Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is onmisbaar in de gemeente Terneuzen. Als vrijwilliger heeft u een duidelijke rol en functie in de lokale gemeenschap.
Via het vrijwilligerswerk kunt u zich inzetten voor uw buurt. Het is een manier om iets terug te doen voor uw omgeving. Bovendien kunt u zich via het vrijwilligerswerk verder ontplooien en in contact komen met allerlei mensen.

Wilt u ook uw steentje bijdragen als vrijwilliger, dan kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met aan-z.

Waardering van vrijwilligers 

Waardering van vrijwilligers ligt in de eerste plaats bij de vrijwilligersorganisatie zelf. We hechten er als gemeente belang aan om daarnaast onze waardering voor vrijwilligers uit te spreken en hieraan aandacht te besteden. 

We hebben als doel de waardering van vrijwilligers te bevorderen en erkenning te bieden voor hun toewijding en bijdrage aan de gemeenschap.

Alle vrijwilligers binnen de gemeente Terneuzen die voldoen aan de gestelde criteria voor erkenning en waardering kunnen voorgedragen worden. We waarderen vrijwilligers op zes manieren.

De aanvraag voor waardering van een vrijwilliger kunt u richten aan vrijwilligers@terneuzen.nl

Koninklijke Onderscheiding

Vrijwilligers die zich buitengewoon hebben ingezet en voldoen aan de landelijke regels voor een Koninklijke Onderscheiding kunnen hiervoor worden voorgedragen. 

De criteria om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding zijn:

 • door bijzondere persoonlijke prestaties te verrichten in de betaalde baan of het beroep;
 • door al jarenlang vrijwilligerswerk te verrichten of onbezoldigde nevenfuncties te vervullen; 
 • het kan ook gaan om een combinatie van vrijwilligerswerk en bijzondere persoonlijke prestaties in de betaalde baan.
Ere(stads)penning

Uitblinkers in onze gemeente komen in aanmerking voor een ere(stads)penning. Het gaat daarbij behalve om uitblinkers in vrijwilligerswerk, om innovatieve ideeën die Terneuzen op de kaart zetten, opvallende prestaties en werkzaamheden die van belang zijn voor de samenleving, ambassadeur zijn van de gemeente of een stad of kern binnen Terneuzen, inzet voor langere tijd met maatschappelijke betekenis en uitstraling of inzet voor het behoud van werkgelegenheid.

Er geldt een termijn van minimaal tien jaar actieve inzet voor de samenleving, of zeer intense inzet bij een uitzonderlijke incidentele actie met een zeer positieve invloed op de samenleving. 

Ereburgerschap

Vrijwilligers die de gemeente op bijzondere wijze op de kaart hebben gezet of kampioenen binnen hun vakgebied kunnen in aanmerking komen voor het ereburgerschap. 

Waarderingspenning voor organisaties

Verenigingen, stichtingen of instellingen die zich op uitzonderlijke wijze inzetten voor het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligerswerk kunnen de waarderingspenning ontvangen. Datzelfde geldt ook voor jubilerende verenigingen, stichtingen of instellingen (bij 25, 50 en 100 jaar). 

Vrijwilligersbeeldje

Vrijwilligers die ten minste vijf jaar opmerkelijk vrijwilligerswerk verrichten, komen in aanmerking voor het vrijwilligersbeeldje als blijk van waardering. Het beeldje kan ook worden toegekend bij een kortere periode vrijwilligerswerk, als het gaat om een bijzondere bijdrage aan een project, bijvoorbeeld vanwege de maatschappelijke impact of vergroting van de leefbaarheid. 

Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

Voor vrijwilligers die voldoen aan landelijke regels voor bijzondere menslievende daden, kan de erepenning voor Menslievend Hulpbetoon worden toegekend. Onder een menslievende daad wordt een levensreddende actie verstaan, of een poging daartoe. 

Daarbij gelden drie criteria:

 • moed - iets doen dat anderen nalaten of niet durven;
 • beleid - weldoordacht en daadkrachtig optreden;
 • zelfopoffering - gevaar voor eigen leven.
Begeleiden van vluchtelingen (statushouders)

De gemeente Terneuzen zorgt voor huisvesting van vluchtelingen (statushouders). Hier komt veel bij kijken. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om vluchtelingen (statushouders) te begeleiden. Het gaat om vluchtelingen (statushouders) die al in de gemeente wonen en daarnaast begeleiding nodig hebben.

De taken kunnen bestaan uit:

 • maatschappelijk en/of financiële begeleiding aan huis;
 • helpen bij het financiële inloopspreekuur dat de gemeente organiseert;
 • hulp bieden bij het invullen van de formulieren;
 • vluchtelingen (statushouders) helpen bij het opbouwen van een sociaal netwerk;
 • hulp bieden bij vragen en problemen rond huisvesting, geldzaken, onderwijs en gezondheidszorg.

Voel jij je betrokken bij vluchtelingen (statushouders)? En ben je minimaal twee uur per week beschikbaar? Wacht dan niet en meld je aan via het online formulier. Voor meer informatie kun je bellen met Astrid Wijsveld, Dominique Reale of Edvina Kurti via het telefoonnummer 14 - 0115.

In een persoonlijk gesprek krijg je meer informatie over de verschillende mogelijkheden. Beschikbaarheid en inzet gaat verder in overleg. Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar en reiskosten worden vergoed. Daarnaast heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig (deze aanvraag vergoeden wij).

Ondersteuning vrijwilligers

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die zich richten op kwetsbare mensen in de thuissituatie, kunnen voor inzet en ondersteuning terecht bij aan-z. Ook vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op het terrein van het jeugd- en jongerenwerk kunnen zich voor ondersteuning wenden tot aan-z.

Verzekering vrijwilligers

De gemeente heeft per 1 februari 2009 twee collectieve vrijwilligersverzekeringen afgesloten. Uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt namelijk dat vrijwilligers vaak niet goed zijn verzekerd. De verzekering is een soort vangnet voor de vrijwilliger, een zogeheten secundaire dekking. Een vrijwilliger is in dit kader iemand die 'in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werk verricht voor anderen waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend'. Overigens heeft een groot aantal gemeenten in Nederland inmiddels een dergelijke collectieve verzekering afgesloten.

Wie valt onder de verzekering?

De vrijwilligerspolis is een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers binnen de gemeente Terneuzen. Dit zijn:

 • Vrijwilligers, een vrijwilliger is verzekerd als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • De vrijwilliger verricht voor anderen of de samenleving werkzaamheden bij een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) of een (coöperatieve) vereniging of stichting of een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Let op: de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling moet een sociaal maatschappelijk belang dienen  
  • De vrijwilliger heeft geen persoonlijk, financieel of commercieel belang of gewin bij de werkzaamheden.
  • De vrijwilliger doet de werkzaamheden niet voor diens beroep.    
  • De vrijwilliger is niet in loondienst bij de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling.
  • De vergoeding die de vrijwilliger voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding volgens de regeling van de Belastingdienst.
  • Het vrijwilligerswerk mag niet in de plaats van een betaalde baan op de arbeidsmarkt komen.                                              

               Uitgesloten zijn: vrijwillige brandweer en vrijwillige politie.

 • Mantelzorgers.Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon, minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.
  Omdat deze zorgtaken niet verricht worden voor een rechtspersoon kan de mantelzorger echter geen aanspraak maken op de dekking Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen.
 • Maatschappelijke stagiairs, degene die vanuit het lesprogramma van het voortgezet onderwijs een stage gaat verrichten waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
 • Mensen die in het kader van ‘Tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doen.
Wat is niet verzekerd via de vrijwilligersverzekering?
 • Aansprakelijkheid voor het gebouw: denk bijvoorbeeld aan een dakpan die van een gebouw valt, bovenop het hoofd van een bezoeker. Of aan een bezoeker die in de kantine van de kapotte barkruk valt
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers
 • Vereniging van Eigenaren (VvE). Het gaat hier om een privebelang, niet om een maatschappelijk belang.
Verzekeringspakket

Voor een overzicht van wat er in het verzekeringspakket zit kunt u het verzekeringsoverzicht (pdf-bestand) van Centraal Beheer raadplegen.

Schade... en dan?

De schadeprocedure is als volgt: de vrijwilliger of rechtspersoon stuurt het ingevulde schadeformulier (pdf-bestand, 82 KB) naar de gemeente. Voordat de gemeente de schadeclaim indient bij de verzekeraar, controleert de gemeente of het gaat om een melding in de zin van de Vrijwilligerspolis. Na de melding van de gemeente neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger of organisatie. De schade wordt eveneens rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld.
De gemeente wordt op de hoogte gehouden over de afwikkeling van de schade.

Meer informatie en polisvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Centraal Beheer.