Woonbeleid

De gemeente Terneuzen heeft samen met Hulst en Sluis een Zeeuws-Vlaams woonbeleid opgesteld. Dat beleid is vastgelegd in de regionale woonvisie. Terneuzen heeft als aanvulling hierop enkele ondersteunende documenten gemaakt. Denk hierbij aan het uitvoeringsprogramma wonen en onze profielen van elf kernen. Dat te samen biedt de corporaties de gelegenheid om jaarlijks een bod te doen op ons volkshuisvestelijk beleid. Die biedingen resulteren jaarlijks in prestatieafspraken. Ook de regionale Woningmarktafspraken zijn daarbij van belang. Deze Zeeuws Vlaamse afspraken zijn met de provincie gemaakt en geeft op basis van prognoses aan wat de bouw / sloopopgaaf voor de toekomst is.
Daarnaast hebben we enkele verordeningen / beleidsregels (o.a. toetsingskader nieuwe initiatieven) op basis waarvan we initiatiefnemers faciliteren. Denk hierbij aan het mogelijk maken van gewenste kwalitatief goede initiatieven. Maar ook het verstrekken van leningen en subsidies horen hierbij. Denk hierbij aan de Stimuleringslening Particuliere Duurzame Woningverbetering.
 

Woonprojecten

Op het gebied van wonen gebeurt er nogal wat in de Gemeente Terneuzen. Momenteel zijn er enkele grotere bouwprojecten in voorbereiding of in uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan plan Buitenweg Axel, de Scheldekade in Terneuzen of Emmabaan in Koewacht. Ook in Othene wordt volop gebouwd. Ook bijzondere woonvormen voor specifieke doelgroepen vragen onze aandacht. Denk aan huisvesten arbeidsmigranten. Wij hebben hierin een faciliterende rol.

Provinciale Impuls Wonen (PIW)

Weer geld voor verkrotte woningen

De Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 1 maart 2023 open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan woningeigenaren helpen bij het slopen, vervangen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal € 820.000 beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning. In totaal is er 820.000 euro beschikbaar. Aanvragen kan van 1 maart tot en met 1 november 2023. Het subsidieaanvraagformulier vindt u op www.zeeland.nl/piw.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Sloop van een of meer particuliere woningen
 • Samenvoeging van twee of meer particuliere woningen
 • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
 • Levensloopbestendig en/of energieneutraal maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:

 • Het moet gaan om een woning (dus bijvoorbeeld geen schuur of winkel)
 • De woning is gebouwd vóór 1980
 • (WOZ)-waarde is maximaal € 250.000
 • U moet eigenaar zijn van de woning
 • Project mag nog niet begonnen zijn
 • Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen
 • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar klaar zijn.

Meer weten?

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Of twijfelt u of uw aanvraag past binnen de voorwaarden? Neem dan contact op met Provincie Zeeland! Zij nemen graag de tijd voor u. U kunt uw vraag stellen via e-mail via: piw@zeeland.nl. In deze e-mail kunt u ook vragen of zij u terug willen bellen. Zet uw telefoonnummer in uw e-mail, dan bellen zij u zo snel mogelijk terug.

Hergebruik Leegstande Panden voor wonen (HELP)

Op 16 april hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland een nieuwe ronde van de regeling voor Hergebruik Leegstaande Panden voor wonen (HELP) vastgesteld. 

De regeling is bedoeld om leegstaande panden zoals kantoren, banken, kerken of winkels te hergebruiken voor wonen. Dit kunnen beeldbepalende panden zijn of beeld verstorende verpauperde panden. Voor beeld verstorende panden is sloop en herbestemming van de locatie een mogelijkheid. De subsidie is bedoeld voor eigenaren van een leegstaand pand. Dit kunnen gemeenten, bedrijven, stichtingen of particulieren zijn. Voor deze openstelling is € 1.300.000 beschikbaar. 

Per project is er een maximum bedrag van € 200.000. De subsidie kan worden aangevraagd van 13 mei tot en met 30 juni 2024. 
In de periode voorafgaand aan de openstelling is er een mogelijkheid voor een vooroverleg, deze periode loopt van 22 april t/m 20 mei 2024.

De te subsidiëren activiteiten dienen binnen een jaar na einde openstelling van de regeling te starten en binnen 3 jaar na openstelling beëindigd te zijn. De Provincie beoordeelt de projecten op de criteria kwaliteitsverbetering, impact, transformatie, duurzaamheid en cultuurhistorie. Elk project krijgt punten voor genoemde criteria en de projecten met de meeste punten komen in aanmerking voor een subsidie vanuit de regeling Hergebruik Leegstaande Panden.

Meer informatie over de regeling vindt u op www.zeeland.nl