Algemene informatie

Op deze pagina vindt u informatie en nieuws over de voortgang van het project Sasse Poort.

Proces en projectplanning van het project Sasse Poort

De initiatiefnemers hebben eind maart 2020 een formeel verzoek gedaan aan de gemeente om medewerking aan het project Sasse Poort. Dit verzoek is behandeld in het college en voorgelegd aan de gemeenteraad. Er ligt nu een plan waarvan de kaders zijn vastgesteld. Wij geven u hier een inzicht in het proces dat is doorlopen tot het moment dat het verzoek van de initiatiefnemers officieel is ontvangen door de gemeente.

Bekijk hier de projectplanning van het totale proces van het project.

Verzoek initiatiefnemers

Op 20 maart 2020 ontving de gemeente Terneuzen het verzoek van Hillgate Investments, De Nijs-Soffers Bouwgroep, Albert Heijn, Lidl en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen om medewerking bij de realisatie van hun plannen. Het gaat hierbij om de verplaatsing van AH en Lidl naar de Sasse Poort en de herontwikkeling van de bestaande winkellocaties in het centrum tot woningbouw.

U kunt hier het verzoek en het bijbehorende Masterplan Ontwikkelingen Sas van Gent / Sasse Poort lezen.

Overzichtstekening en model inrichting supermarkten

Locatiesoverzichttekening (184.36KB) Bijlage
Supermarkten Sas model inrichting (234.38KB) Bijlage

De tekeningen zijn enkel bedoeld om de locaties aan te duiden. De inrichting van de locaties moet nog worden ontworpen.

Online presentatie waarin de initiatiefnemers hun plannen voorstellen

Bekijk hier de online presentatie van 14 oktober 2020 Hierin stellen de initiatiefnemers hun plannen aan u voor.
Naar aanleiding van o.a. de online presentatie op 14 oktober zijn vragen ingekomen. De geanonimiseerde vragen en antwoorden treft u hier aan.

Commissievergadering omgeving en gemeenteraadsvergadering over het verzoek om medewerking voor het project Sasse Poort

Het verzoek om medewerking aan de plannen is besproken in de commissievergadering van 13 mei 2020. In de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2020 is besloten om in te stemmen met het verzoek om medewerking. De gemeenteraad heeft het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht gegeven om (op initiatief van de ontwikkelaars) het project tot uitvoering te brengen.

De besluiten kan u hieronder lezen:
Kaders gebiedsontwikkeling Sas van Gent - Ontwerpbesluit (22.47MB) Voorstel en besluit
Kaders gebiedsontwikkeling Sas van Gent - raadsbesluit (272.88KB) Raadsbesluit
U kunt de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2020 via deze link terugluisteren.

Inspraakreacties op het verzoek om medewerking voor het plan Sasse Poort

Op het verzoek aan de gemeente om medewerking te verlenen voor het plan Sasse Poort zijn 6 schriftelijke reacties ontvangen. Hier worden de ontvangen reacties weergegeven.

Voorontwerpbestemmingsplan Sasse Poort

De plannen voor de verplaatsing van de Albert Heijn en de Lidl naar bedrijventerrein Sasse Poort en woningbouw op de huidige winkellocaties in het centrum zitten in een volgende fase.
Er ligt nu een voorontwerpbestemmingsplan. Het plan heeft van 24 december 2020 tot en met 3 februari 2021 ter inzage gelegen. Tijdens de inzagetermijn zijn diverse reacties ingediend. Deze reacties worden nu verwerkt en beantwoord. Aan de hand van alle reacties bekijken we of er wijzigingen in het plan nodig zijn.

Online presentatie voorontwerpbestemmingsplan Sasse Poort

Bekijk hier de online presentatie van 12 januari 2021. Hierin geeft Rho meer uitleg over het voorontwerpbestemmingsplan Sasse Poort.

Ontwerpbestemmingsplan Sasse Poort

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 24 juni tot en met 4 augustus 2021. Tijdens de inzagetermijn zijn er geen zienswijzen ontvangen op het plan.

Bestemmingsplan Sasse Poort vastgesteld; bekijk het bestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl

Het bestemmingsplan Sasse Poort, Sas van Gent is op 7 oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Terneuzen.

Hoe zijn de stukken in te zien?

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde geluid kunt u digitaal inzien:

stukken inzien op Ruimtelijkeplannen.nl zoek op identificatenummer NL.IMRO.0715.BPSVG09-VG01

Planvorming afgerond

De planvorming voor de ontwikkeling van de Sasse Poort in Sas van Gent is afgerond. Op 2 december 2021 was de bestemmingsplanprocedure voor de ontwikkeling van de Sasse Poort helemaal afgerond. Het bestemmingsplan is nu definitief. De ontwikkelaars van de plannen zijn vanaf dat moment bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden.

Inrichtingstekeningen Westkade, winkelplein met supermarkten en Suikerdijk

De inrichtingstekeningen voor de Westkade, het winkelplein met de supermarkten en de Suikerdijk kan je bekijken op deze pagina.