Statushouders en inburgering

Een statushouder is iemand die een (tijdelijke) verblijfsvergunning heeft gekregen en dus (tijdelijk) in Nederland mag blijven. Na vijf jaar kunnen statushouders een definitieve verblijfsvergunning aanvragen. Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, worden ze statushouders. Dat betekent dat zij deel gaan uitmaken van de samenleving. Een belangrijk ondedel hiervan is huisvesting. Een COA-regievoerder koppelt statushouders aan gemeenten. Daarbij kijken we waar voor hen de beste kansen liggen voor integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Via de Huisvestingswet is geregeld dat gemeenten voor huisvesting van statushouders zorgen. Dat doen gemeenten samen met bijvoorbeeld woningcorporaties. 

Taakstelling 

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal statushouders dat elke gemeente moet huisvesten: de gemeentelijke taakstelling. Bij deze verdeling wordt gekeken naar het aantal mensen dat in een gemeente woont. zo moeten grotere gemeenten meer statushouders woonruimte bieden dan kleinere gemeenten. De prognose voor de gemeentelijke taakstelling wordt berekend door te kijken naar het aantal statushouders dat op 1 januari van dat jaar in de asielopvang verbleef, de taakstelling van de voorgaande periode en de verwachting van het nieuwe aantal personen dat een verblijfsvergunning ontvangt in de komende periode.

De taakstelling voor de gemeente Terneuzen is het eerste half jaar van 2024: 58.
De tweede helft van 2024 komt daar een taakstelling van 58 personen bij. 
De statushouders worden door de hele gemeente geplaatst. 

In verband met een achterstand bij het vervullen van de taakstelling huren we een hotel aan de Markt in Axel. Lees hier meer over deze woonruimte voor statushouders
Voor alleenstaande, jonge statushouders is er woonruimte gerealiseerd in de Van Steenbergenlaan in Terneuzen. Lees hier meer over deze woonruimte voor alleenstaande, jonge statushouders. Heeft u vragen? Kijk op de pagina Veel gestelde vragen Van Steenbergenlaan.

Inburgering 

Op 1 januari 2022 is een nieuw inburgeringsstelsel in werking getreden; de Wet Inburgering 2021. Deze heeft als doel een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke doel van inburgering: alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Dit doel vertaalt zich in het bereiken van het voor inburgeringsplichtigen hoogst haalbare taalniveau (liefst niveau B1). Daarnaast staat kennis van de Nederlandse maatschappij centraal, alsmede gerichte inspanningen op participeren naar vermogen, vanaf de start van het inburgeringstraject.

Vrijwillig begeleiden van statushouders 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om statushouders te begeleiden. Zij wonen al in de gemeente en hebben op verschillende vlakken begeleiding nodig. Lees hier meer over het begeleiden van statushouders.