Verslag klankbordgroep 3 maart 2021

Verslag Klankbordgroep mfa Hoek
Datum: 3 maart 19.30 uur. Digitaal via Teams

Aanwezig:

Gemeente: Sonja Suij (wethouder), Clemens de Jager (voorzitter en projectmanager), Arno van Kempen (stedenbouwkundige), Alexander Buyck (verkeersdeskundige), Michelle Witte (wijkcoördinator).

25 inwoners vanuit verschillende geledigingen uit Hoek.

Opening door avondvoorzitter Clemens de Jager

Clemens opent om 19.32 uur de tweede klankbordsessie mfa Hoek.

We hebben een nieuwe deelnemer in ons midden. Dit is dhr. Bakker uit de Molendreef. Ook de unit-manager van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen is voor de eerste keer aanwezig.

We gaan er met elkaar vanuit dat we klankborden uit een algemeen belang voor Hoek. Dus meningen delen en constructie meedenken. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat leden informatie verzamelen uit de klankbordgroep om dit in persoonlijk belang in een bezwaar proces te gebruiken. Dit is door een lid gezegd als reactie op een zestal leden die in de klankbordgroep zitten omdat ze tegen de plannen zijn.

Vaststellen agenda

Er zijn geen wijzigingen voor de agenda.

Vaststellen verslag 2 februari

Voor de leesbaarheid wordt er paginanummering toegevoegd.

Tussentijdse input van leden van de klankbordgroep

Na de eerste klankbordsessie is er veel mailverkeer geweest. Om het overzicht te behouden op de stroom van informatie is het belangrijk hierover afspraken te maken. Michelle Witte zorgt ervoor dat alle mailwisseling bij het versturen van de agenda gebundeld meegestuurd wordt.  Actie: Michelle

Overzicht participanten toekomstige mfa

Momenteel zijn alle beoogde participanten gehoord en zijn het aantal nodige m2 zo goed als bekend. De participanten zijn:

 • Basisschool De Driesprong 965 m2
 • Kinderopvang 300 m2
 • Bibliotheek 120 m2
 • Dorpshuis (incl. alle gebruikers) 462 m2 (willen meer m2 i.v.m. samenvoegen St. Welzijn ouderen. Overleg loopt)
 • Gymzaal 512 m2
 • GGD 24 m2 (liefst in medegebruik van de school)
 • In overleg met fysiotherapeut, logopedie, Stichting Welzijn Ouderen, Aan-Z en ZorgSaam (voor allemaal samen nog 100 m2 inclusief)
Is uitbreiding klankbordgroep gewenst?

Vanuit verschillende leden is aangegeven dat uitbreiding van een aantal specifieke leden gewenst is. De uitbater van de Coöp en een bewoner van de Koudepolderstraat worden benaderd om deel te nemen. De leden geven de contact gegevens door aan Michelle Witte. Actie: leden

Locatie Dorpshuis

Tijdens de eerste klankbordgroep is er gevraagd om te onderzoeken of de huidige eigenaren van de percelen achter het dorpshuis eventueel openstaan voor verkoop. Beide eigenaren hebben aangegeven hiervoor open te staan. Mits de eigenaren bereid zijn om de percelen tegen een redelijk bedrag te verkopen, opent dit een deur die eerder dicht bleek te zijn. Door dit inzicht en het draagvlak voor deze locatie in het dorp, is het de moeite waard om deze locatie terug open te breken als reële optie. Deze mits kan ook de spelbreker worden.

De stedenbouwkundige heeft een sfeerimpressie gemaakt van hoe het mfa eruit zou kunnen zien op deze locatie. De klankbordgroep reageert blij op de impressie en is blij met de stap van de gemeente om deze locatie opnieuw serieus te onderzoeken.

Op dit moment lijkt de molenbiotoop wel een uitdaging te zijn, maar tot op zekere hoogte oplosbaar.

Een groot struikelblok is het verkeer op deze locatie. De verkeersdeskundige Alexander Buyck geeft aan dat hij de huidige situatie verkeerskundig niet kan aanbevelen. Er passeren allerlei ideeën de revue. Alexander Buyck stelt voor om los van de klankbordgroep apart samen te komen met een select groepje om over het onderwerp verkeer door te praten. Zes leden geven aan hierover mee te willen denken. Op 16 maart nemen de zes leden, de verkeerspecialisten van dorpsbelangen Hoek en Alexander het gedeelte verkeer door en gaan zij op zoek naar oplossingen. Tijdens de klankbordgroep op 31 maart presenteren zij deze ideeën aan de rest van de klankbordgroep. Actie: gemeente

Vragen/opmerkingen/suggesties:

 • Noordstraat 1 staat te koop. Dit terrein grenst aan het openbaar gebied bij de molen. Door een stuk van de tuin in te richten als openbare ruimte los je de versmalling bij de molen op.
  Deze optie gaat de gemeente onderzoeken.
 • Hoe zit het met geluid afkomstig van het speelplein op deze locatie?
  Zoeken we in een latere fase uit. We kijken eerst of deze locatie haalbaar is door het werven van de gronden.
 • Is er sprake van grondvervuiling bij de kavels achter het dorpshuis?
  Daar heeft de gemeente eerder al onderzoek naar laten doen. Er is inderdaad sprake van asbestvervuiling, maar dit is op te lossen. Met saneringskosten moeten we dus ook rekening houden.
 • Het huidige dorpshuis heeft een horecavergunning. Deze vergunning stelt dat deze 50 meter van bebouwing af moet zijn.
  Dat heeft de gemeente momenteel niet helder voor de geest. Of dit consequenties heeft voor het toekomstige dorpshuis moeten we dan bekijken. Een bestemmingsplanwijziging moet er sowieso komen.

Samen nemen we voor deze locatie de voors en tegens door.

Voors:

 • mooi centraal gelegen
 • gecombineerd gebruik met het plein
 • hergebruik van bebouwde grond
 • past bij het enthousiasme van de omgevingsvisie (en gekozen als A-locatie)
 • dit kan volgens planning in tijd gemaakt worden
 • meer kavels beschikbaar op Windlust II
 • het evenementen terrein blijft behouden

Tegens:

 • de verkeersafwikkeling
 • kosten tijdelijke huisvesting voor huidige gebruikers
 • geen ruimte voor toekomstige uitbreiding van de school
 • weinig direct omwonenden zitten in de klankbordgroep
 • afstand tot huidige bebouwing is krap
 • aankoop extra percelen,

   

Locatie Windlust II

Tijdens de klankbordsessie op 2 februari is aangegeven het mfa met voorkeur in de Zuid-West hoek (en anders in de Noord-West hoek) te realiseren in het plan Windlust II. De stedenbouwkundige heeft hiervoor twee sfeerimpressies gemaakt. De klankbordgroep geeft aan het lastig te vinden om het plan voor Windlust II nog serieus te bespreken nu zij zo enthousiast zijn over de locatie dorpshuis.

Tijdens de vorige bijeenkomst is er voorgesteld om het plan te ontsluiten via de Provinciale weg. Maar dit is geen reële optie. De Provincie wil hier niet aan meewerken.

Samen nemen we voor deze locatie de voors en tegens door.

Voors:

 • Het verkeer is op deze locatie beter te regelen.
 • Op deze locatie kan je sneller starten met de bouw van het MFA op 100% eigen grond.
 • Er is een westelijke ontsluiting met de Koudepolderstraat nodig. Deze gaat de gemeente niet maken wanneer zij daar geen MFA gaat bouwen.
 • Windlust I straten zijn volgens modellen geschikt voor intensiever gebruik.

Tegens:

 • Ouders pakken sneller de auto wanneer het MFA aan de rand van het dorp ligt. (niet alle leden zijn het eens met deze stelling. Het MFA zou 200 meter verder liggen dan wanneer het op locatie dorpshuis ligt.).
 • De Hoekerakkers maakt regelmatig gebruik van het Molenplein in combinatie met het dorpshuis. Deze verbinding wordt niet meer gemaakt wanneer het MFA aan de rand van het dorp komt.  
 • Een aantal klankbordgroep leden kondigen aan bezwaar aan te gaan tekenen, dit kan de planning vertragen.
 • Het is geen voordeel dat er meer zwakke weggebruikers door de Windlustlaan gaan.
 • De grootste voorziening in het dorp breng je naar de rand. Dit is niet ideaal voor de opbouw van je dorp. Deze voorziening hoort in het hart van het dorp.
 • Toekomstig bouwverkeer komt in conflict met het verkeer voor school.
 • Zorgen over de verkeersafwikkeling in de wijk Windlust I en omgeving.
Communicatie

De landingspagina www.terneuzen.nl/mfahoek komt deze week online. Het vastgestelde verslag van 2 februari publiceren wij op deze site.

Rondvraag

De voorzitter van de MR vraagt welke info hij met de andere leden van de MR kan delen?

Clemens geeft aan dat hij de info die wij vandaag hebben besproken kan en mag delen.

Wethouder Sonja Suij geeft aan blij te zijn met het positieve overleg. De locatie bij het dorpshuis heeft de voorkeur. Hopelijk is het haalbaar.
De leden van de klankbordgroep vinden dat de omwonenden van het Molenplein geinformeerd moeten worden over deze ontwikkeling. Clemens gaat langs omwonenden. Actie: Clemens

Sluiting

Clemens dankt iedereen hartelijk voor het overleg en sluit de vergadering om 22.00 uur.