Inzicht in het proces

Project Sas van Gent, waar staan we nu.

Aanleiding project

Het project is gestart door een vraag van Ahold en Hillgate (eigenaar van bedrijventerrein De Sasse Poort) om de Albert Heijn te verplaatsen richting de Sasse Poort. Deze vraag is afgewogen door het college en aangegeven is dat hier in principe positief over wordt gedacht echter dat er een duurzame oplossing gezocht moest worden voor herinvulling van de huidige locatie. Ook de Lidl kwam toen in beeld met dezelfde vraag.

Uitwerking door initiatiefnemers

Initiatiefnemers zijn het plan gaan uitwerken. De herinvulling van de locaties is niet makkelijk. Partijen voor een invulling met bijvoorbeeld andere detailhandel werden niet gevonden. Tevens is een ontwikkeling met woningbouw, waarbij veel woningen worden toegevoegd, in Sas van Gent niet gemakkelijk. Denk aan allerlei milieucontouren van de industrie die over Sas van Gent liggen en de regionale woningmarktafspraken.

Samenwerking met Woongoed

Woongoed heeft een opgave in de Witte Wijk in Sas van Gent. De initiatiefnemers en Woongoed zijn met elkaar in contact gebracht, waarna de mogelijkheid voor een duurzame invulling, nieuwe sociale huurwoningen op de locaties, in beeld is gekomen. Vanuit Sas van Gent kwam de vraag naar appartementen. Aan de ontwikkelaar is gevraagd om deze vraag ook in het plan te verwerken.
Ook de sloop van sociale huurwoningen aan de Tramstraat werd bij het project betrokken. Deze sloop had tot gevolg dat je tegen achterkanten van garageboxen aan keek wat niet een gewenst beeld zou geven. Door sloop van Lidl en woningen aan de Tramstraat ontstaat er een verbinding tussen de nieuwe locatie van de supermarkten aan de Sasse Poort en de Markt van Sas van Gent. Door de sloop van een aantal garageboxen en een pand aan de Tramstraat mee te nemen in het project, kan je deze verbinding realiseren.

Vele onderzoeken i.v.m. haalbaarheid

Er zijn vele onderzoeken uitgevoerd om na te gaan of de bedachte ontwikkeling wel kon. Denk aan bodemonderzoeken en onderzoeken naar externe veiligheidscontouren. Dit heeft de nodige tijd gekost. Daarna moest er een overeenstemming komen tussen alle initiatiefnemers (Hillgate, AH, Lidl, De Nijs Soffers en Woongoed). Deze partijen zijn nu zover en hebben eind maart 2020 een formeel verzoek ingediend. Op dit verzoek is door het college op 14 april 2020 een besluit genomen en de (financiële)kaders voor het project zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. Nu volgt de nadere uitwerking van het project en een bestemmingsplanprocedure. Dit proces wijkt niet af van andere ruimtelijke procedures.

Integraal bekeken

Het project is integraal bekeken en biedt kansen op vele aspecten.
-    Voorzieningen: Behoud en vernieuwing van de supermarkten is goed voor de leefbaarheid van Sas van Gent.
-    Wonen: Het invullen van de vraag naar kwalitatief goede toekomstbestendige woningen en toevoegen van appartementen in Sas van Gent (ook een van de wensen die in Sas van Gent is uitgesproken).
-    Het creëren van meer ruimtelijke stedenbouwkundige kwaliteit op alle deellocaties.
-    Creëren van een groene verbinding tussen het centrum gebied en de Sasse Poort draagt bij aan een prettig woon- en leefklimaat. Het openbaar gebied wat we willen maken is meer dan alleen een doorsteek. Er komt openbaar groen bij, met de mogelijkheid ontmoetingsplekken te maken. Hier werd in de enquête en de uitwerking in werkgroepen bij Injesasinsas duidelijk om gevraagd. In het centrumgebied van Sas wordt groen nu gemist.
-    Creëren van een stedelijke nette (zuidelijke) entree voor Sas van Gent en gelijk een opwaardering van een verpauperd bedrijventerrein.
-    Verkeer: Je haalt vrachtverkeer en personenwagens voor de supermarkten uit Sas van Gent weg. Dit verbetert de veiligheid en het woongenot in de kern (aanpak van overlast door laden en lossen en parkeren). Loopafstand tot supermarkten wordt door een directe openbare verbinding zo klein mogelijk gemaakt, de loopafstand was een van de bedreigingen die in de visie werd genoemd.
-    In de Omgevingsvisie is de verplaatsing van de supermarkten als kans benoemd (kansen op voortbestaan van de supermarkten is groter, parkeren en afval makkelijker te regelen, oplaadpunten, beter aanzicht van de entree van Sas, ruimte die overblijft geschikt voor bijv. wonen voor ouderen).
-    De inrichting van de openbare ruimte op de diverse locaties geeft een mogelijkheid voor burgerparticipatie.

Gesprekken met stakeholders in Sas van Gent

Gedurende de uitwerking, is het project met diverse stakeholders besproken.
Denk aan:
-    Stadsraad, op 29 januari 2018 is gesproken met drie vertegenwoordigers van de Stadsraad bij Woongoed. Het project werd positief ontvangen en kansen voor Sas van Gent werden gezien. De voortgang van het project is regelmatig aan de orde geweest in vergaderingen van de Stadsraad via de rondvraag en via mededelingen van de gemeente en Woongoed. De stand van zaken is nog gedeeld in de vergadering van 2 december 2019. Door omstandigheden zijn de vergaderingen van maart en april 2020 niet doorgegaan. De stadsraad is ook lid van Vitaal Sas waarin de stand van zaken m.b.t. het project ook wordt gedeeld.
-    Rosier: omdat de externe veiligheidscontouren van Rosier mogelijk invloed kunnen hebben op de ontwikkeling, is het bedrijf in 2016 geïnformeerd over de mogelijke ontwikkeling. Om de berekeningen te kunnen uitvoeren waren gegevens nodig van het bedrijf. Alle berekeningen en resultaten zijn besproken met het bedrijf. Bij dit overleg zijn ook de RUD en de veiligheidsregio betrokken. Er zijn nog extra onderzoeken uitgevoerd om de uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf te onderzoeken en de invloed van de ontwikkeling hierop. Nadat alle onderzoeken waren uitgevoerd en besproken was het afwachten of de initiatiefnemers tot overeenstemming konden komen. Een vertegenwoordiger van Rosier neemt deel aan de vergaderingen van Vitaal Sas van Gent. In deze vergaderingen komt het project ook aan de orde. In de laatste vergadering van Vitaal Sas op 23 oktober 2019 is de laatste stand van zaken gedeeld. Op het moment dat het formele verzoek binnen was en het college hierop een besluit had genomen, is direct een mail verstuurd aan Rosier om hen te informeren dat er overeenstemming was en dat er een voorstel aan de raad zou worden voorgelegd.
-    Moens Logistics, eigenaar garageboxen. Met Moens zijn diverse gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van sloop van de boxen. Zij zijn op de hoogte van het plan en worden op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.
-    MKB: het project is in 2016 besproken met de ondernemersvereniging Sas van Gent OV Sas* om te polsen hoe de ondernemers tegenover de ontwikkeling stonden. De ondernemersvereniging is vanaf het begin betrokken. Door OV Sas* is in 2016 een peiling gehouden bij de ondernemers. De ondernemersvereniging Sas* heeft de kansen ingezien voor Sas van Gent en destijds hun steun uitgesproken.
-    Vitaal Sas van Gent: in vergaderingen van Vitaal Sas van Gent wordt de stand van zaken m.b.t. het project gedeeld. In de laatste vergadering van 23 oktober 2019 is dit ook nog gebeurt. Door omstandigheden is de vergadering in april 2020 niet doorgegaan.
-    Traject Omgevingsvisie “In je sas in Sas”: het project van de mogelijke verplaatsingen van de supermarkten was al bekend in Sas van Gent tijdens dit traject. De resultaten van een enquête naar de waardering van de leefomgeving zijn met een werkgroep besproken. Voor de locaties van de bestaande supermarkten, de ‘Witte wijk’ en de Sasse Poort is de ruimtelijke strategie ‘hergebruiken’ aangeduid, omdat het over plekken gaat waar Sas van Gent nu niet tevreden over is. Een beter gebruik van panden en buitenruimte is daar nodig. De kansen en bedreigingen van het project zijn in de omgevingsvisie opgenomen.
-    Gemeenteraad is geïnformeerd over de stand van zaken via de maandelijkse actiepuntenlijst.

Naast de overlegmomenten heeft ook de lokale pers regelmatig aandacht besteed aan het project en de voortgang ervan.

Waar staan we nu

De initiatiefnemers hebben eind maart 2020 een formeel verzoek gedaan aan de gemeente om medewerking aan het project. Dit verzoek is behandeld in het college en voorgelegd aan de gemeenteraad. Er ligt nu een plan waarvan de kaders zijn vastgesteld.

Hoe gaan we verder

Het plan wordt nu verder uitgewerkt.
In dit traject worden informatiebijeenkomsten (hoe is afhankelijk van de coronamaatregelen) voorzien. Er kunnen dan ideeën en wensen worden ingebracht die we bij de uitwerking van de plannen en het bestemmingsplan meenemen.
Hierna volgt nog een bestemmingsplanprocedure met de nodige inspraakmomenten. Dit proces is gangbaar bij ruimtelijke procedures.