Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u iets bouwen of slopen, een uitrit maken, een boom kappen, een inrichting wijzigen of een gebouw gebruiken? Dan raden wij u aan om eerst een vergunningcheck te doen in het Omgevingsloket. Als uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dient u volgens de Omgevingswet eerst een vooroverleg in. Uitleg over de vergunningscheck of het indienen van een aanvraag vindt u hier.

Vergunningcheck doen

Wij raden u aan om eerst een vergunningcheck te doen in het Omgevingsloket. Hier vult u de locatie en de geplande werkzaamheden in. Na het doorlopen van een aantal vragenlijsten, komt er als uitkomst of de werkzaamheden vergunningvrij, vergunningplichtig of meldingplichtig zijn. U kunt de vergunningcheck doen zonder in te loggen.

Omgevingsloket

Omgevingsplan checken

In het omgevingsplan staat wat er wel en niet mag op een bepaalde locatie. Het bestemmingsplan is met de invoering van de Omgevingswet van rechtswege het omgevingsplan geworden.

Regels op de kaart

Hoe regels op de kaart werkt, vindt u hier.

Vooroverleg

Als uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dient u volgens de Omgevingswet eerst een vooroverleg in.

Heeft u de vergunningcheck gedaan maar twijfelt u nog steeds of u een vergunning nodig heeft? Of zijn de mogelijkheden binnen het omgevingsplan niet duidelijk? Dan kunt u hierover met ons overleggen. U heeft de volgende mogelijkheden:

U maakt rechtstreeks een afspraak bij ons. Dit kan alleen op dinsdagen. Vermeld hierbij om welk bouwadres of welke locatie het gaat. Kies voor de optie ''Vergunningsvrij bouwen / informatie omgevingsplan''. Neem het volgende mee op uw afspraak:

  • duidelijke situatieschets;
  • duidelijke aanzichten;
  • duidelijke plattegronden.

Afspraak maken

U vraagt in het Omgevingsloket digitaal een vooroverleg bij ons aan. Vanaf 1 juli 2023 worden hiervoor kosten in rekening gebracht (zie hieronder: leges vooroverleg)

Omgevingsloket

Als uw initiatief in strijd is met het omgevingsplan en u zeker wil weten of uw plan haalbaar is en of de gemeente hieraan wil meewerken, kunt u uw initiatief eerst laten toetsen via een principeverzoek. Dit is ook wel bekend als het vooroverleg. Een vooroverleg is niet verplicht, maar de Omgevingswet gaat ervan uit dat u eerst een vooroverleg indient.

Intaketafel

Bij een vooroverleg bespreken wij indien nodig uw initiatief aan de intaketafel. Deze tafel bestaat uit verschillende vakspecialisten die aangeven op welke manier eventueel meegewerkt kan worden aan uw initiatief. Vervolgens beslist het college of het wel of niet zal meewerken aan uw plan. U ontvangt vervolgens een brief met een advies op maat.

Omgevingstafel

Als uw initiatief ook de betrokkenheid van andere overheidsinstanties of adviseurs vereist, zal uw initiatief moeten worden voorgelegd aan de omgevingstafel. In het advies op maat leggen wij deze mogelijkheid aan u voor. Wij leggen uw plan alleen voor aan de omgevingstafel, als u hiermee instemt. Naast u als initiatiefnemer en de gemeente schuiven ook andere partijen aan om gezamenlijk te bekijken wat er nodig is om een vergunbare omgevingsvergunning aan te vragen of om het omgevingsplan haalbaar te wijzigen. Indient u niet instemt met het voorleggen van het plan aan de omgevingstafel kunnen wij het proces niet voortzetten.

Indieningsvereisten vooroverleg

Door bij uw vooroverleg relevante stukken te voegen, kunnen we uw initiatief zo goed mogelijk beoordelen. Denk hierbij aan:

  • Plattegronden van bestaande en nieuwe situatie (met bestemming, gebruik en parkeervoorzieningen op eigen terrein);
  • Gevels van het bouwwerk en eventuele aangrenzende bebouwing;
  • Situatietekening met kadastrale gegevens en situering van alle bouwwerken;
  • Eventueel kleurenfoto’s van de bestaande situatie incl. omliggende bebouwing;
  • Motivatie van de reden van uw principeverzoek.

Tijdens het vooroverleg aan de intaketafel zal duidelijk worden welke vorm van participatie benodigd is voor uw project. Deze informatie zal tijdens het proces aan u gevraagd worden. Nadere informatie over participatie en een checklist vindt u in het beleidskader 'Participeren onder de Omgevingswet'. Wanneer uw initiatief door de gemeenteraad is aangewezen voor verzwaard adviesrecht dringen wij aan op een vooroverleg voorafgaand van het indienen van u definitieve aanvraag. Op die manier proberen we zo spoedig mogelijk, na het advies van de gemeenteraad, te beslissen op uw aanvraag.

Vergunning aanvragen

Als uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning of melding nodig heeft, kunt u die aanvragen in het Omgevingsloket. Kies voor 'Particulier' of 'Vertegenwoordiger van een bedrijf' en gebruik de knop 'Aanvraag/melding'. Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen. Als vertegenwoordiger van een bedrijf heeft u eHerkenning nodig.

Omgevingsloket

Procedure

Een reguliere aanvraag duurt acht weken en kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Dit is een termijn van orde, onder de Omgevingswet kan geen vergunning van rechtswege ontstaan. Een complexe aanvraag kan volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure worden behandeld. De gemeenteraad heeft een lijst vastgesteld met situaties waarin de aanvraag in ieder geval onder hun adviesrecht valt. Daarmee wordt het een uitgebreide voorbereidingsprocedure. De Omgevingswet biedt u de mogelijkheid om zelf een uitgebreide voorbereidingsprocedure te vragen voor uw aanvraag.

De aanvraag dient compleet te zijn om in behandeling te worden genomen. Indien de aanvraag bij indiening niet volledig is worden er extra leges in rekening gebracht.

Uitgebreide procedure

De ontwerp omgevingsvergunning wordt aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Indien de aanvraag valt onder een aangewezen categorie voor verzwaard adviesrecht van de gemeenteraad wordt de ontwerp omgevingsvergunning ook aan de gemeenteraad voorgelegd. Als positief advies is gegeven door het college en/of de gemeenteraad zal de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zes weken ter inzage gelegd. Iedereen krijgt de gelegenheid schriftelijk of mondeling een zienswijze  in te dienen (College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen). De terinzagelegging en de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze wordt aangekondigd via een openbare bekendmaking in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad, in de Staatscourant en op de website. Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen wordt de omgevingsvergunning nogmaals aan het college voorgelegd. Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een definitief besluit. Om de procedure zo doorspoedig mogelijk te doorlopen is het vooroverleg van groot belang.

Kosten

Voor het vooroverleg (omgevingsoverleg) brengen wij vanaf 1 juli 2023 kosten in rekening:

  • Omgevingsoverleg aan de intaketafel € 275,--
  • Omgevingsoverleg aan de omgevingstafel  € 1.500,--

Deze kosten worden bij u in rekening gebracht nadat de resultaten van de behandeling aan de intaketafel of de omgevingstafel bekend zijn. Deze kosten brengen we vervolgens in mindering op de door u te betalen leges voor uw definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Daarbij merken wij op dat u de aanvraag hiertoe binnen 26 weken na het laatste omgevingsoverleg of na de laatste kennisgeving over uw principeverzoek moet indienen. Uw aanvraag moet dan betrekking hebben op dezelfde activiteiten als besproken tijdens het omgevingsoverleg en in overeenstemming zijn met de afspraken die daar gemaakt zijn.

Indien sprake is van een bouwactiviteit waarvan kosten worden verhaald als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, dan brengen we het betaalde legestarief voor het overleg in mindering op de te betalen kostenverhaalsbijdrage of -beschikking.

De kosten voor een vergunning (ook wel 'leges' genoemd) vindt u in de legesverordening.

Vergunning intrekken

Indien de bouw niet meer doorgaat, kunt u een verzoek doen om de omgevingsvergunning in te trekken. Dit kan alleen als de omgevingsvergunning op uw naam staat en de gemeente Terneuzen de vergunning heeft verleend.

Om de vergunning in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar team Vergunningen en Handhaving. Vermeld in de mail uw zaaknummer.

Kapvergunning

In de lijst met beschermde bomen vindt u de bomen waar u een omgevingsvergunning voor kappen nodig heeft.

Lijst met beschermde bomen

Milieumelding

Voor een bedrijf, vereniging of stichting dient u mogelijk ook een milieumelding te doen.

Controleren of u een milieumelding moet doen

Aanlegvergunning

In het omgevingsplan kunnen werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde, vergunningsplichtig gesteld zijn. Het gaat hier met name over graafwerkzaamheden, aanleggen van water of leidingen, aanleggen van wegen of paden, het kappen of aanplanten van bomen of andere opgaande beplanting. Deze vergunningsplicht kan voorkomen in enkel- en dubbelbestemmingen. 

Omgevingsloket

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

Wilt u op de hoogte blijven over bekendmakingen van de overheid in uw buurt, ga dan naar Berichten over uw buurt