Slopen en asbest

Wilt u een bouwwerk, standplaats of woonwagen slopen?

Lees dan eerst of u hiervoor een sloopmelding moet indienen of een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen moet aanvragen. In sommige gevallen hoeft u helemaal niets te doen.
 

Wat heeft u nodig:

 • Omgevingsvergunning: voor alle sloopwerk (en verbouwingen) aan of in de nabijheid van monumenten heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig;

Voor alle sloopwerk waarbij het geen monument betreft:

 • Sloopmelding: wanneer er asbesthoudende materialen worden verwijderd (ook als particulier ongeacht de hoeveelheid) of het sloopafval meer dan 10m3 bedraagt heeft u een sloopmelding nodig;
   
 • Niets nodig: wanneer er geen asbesthoudende materialen worden verwijderd en het sloopafval in totaal minder dan 10m3 bedraagt  hoeft u niets te doen.

Let op: het verwijderen van asbest zonder vergunning of melding is altijd strafbaar (ook nadien)
De risico's voor de gezondheid van u en anderen bij het illegaal verwijderen van asbest is zeer groot en dit geldt daarom ook voor de strafmaat en boetes. Er wordt actief op gecontroleerd, zowel ter plaatse als middels luchtfotos en bouwtekeningen. Ook indien een overtreding pas later wordt ontdekt vindt er actieve vervolging plaats. Zorg er daarom altijd voor dat u tijdig een omgevingsvergunning of gratis melding doet, zodat er achteraf (bijvoorbeeld bij verkoop van de woning) geen problemen of vragen kunnen ontstaan.

Op de website van Stichting Certificatie Asbest (www.ascert.nl) vindt u bedrijven die gecertificeerd zijn om sloopwerkzaamheden met asbest uit te voeren. Zonder vermelding van een geldig certificaat op deze website mag een bedrijf geen werkzaamheden met asbest uitvoeren.
 

Omgevingsvergunning

Voor alle sloopwerk aan of in de nabijheid van monumenten heeft u een omgevingsvergunning nodig. Landelijk geldt er tevens vergunningsplicht voor slopen bij een beschermd dorpsgezicht of vermelding van vergunningplicht in het bestemmingsplan, maar deze gevallen komen in onze gemeente niet voor.

Een omgevingsvergunning voor slopen kunt u aanvragen via het omgevingsloket. Voor het digitaal melden of aanvragen, heeft u DigiD nodig. Voor het behandelen van een omgevingsvergunning voor slopen worden leges in rekening gebracht. Voor de hoogte hiervan verwijzen we naar de tarieventabel van de leges verordening 2018.
 

Sloopmelding

Wanneer er asbesthoudende materialen worden verwijderd (ook als particulier ongeacht de hoeveelheid) of het sloopafval meer dan 10m3 bedraagt (en het geen monument betreft) heeft u een sloopmelding nodig. Een sloopmelding is altijd kosteloos.

Wanneer mag u als particulier zelf asbest verwijderen?

Een particulier is beperkt in het zelf mogen verwijderen van asbest. Een particulier mag de volgende asbesthoudende materialen als eigenaar zelf verwijderen met een sloopmelding:

 • in zijn geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien;
 • asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, uit een woonfunctie of nevenfunctie daarvan, voor zover die woonfunctie of die nevenfunctie niet bedoeld zijn voor de uitoefening van een beroep of bedrijf;

De oppervlakte van de totaal te verwijderen hoeveelheid asbesthoudende platen, vloerbedekking of vloertegels voor een particulier bedraagt maximaal 35 m² per kadastraal perceel. Wilt u meer verwijderen, dan moet u hiervoor een gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Het asbest dient u altijd goed, dubbel en doorzichtig verpakt bij de milieustraat in te leveren. Goed verpakkingsmateriaal is bij de milieustraat verkrijgbaar. Met de acceptatie van de (gratis) sloopmelding kunt u de asbest bij de milieustraat inleveren en heeft u bewijs dat het asbest veilig is afgevoerd.

Hoe moet ik een sloopmelding indienen?

Een sloopmelding is altijd kosteloos en kunt u volledig digitaal indienen via het omgevingsloket. U kunt er ook voor kiezen om het formulier te downloaden van het omgevingsloket en samen met de hieronder vermelde stukken in te dienen bij de gemeente.

 • situatieschets
 • tekeningen / gegevens van het slopen  
 • foto's
 • asbestinventarisatierapport indien noodzakelijk
 • datum en tijdstip wanneer het bouwwerk wordt gesloopt
 • naam van de persoon of het bedrijf die de werkzaamheden uitvoert;
 • naam van de gecertificeerde asbestverwijderaar (indien noodzakelijk)

U doet de melding tenminste 4 weken voor u met de werkzaamheden start. Vervolgens moet u ten minste 2 werkdagen voor de feitelijk aanvang van de sloopwerkzaamheden de gemeente op de hoogte stellen. Let op: vul de ingangsdatum van het slopen in bij het doen van de melding. Als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand leidt, kunt u de melding 5 dagen van tevoren doen.

Als de hoeveelheid asbest die u zélf verwijdert minder is dan 35m² en bestaat uit materiaal zoals asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien) mag u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren doen.

Als er een bouwwerk gesloopt wordt dat voor 1 januari 1994 gebouwd is, moet altijd een asbestinventarisatierapport aan de sloopmelding toegevoegd worden. Een asbestinventarisatierapport moet voldoen aan de SC-540. Meer informatie vindt u op www.ascert.nl.

Mobiele puinbreker

Voor het gebruik van een (mobiele) puinbreker dient u altijd een aparte vergunning aan te vragen. De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) behandelt namens de gemeente de vergunningaanvragen voor mobiele puinbrekers.

Het aanvragen van een vergunning voor een mobiele puinbreker kunt u doen door een mail met de benodigde gegevens te sturen naar post@rud-zeeland.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel 0115-745 100 of www.rudzeeland.nl.