Algemene informatie

Op deze pagina vindt u informatie en nieuws over de voortgang van het project Sasse Poort.

Proces en projectplanning van het project Sasse Poort

De initiatiefnemers hebben eind maart 2020 een formeel verzoek gedaan aan de gemeente om medewerking aan het project Sasse Poort. Dit verzoek is behandeld in het college en voorgelegd aan de gemeenteraad. Er ligt nu een plan waarvan de kaders zijn vastgesteld. Wij geven u hier een inzicht in het proces dat is doorlopen tot het moment dat het verzoek van de initiatiefnemers officieel is ontvangen door de gemeente.

Bekijk hier de projectplanning van het totale proces van het project.

Verzoek initiatiefnemers

Op 20 maart 2020 ontving de gemeente Terneuzen het verzoek van Hillgate Investments, De Nijs-Soffers Bouwgroep, Albert Heijn, Lidl en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen om medewerking bij de realisatie van hun plannen. Het gaat hierbij om de verplaatsing van AH en Lidl naar de Sasse Poort en de herontwikkeling van de bestaande winkellocaties in het centrum tot woningbouw.

U kunt hier het verzoek en het bijbehorende Masterplan Ontwikkelingen Sas van Gent / Sasse Poort lezen.

Overzichtstekening en model inrichting supermarkten

Locatiesoverzichttekening (184.36KB) Bijlage
Supermarkten Sas model inrichting (234.38KB) Bijlage

De tekeningen zijn enkel bedoeld om de locaties aan te duiden. De inrichting van de locaties moet nog worden ontworpen.

Online presentatie waarin de initiatiefnemers hun plannen voorstellen

Bekijk hier de online presentatie van 14 oktober 2020 Hierin stellen de initiatiefnemers hun plannen aan u voor.
Naar aanleiding van o.a. de online presentatie op 14 oktober zijn vragen ingekomen. De geanonimiseerde vragen en antwoorden treft u hier aan.

Commissievergadering omgeving en gemeenteraadsvergadering over het verzoek om medewerking voor het project Sasse Poort

Het verzoek om medewerking aan de plannen is besproken in de commissievergadering van 13 mei 2020. In de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2020 is besloten om in te stemmen met het verzoek om medewerking. De gemeenteraad heeft het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht gegeven om (op initiatief van de ontwikkelaars) het project tot uitvoering te brengen.

De besluiten kan u hieronder lezen:
Kaders gebiedsontwikkeling Sas van Gent - Ontwerpbesluit (22.47MB) Voorstel en besluit
Kaders gebiedsontwikkeling Sas van Gent - raadsbesluit (272.88KB) Raadsbesluit
U kunt de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2020 ook terugluisteren.

Inspraakreacties op het verzoek om medewerking voor het plan Sasse Poort

Op het verzoek aan de gemeente om medewerking te verlenen voor het plan Sasse Poort zijn 6 schriftelijke reacties ontvangen. Hier worden de ontvangen reacties weergegeven.

Voorontwerpbestemmingsplan Sasse Poort

De plannen voor de verplaatsing van de Albert Heijn en de Lidl naar bedrijventerrein Sasse Poort en woningbouw op de huidige winkellocaties in het centrum zitten in een volgende fase.
Er ligt nu een voorontwerpbestemmingsplan. Het plan heeft van 24 december 2020 tot en met 3 februari 2021 ter inzage gelegen. Tijdens de inzagetermijn zijn diverse reacties ingediend. Deze reacties worden nu verwerkt en beantwoord. Aan de hand van alle reacties bekijken we of er wijzigingen in het plan nodig zijn.

Online presentatie voorontwerpbestemmingsplan Sasse Poort

Bekijk hier de online presentatie van 12 januari 2021. Hierin geeft Rho meer uitleg over het voorontwerpbestemmingsplan Sasse Poort.

Ontwerpbestemmingsplan Sasse Poort

Het doel van dit ontwerpbestemmingsplan is hetzelfde doel als bij het voorontwerpbestemmingsplan: de verplaatsing van twee supermarkten (Albert Heijn en Lidl) naar het bedrijventerrein Sasse Poort en de herontwikkeling van de huidige winkellocaties tot woningbouw.

De volgende stukken liggen ter inzage:

  • het ontwerpbestemmingsplan Sasse Poort, Sas van Gent;
  • het ontwerpbesluit hogere waarde geluid;
  • m.e.r. beoordelingsbesluit bestemmingsplan Sasse Poort, Sas van Gent.

Deze stukken liggen ter inzage van donderdag 24 juni tot en met woensdag 4 augustus 2021. Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze op het plan indienen. Aan de hand van alle zienswijzen bekijken we of er wijzigingen in het plan nodig zijn. U kunt hier het ontwerpbestemmingsplan Sasse Poort en de bijhorende stukken inzien. De stukken zijn ook te vinden onder identificatienummer NL.IMRO.0715.BPSVG09-ON01 op de website van Ruimtelijke plannen.

Heeft u zelf geen mogelijkheid om het plan digitaal in te zien? Maak dan een afspraak om het plan op een computer in het stadhuis in Terneuzen te bekijken. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 14 0115.

Wat is een ontwerpbestemmingplan?
In een ontwerpbestemmingsplan is terug te vinden waarvoor een terrein of pand mag worden gebruikt, waar woningen en winkels mogen komen en de maximale grootte ervan, wat groengebied is, welk stuk grond voor bedrijven is bestemd, enzovoorts.

Wat is een ontwerpbesluit hogere waarde geluid?
Met een besluit hogere waarde geluid kan een hogere geluidsbelasting toegestaan worden voor nieuw te bouwen woningen. In dit geval gaat het om de te realiseren woningen op de huidige locaties van de supermarkten.

Wat is een m.e.r. beoordelingsbesluit?
Bij het maken van een ontwerpbestemmingsplan moet altijd bekeken worden of de ontwikkeling nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt. Dit blijkt niet het geval. Daardoor is het opstellen van een milieueffectrapport niet nodig. Dit is opgenomen in een zogenaamd m.e.r. beoordelingsbesluit. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r. beoordelingsbesluit kunt u als zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan inbrengen.