Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u iets bouwen of slopen, een uitrit maken, een boom kappen, een inrichting wijzigen of een gebouw gebruiken? Dan raden wij u aan om eerst een vergunningcheck te doen in het Omgevingsloket online. Als uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning nodig heeft, kunt u kiezen om een vooroverleg aan te vragen of direct een vergunningsaanvraag in te dienen.
 

Vergunningcheck doen

Wij raden u aan om eerst een vergunningcheck te doen in het Omgevingsloket online. Kies voor 'Particulier' of 'Vertegenwoordiger van een bedrijf' en klik op de knop 'Vergunningcheck'. Hier vult u de locatie en de geplande werkzaamheden in. Na het doorlopen van een aantal vragenlijsten, komt er als uitkomst of de werkzaamheden vergunningvrij, vergunningplichtig of meldingplichtig zijn. U kunt de vergunningcheck doen zonder in te loggen.

Omgevingsloket online

Wat mag er binnen het bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan staat wat er wel en niet mag op een bepaalde locatie.

Bestemmingsplan inzien

Twijfelt u of een vergunning nodig is? Of wenst u een vooroverleg?

Heeft u de vergunningcheck gedaan maar twijfelt u nog steeds of u een vergunning nodig heeft? Of zijn de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan niet duidelijk? Dan kunt u hierover met ons overleggen. U heeft de volgende mogelijkheden:

U maakt rechtstreeks een afspraak bij ons. Dit kan alleen op dinsdagen. Vermeld hierbij om welk bouwadres of welke locatie het gaat. Kies voor de optie 'Vergunningsvrij bouwen / informatie bestemmingsplan'. Neem het volgende mee op uw afspraak:

  • duidelijke situatieschets;
  • duidelijke aanzichten;
  • duidelijke plattegronden.

Afspraak maken

U vraagt in het Omgevingsloket digitaal een vooroverleg bij ons aan. Vanaf 1 juli 2023 worden hiervoor kosten in rekening gebracht (zie hieronder: invoering leges voor omgevingsoverleg)

Omgevingsloket online

Invoering leges voor omgevingsoverleg

In december 2022 stelde de gemeenteraad de nota ‘Kostenverhaal en financiële bijdragen’ vast. Daarin besloot de raad per 1 juli 2023 leges te heffen voor omgevingsoverleg. Omgevingsoverleg kan nodig zijn als uw initiatief niet past binnen het bestemmingsplan.

Om er achter te komen of uw initiatief past in het bestemmingsplan kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een afspraak maken voor het gratis spreekuur van de gemeente om uw plan te bespreken.

Wat is omgevingsoverleg?

Als uw initiatief in strijd is met het bestemmingsplan en u zeker wil weten of uw plan haalbaar is en of de gemeente hieraan wil meewerken, kunt u uw initiatief eerst laten toetsen via een principeverzoek. Dit is ook wel bekend als het omgevingsoverleg. Een omgevingsoverleg is niet verplicht, maar raden we zeker aan wanneer er sprake is van een initiatief dat in strijd is met het bestemmingsplan.

Intaketafel

Bij een omgevingsoverleg bespreken wij uw initiatief aan de intaketafel. Deze tafel bestaat uit verschillende vakspecialisten die aangeven op welke manier eventueel meegewerkt kan worden aan uw initiatief. Vervolgens beslist het college of het wel of niet wil meewerken aan uw plan. U ontvangt vervolgens een brief met een advies op maat.

Omgevingstafel

Als uw initiatief ook de betrokkenheid van andere overheidsinstanties of adviseurs vereist, kan uw initiatief worden voorgelegd aan de omgevingstafel. In het advies op maat leggen wij deze mogelijkheid aan u voor. Wij leggen uw plan alleen voor aan de omgevingstafel, als u hiermee instemt. Naast u als initiatiefnemer en de gemeente schuiven ook andere partijen aan om gezamenlijk te bekijken wat er nodig is om een vergunbare omgevingsvergunning aan te vragen of om het bestemmingsplan haalbaar te wijzigen.

Wat voegt u in het omgevingsoverleg bij uw principeverzoek?

Door bij uw principeverzoek relevante stukken te voegen, kunnen we uw initiatief zo goed mogelijk beoordelen. Denk hierbij aan:

  • Plattegronden van bestaande en nieuwe situatie (met bestemming, gebruik en eventueel parkeervoorzieningen op eigen terrein);
  • Gevels van het bouwwerk en eventuele aangrenzende bebouwing;
  • Situatietekening met kadastrale gegevens en situering van alle bouwwerken;
  • Eventueel kleurenfoto’s van de bestaande situatie incl. omliggende bebouwing;
  • Motivatie van de reden van uw principeverzoek en een indicatie van betrokkenen uit de omgeving.

Kosten omgevingsoverleg

Voor het omgevingsoverleg brengen wij vanaf 1 juli 2023 kosten in rekening:

  • Omgevingsoverleg aan de intaketafel € 275,--
  • Omgevingsoverleg aan de omgevingstafel  € 1.500,--

Deze kosten worden bij u in rekening gebracht nadat de resultaten van de behandeling aan de intaketafel of de omgevingstafel bekend zijn. Deze kosten brengen we vervolgens in mindering op de door u te betalen leges voor uw definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Daarbij merken wij op dat u de aanvraag hiertoe binnen 26 weken na het laatste omgevingsoverleg of na de laatste kennisgeving over uw principeverzoek moet indienen. Uw aanvraag moet dan betrekking hebben op dezelfde activiteiten als besproken tijdens het omgevingsoverleg en in overeenstemming zijn met de afspraken die daar gemaakt zijn.

Indien sprake is van een bouwactiviteit waarvan kosten worden verhaald als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, dan brengen we het betaalde legestarief voor het overleg in mindering op de te betalen kostenverhaalsbijdrage of -beschikking.

Vergunning aanvragen

Als uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning of melding nodig heeft, kunt u die eveneens aanvragen in het Omgevingsloket. Kies voor 'Particulier' of 'Vertegenwoordiger van een bedrijf' en gebruik de knop 'Aanvraag/melding'. Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen. Als vertegenwoordiger van een bedrijf heeft u eHerkenning nodig.

Omgevingsloket online

Hoe lang duurt een aanvraag?

Een reguliere aanvraag duurt 8 weken en kan met 6 weken worden verlengd. Een complexe aanvraag kan langer duren. De aanvraag dient wel eerst compleet te zijn om in behandeling te worden genomen. In het Omgevingsloket kunt u de stand van zaken van uw aanvraag volgen.

Omgevingsloket online

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een vergunning (ook wel 'leges' genoemd) vindt u in de legesverordening.

Vergunning intrekken

Indien de bouw niet meer doorgaat, kunt u een verzoek doen om de omgevingsvergunning in te trekken. Dit kan alleen als de omgevingsvergunning op uw naam staat en de gemeente Terneuzen de vergunning heeft verleend.

Om de vergunning in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar team Vergunningen en Handhaving. Vermeld in de mail uw zaaknummer.

Voor welke bomen heb ik een kapvergunning nodig?

In de lijst met beschermde bomen vindt u de bomen waar u een omgevingsvergunning voor kappen nodig heeft.

Lijst met beschermde bomen

Wanneer moet ik een milieumelding doen?

Voor een bedrijf, vereniging of stichting dient u mogelijk ook een milieumelding (melding activiteitenbesluit) te doen.

Controleren of u een milieumelding moet doen

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.