Gladheidbestrijding

In de winterperiode kunnen hevige sneeuwval, ijzel en opvriezing van natte weggedeelten (ernstige) overlast veroorzaken voor de weggebruiker. De gemeente moet er op dat moment voor zorgen dat wegen en fietspaden voldoende begaanbaar blijven. Om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.  
De gemeente heeft dus een inspanningsverplichting om de wegen begaanbaar te houden. We doen al het mogelijke om dat te bereiken, maar we kunnen dat nooit garanderen.

Gladheidsbestrijdingsplan

De gemeente heeft een gladheidsbestrijdingsplan opgesteld. Hierin beschrijven we volgens welk vast patroon we de gladheid op wegen fietspaden openbare parkeerterreinen etc. bestrijden. Het plan is niet nieuw maar is nog steeds geldig.

Het spreekt voor zich dat het een goede organisatie vereist. Daarom hebben we een strooiroute opgesteld. Als eerste strooien we:

  • hoofdrijbanen;
  • toegangswegen naar hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer) en;
  • de routes van het openbaar vervoer.

Daarna komen de toegangswegen naar de nutsvoorzieningen en wegen met een belangrijke economische functie. Daarop volgend de wijkontsluitingswegen.

Het streven is om binnen twee uur alle hoofdwegen in de gemeente te strooien. En ook de wegen naar hulpdiensten, busroutes en wijkontsluitingswegen binnen de bebouwde kom.
We strooien ook de fietspaden langs de vastgestelde routes.

Alleen na hevige sneeuwval of ijzel zullen we ook andere wegen aanpakken. Maar dit kan pas als alle bovenvermelde wegen schoon en ijsvrij zijn. Dat hier enige tijd overheen kan gaan spreekt voor zich.

Taak van u als burger

Als burger kunt u meehelpen aan het begaanbaar houden van trottoirs en voetpaden. Bijvoorbeeld door deze bij sneeuwval op tijd te vegen.

Worden trottoirs ook gestrooid?

Wij als gemeente zorgen, behalve als er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, voor de bereikbaarheid van centrumvoorzieningen. Zoals het gemeentehuis, winkel- en zorgcentra en bushaltes.
Het is door de hoge kosten niet mogelijk alle trottoirs te strooien. Wanneer sprake is van aanhoudende gladheid kan de gemeente besluiten om trottoirs te strooien. Dit gaat dan op volgorde van een in het gladheidsbestrijdingsplan vermelde prioriteitenstelling.

U kunt gladheid melden via het formulier Melding Openbare Ruimte.