Compact kernwinkelgebied Terneuzen

Quickscan

Het winkelgebied van Terneuzen staat al enkele jaren onder druk. De gemeente heeft in de afgelopen jaren veel initiatieven genomen om het tij te keren. Dat heeft nog niet het gewenste effect gehad. De op 20 september 2018 gepresenteerde QuickScan winkelleegstand Terneuzen van het Kadaster is een bevestiging van deze ontwikkeling. Om deze neerwaartse spiraal te doorbreken, is het maken van keuzes van belang. Gezamenlijk met ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente, bewoners en overige centrumpartijen is het van belang om collectief aan de slag te gaan.
De gemeente start een traject met het Kadaster als onafhankelijke trajectbegeleider. Dit moet voor één gemeenschappelijk beeld zorgen en een antwoord op de volgende vraag geven: "Hoe zou het winkelgebied er volgens de vastgoedeigenaren en ondernemers idealiter uit moeten zien?" Samen willen we toewerken naar een toekomstbestendig stadscentrum Terneuzen.

 

Simulatieworkshop 19 februari 2019

Tijdens de vervolgbijeenkomst op 19 februari 2019 hebben vijfenzestig vastgoedeigenaren en/ of ondernemers hun mening gegeven over de toekomst van het stadscentrum. De uitkomsten en ervaringen van de bijeenkomst worden geanalyseerd door het Kadaster en in een bondig rapport verwoord.

 

Terugkoppeling sessie 14 januari 2020

Het Kadaster heeft de gesprekken met ondernemers en pandeigenaren afgerond. De input van de individuele en groepsgesprekken, samen met de resultaten uit het simulatiespel van 19 februari 2019, heeft het Kadaster verwerkt en teruggekoppeld tijdens een sessie die op 14 januari is gehouden.

 

Presentatie eindrapportage Kadaster op 27 oktober 2020

Op 27 oktober hebben René de Weijer en Leo Grunberg van het Kadaster een online presentatie gegeven van het Kadasteronderzoek naar vastgoed in de binnenstad van Terneuzen.

Onderwerpen die onder andere aan bod zijn gekomen in het webinar:

 • Problematiek en uitdagingen van centrumgebied in Terneuzen
 • Wat is nodig voor een toekomstbestendig centrum?
 • Tips om mee aan de slag te gaan
 • Vervolgtraject

Heeft u de online presentatie gemist? Bekijk dan het webinar terug op ons Youtube-kanaal

 

Aanbevelingen eindrapportage Kadaster

Met de meeste aanbevelingen uit het rapport zijn we al aan de slag gegaan:

 • aanbeveling 1: geef richting, stel een masterplan op voor het centrum van Terneuzen; we zijn gestart met het in beeld brengen van de plancapaciteit van de detailhandel in de gemeente Terneuzen. We stellen een strategische visie en uitvoeringsplan voor de gehele binnenstad van Terneuzen op (Totaalplan toekomst binnenstad Terneuzen);
 • aanbeveling 2: verbind, richt een informeel platform op; In februari 2020 zijn we gestart met een groep koplopers, ‘denktank Vastgoed Terneuzen', om onder leiding van Ik Onderneem! een manifest (visie) te formuleren die de basis is voor een gesprek over de gezamenlijke doelen voor het centrum vanuit het vastgoed. Dit manifest, gericht op een toekomstbestendige en gezonde binnenstad waar het goed wonen en werken is, door de denktank in september 2020 gepresenteerd aan de gemeente Terneuzen. De Denktank heeft het manifest in februari jl. online gedeeld met de vastgoedeigenaren uit Terneuzen en hen middels een enquête om feedback gevraagd. De feedback uit deze enquête is meegenomen naar een definitieve versie van het manifest.
 • aanbeveling 3: reguleer, richt een pandenbank op; hieraan is op dit moment nog geen gevolg gegeven.
 • aanbeveling 4: stimuleer, creëer financiële speelruimte voor ondernemers; de Subsidieverordening verbetering kwaliteit winkelgebied centrum Axel en kernwinkelgebied Terneuzen 2020 is in maart 2020 door de gemeenteraad vastgesteld; met deze subsidieverordening liepen we vooruit op keuzes die we in de toekomst moeten maken. Die keuzes gaan over een compact winkelhart in het centrum van de stad Terneuzen. Met deze subsidie gaven we ondernemers en pandeigenaren een steuntje in de rug. Tegelijk moedigden we ze aan om de kwaliteit van de winkelgebieden te verbeteren. Er waren vier verschillende subsidiemogelijkheden:
  • subsidie voor gevelverbetering
  • subsidie voor actie 'verf je gevel'
  • subsidie voor tijdelijke initiatieven
  • subsidie voor transformatie van winkel naar wonen

In totaal hebben 13 ondernemers uit Axel en 19 ondernemers uit Terneuzen gebruik gemaakt van de subsidie. We hebben in totaal € 200.000,- subsidie verstrekt. Alle ondernemers doen met deze subsidie een totale investering in de verbetering van de kwaliteit van de winkelgebieden van Axel en Terneuzen van € 471.862,22. Het is momenteel niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen.

 

Bijeenkomst over Manifest van de Dentank Vastgoed Terneuzen op 18 mei 2021

Op dinsdag 18 mei 2021 heeft de denktank de vastgoedeigenaren uitgenodigd om het Manifest te presenteren, uit te leggen hoe dit tot stand is gekomen en de andere vastgoedeigenaren op te roepen om samen een collectief te vormen. De aanwezige pandeigenaren (ca. 30) hebben enthousiast gereageerd en hebben massaal aangegeven dat zij gezamenlijk verder willen om de uitdagingen in Terneuzen aan te pakken. Onder leiding van Ik Onderneem! gaan de vastgoedeigenaren de komende tijd vorm geven aan dit Collectief.

 

Bijeenkomst Vereniging Vast Goed Terneuzen op 21 maart 2022

Op maandag 21 maart 2022 was de bijeenkomst voor de vastgoedeigenaren in het Schelde theater in Terneuzen. Daar zijn de vastgoedeigenaren uit het centrum van Terneuzen meegenomen in het proces van 2019 tot nu en de kwartiermakers hebben de missie en ambitie van de vereniging toegelicht. En waarom het zo belangrijk is om samen te werken en de belangen van de vastgoedeigenaren te behartigen. U vindt de presentatie door op deze link te klikken.

De vereniging Vast Goed Terneuzen

De vereniging Vast Goed Terneuzen is inmiddels opgericht. Kijk op de website voor meer informatie of om lid te worden.

Nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven dan kan u zich hier aanmelden voor de Nieuwsbrief toekomst binnenstad Terneuzen

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra de Vliegher of Steven De Froy. Zij zijn bereikbaar via 0115-455000 of e-mail