Woonbeleid

De gemeente Terneuzen heeft samen met Hulst en Sluis een Zeeuws-Vlaams woonbeleid opgesteld. Dat beleid is vastgelegd in de regionale woonvisie. Terneuzen heeft als aanvulling hierop enkele ondersteunende documenten gemaakt. Denk hierbij aan het uitvoeringsprogramma wonen en onze profielen van elf kernen. Dat te samen biedt de corporaties de gelegenheid om jaarlijks een bod te doen op ons volkshuisvestelijk beleid. Die biedingen resulteren jaarlijks in prestatieafspraken. Ook de regionale Woningmarktafspraken zijn daarbij van belang. Deze Zeeuws Vlaamse afspraken zijn met de provincie gemaakt en geeft op basis van prognoses aan wat de bouw / sloopopgaaf voor de toekomst is.
Daarnaast hebben we enkele verordeningen / beleidsregels (o.a. toetsingskader nieuwe initiatieven) op basis waarvan we initiatiefnemers faciliteren. Denk hierbij aan het mogelijk maken van gewenste kwalitatief goede initiatieven. Maar ook het verstrekken van leningen en subsidies horen hierbij. Denk hierbij aan de Stimuleringslening Particuliere Duurzame Woningverbetering.
 

Woonprojecten

Op het gebied van wonen gebeurt er nogal wat in de Gemeente Terneuzen. Momenteel zijn er enkele grotere bouwprojecten in voorbereiding of in uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan plan Buitenweg Axel, de Scheldekade in Terneuzen of Emmabaan in Koewacht. Ook in Othene wordt volop gebouwd. Ook bijzondere woonvormen voor specifieke doelgroepen vragen onze aandacht. Denk aan huisvesten arbeidsmigranten. Wij hebben hierin een faciliterende rol.

De provinciale subsidieregeling Hergebruik leegstaande panden voor wonen (HELP regeling)

De provinciale subsidieregeling Hergebruik leegstaande panden voor wonen (HELP regeling) wordt van 18 oktober t/m 29 november 2022 opengesteld. Het aanvraagformulier voor deze subsidie is vanaf 18 oktober op de site van de provincie beschikbaar.

Voordat u subsidie aanvraagt kunt u een voorgesprek aan vragen. Dat kan t/m 14 oktober via het formulier dat op de site van de provincie staat. Een voorgesprek is niet verplicht als er subsidie wordt aangevraagd, maar wel handig. Tijdens het voorgesprek bespreken we het project en wat er nodig is om een goede aanvraag te doen. Als u een voorgesprek aanvraagt betekent dit niet automatisch dat dit ook een subsidieaanvraag is. Een voorgesprek is een oriënterend gesprek voor een eventuele subsidieaanvraag.

Nadere informatie en een link naar de formulieren staat op de website van de provincie Zeeland:

De bedoeling is om eind februari 2023 de besluitvorming rond toekenning subsidies afgerond te hebben.

Als er vragen zijn kunt u contact opnemen met:

Leny Vermeer - Team wonen Provincie Zeeland
Telefoon: 0118-631924 of 06-28904100
E-mail: l.vermeer@zeeland.nl

Subsidie Provinciale Impuls Wonen (PIW)

Weer geld voor verkrotte woningen

De Twaalfde subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 7 oktober 2022 open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal € 500.000 beschikbaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning. In totaal is er 500.000 euro beschikbaar. Aanvragen kan van 7 oktober tot en met 20 december 2022. Het subsidieaanvraagformulier vindt u op www.zeeland.nl/piw

Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:

 • Sloop van ongewenste particuliere woningen
 • Samenvoeging van twee of meer ongewenste particuliere woningen
 • Sloop van ongewenste particuliere woningen en het terugbouwen van evenveel woningen
 • Toekomstbestendig maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:

 • Het moet gaan om een woning (dus bijvoorbeeld geen schuur of winkel)
 • De woning is gebouwd vóór 1980
 • (WOZ)-waarde is maximaal € 250.000
 • U moet eigenaar zijn van de woning
 • Project mag nog niet begonnen zijn
 • Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen
 • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar klaar zijn.

Meer weten?

Heeft u vragen over de subsidieregeling of over energiemaatregelen/duurzaamheid? Of twijfelt u of uw aanvraag past binnen de voorwaarden? Neem dan vooral contact met ons op! Wij nemen graag de tijd voor u. Dat kan per telefoon, maar ook via videobellen. U kunt uw afspraak zelf inplannen via www.zeeland.nl/piw.
U kunt uw vraag ook stellen via e-mail via: piw@zeeland.nl. In deze e-mail kunt u ook vragen of wij u terug willen bellen. Zet uw telefoonnummer in uw e-mail, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.