Vergunning aanvragen

Wilt u bouwen, verbouwen, bomen kappen, slopen, een terrein aanpassen, water lozen, een gebouw gebruiken en dergelijke? U kunt al deze activiteiten tegelijk aanvragen met een omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning vervangt de vroegere aanlegvergunning, sloopvergunning, bouwvergunning, milieuvergunning, uitwegvergunning (inritvergunning, wordt melding), monumentenvergunning en kapvergunning.

Dit product geldt voor zowel bedrijven als particulieren.

Doe eerst de vergunningcheck

Soms heeft u helemaal geen toestemming van de overheid nodig. Controleer dit eerst op de website van het ministerie van VROM in het omgevingsloket bij de vergunningcheck.

Indien u wel een vergunning nodig heeft, dan is op voorhand niet te zeggen aan welke voorwaarden u moet voldoen. De voorwaarden verschillen sterk per activiteit die u wilt verrichten en zijn tevens afhankelijk van de omstandigheden, zoals:

 • lokale regelgeving (zoals de bouwverordening);
 • bestemmingsplan;
 • omvang en aard van de activiteit;
 • standpunten van omwonenden en dergelijke.

Uitgangspunt van de omgevingsvergunning

Kenmerkend voor de omgevingsvergunning is dat niet de regels of voorwaarden centraal staan, maar uw wens. Als u bijvoorbeeld een huis wilt bouwen, dan heeft u te maken met een bestemmingsplan, bouwvoorschriften en regels over de brandveiligheid. Voorheen kreeg u daarvoor aparte vergunningen met elk weer eigen voorwaarden. Met de omgevingsvergunning worden al die voorwaarden afgestemd op de activiteit of combinatie van activiteiten die u wilt verrichten.

Wat kan ik allemaal regelen met een omgevingsvergunning?

Volgende activiteiten kunt u regelen met een omgevingsvergunning:

 • bouwen en verbouwen (ook van monumenten);
 • slopen;
 • maken van een uitrit;
 • brandveiligheid, bestemming van een terrein of gebouw;
 • milieu (activiteiten die het milieu kunnen belasten);
 • bestemming van grond of gebouw;
 • (af)graven van grond;
 • kappen van bomen;
 • het plaatsen van reclame uitingen (zoals lichtreclamekasten).

Heb ik dan slechts één vergunning nodig?

In principe wel. Helaas zijn er enkele uitzonderingen. Zo moet u soms nog wel een aparte melding doen. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen bij de brandveiligheid van een gebouw. Voor bedrijven is het raadzaam ook via het Activiteitenbesluit Internet Module te controleren of ze een milieumelding moeten doen. Bent u er niet zeker van of met de omgevingsvergunning al uw gewenste activiteiten zijn gedekt, neem dan contact op met de gemeente.

Bij meer complexe aanvragen met meerdere activiteiten is het mogelijk de activiteiten die niet samenhangend zijn één voor één apart aan te vragen. Ook is het mogelijk de omgevingsvergunning in fasen aan te vragen, waarbij de aanvrager bepaalt op welke wijze de fasering plaats vindt. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag.

Omgevingsvergunning aanvragen

 1. Udoet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van VROM, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw Digid inlogcode nodig.
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier van de gemeente aan te vragen. Vanaf 1 oktober 2012 zijn bedrijven echter verplicht om de aanvraag digitaal in te dienen via het omgevingsloket.

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlening van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de twee periodetypen er sprake zal zijn. De aanvraagprocedure voor een vergunning is voor zowel bedrijven als particulieren hetzelfde.

Initiatief van de aanvraag ligt bij u

Met de omgevingsvergunning kunt u vele overheidsdiensten in één keer afhandelen. De module biedt u de mogelijkheid deze langs te lopen door beantwoording van vragen vanuit uw eigen klantvraag. Toch bepaalt u zelf welke diensten u gaat aanvragen. Het initiatief hiertoe, en dus ook de verantwoordelijkheid hiervoor, blijft bij u.

Slopen

Het slopen van een bouwwerk kan vergunningvrij zijn. In een aantal gevallen moet u een sloopmelding indienen of heeft u een omgevingsvergunning voor slopen nodig. Meer informatie vindt u op onze pagina over slopen en asbest.

Kappen van bomen

Het kappen van bomen kan vergunningvrij zijn, maar in een aantal gevallen is er een vergunning nodig. Dit geldt voor alle monumentale/waardevolle bomen die op de lijst van waardevolle bomen staan.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning worden leges geheven. Over de hoogte hiervan verwijzen we naar de tarieventabel van de leges verordening 2018.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.