenden van het Molenplein aangeven tegen een mfa op locatie dorpshuis te zijn. De gemeente realiseert zich dat er nooit voor iedereen een geschikte locatie voor het mfa zal zijn. Wel doet iedereen zijn/haar uiterste best om iedereen tegemoet te komen in de wensen, maar dat dit nooit helemaal lukt, snappen we allemaal.

Er is al gekeken of er vervangende woonruimte nodig is voor het dorpshuis en de kinderopvang, wanneer het mfa op deze locatie gebouwd zou worden. Zoals het er nu naar uitziet, kan de kinderopvang en dorpshuis tot op het laatste moment gebruik blijven maken van het gebouw. Het toekomstige mfa wordt dan namelijk achter het bestaande dorpshuis gebouwd.

Locatie Windlust II

De kans bestaat nog steeds dat de gemeente alsnog kiest voor locatie Windlust II voor het nieuwe mfa. De gemeente wil toch alvast ook van deze locatie weten hoe de klankbordgroep over bepaalde dingen denkt op deze locatie. De stedenbouwkundige heeft opnieuw een aantal sfeerimpressies gemaakt, maar dan met input van de vorige klankbordsessies.

Opmerkingen op de impressies zijn:

 • Enkele inwoners van Windlust I hebben nog steeds de hoop dat het mfa op locatie dorpshuis gebouwd wordt en wacht de uitkomst af.
 • De speelkooi zou de klankbordgroep het liefst zien bij de school.
 • Het gevoel ontstaat, door deze sfeerimpressies te tonen, er een terugtrekkende beweging ontstaat vanuit de gemeente voor locatie dorpshuis. Clemens benadrukt dat dit niet het geval is, maar de kans bestaat nog steeds dat locatie dorpshuis niet door kan gaan. Dan is het goed om te weten hoe de klankbordgroep over bepaalde onderwerpen denkt.
 • In deze situatie gaan de volkstuintjes op de huidige locatie weg en komt er een ontsluiting vanuit de Koudepolderstraat.
 • De inwoners van de Koudepolderstraat benadrukken dat hun straat dan volledig heringericht dient te worden.
Communicatie

Op 7 april is er een commissievergadering waarbij wethouder Frank van Hulle een toelichting zal geven over de ontwikkelingen van de locatie voor het mfa. De gemeente vindt dat het tijd is om ook van de inwoners van Hoek te informeren over de laatste stand van zaken. Er is al een webpagina opgericht, genaamd www.terneuzen.nl/mfahoek.

Op basis van de meest recente ontwikkelingen wordt er volgende week een nieuwsbrief opgesteld. De nieuwsbrief wordt op dinsdag 6 april besproken in de collegevergadering en erna verspreidt in Hoek. De klankbordgroepleden geven aan niet verrast te willen worden door de inhoud. Er wordt afgesproken de nieuwsbrief eerder naar de klankbordgroep te sturen. Zodra er meer nieuws is, zet de gemeente die sowieso door naar de klankbordgroep.

Indien er suggesties zijn voor de communicatie dan hoort de gemeente dit graag via de mail, telefoon of app.

Rondvraag
 • Is er een mogelijkheid een schaatsbaan te creeëren bij het inrichten van Windlust II. Dit wordt niet meegenomen in het realiseren van mfa.
 • Wordt het bord van de bebouwde kom verplaatst aan de Koudepolderstraat? Dit gaat de gemeente na.  
Sluiting

21 april staat een nieuwe datum gepland voor een klankbordgroepbijeenkomst. Indien er actuele informatie is roepen we de klankbordgroep misschien wel eerder bijeen of als we 21 april nog niet genoeg nieuws is, dan plannen we de bijeenkomst later.

Clemens dankt iedereen voor de bijeenkomst en tot een andere keer. Vergadering gesloten op 21.20 uur.