Onderwijs

Op zoek naar een basisschool of middelbare school in de gemeente Terneuzen? Hieronder treft u een overzicht aan. Voor vragen kunt u direct contact opnemen met de school.

Basisonderwijs

Wanneer een kind vier jaar is geworden mag het naar de basisschool. Met vijf jaar is een kind leerplichtig en moet het dus naar school.

Sommige van de scholen maken onderdeel uit van een Brede School. Een brede school is meer dan alleen onderwijs en biedt kinderen en jongeren ruimere kansen op ontwikkeling dan in het huidige  onderwijs. Dit gebeurt door scholen op te nemen in een netwerk van sociale, sportieve, culturele, gezondheids- en zorgvoorzieningen.
Voor een lijst met basisscholen verwijzen we u naar de digitale gemeentegids. 

 

Voortgezet onderwijs

Zeldenrust Steelantcollege

Het ZSC is een samenwerkingsschool van rooms-katholieken en protestanten voor vmbo, mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig atheneum en gymnasium.
Voor meer informatie over het Zeldenrust Steelantcollege en het aanbod verwijzen wij u door naar de website van het Zeldenrust Steelantcollege.

Stedelijke Scholengemeenschap De Rede

Stedelijke scholengemeenschap De Rede is een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Terneuzen met een vmbo, vmbo met leerwegondersteuning, havo, atheneum, gymnasium en technasium.
Voor meer informatie over Stedelijke scholengemeenschap De Rede en het aanbod verwijzen wij u door naar de website van Stedelijke scholengemeenschap De Rede.

Praktijkschool De Sprong

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is. Het praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. Een deel van de kinderen stroomt uiteindelijk door naar het reguliere onderwijs. Voor het praktijkonderwijs geldt geen cursusduur, maar wel een leeftijdsgrens van 18 jaar. Toelating tot het praktijkonderwijs gebeurt volgens de indicaties zoals gesteld door de Regionale Verwijzings Commissie.

Voor meer informatie over Praktijkschool De Sprong verwijzen wij u door naar de website van Praktijkschool De Sprong.

 

Speciaal onderwijs

De Regenboog/De Wingerd

De Regenboog/De Wingerd is een school voor kinderen met een verstandelijke beperking tot 20 jaar. De Regenboog is de afdeling speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. De Wingerd is de afdeling voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen van 12 tot 20 jaar. De school biedt passend onderwijs en bereidt de leerlingen voor op een zo groot mogelijke deelname aan de samenleving en volwaardig burgerschap (wonen, werken, vrije tijd).
Voor meer informatie over De Regenboog/De Wingerd verwijzen wij u naar de website van De Regenboog/De Wingerd.

De Argo

De Argo is een school voor jongeren vanaf 12 jaar met gedragsproblemen. De school brengt de leerling vaardigheden bij in kleine groepen en met veel persoonlijke aandacht. Met ondersteuning van de school blijft de leerling zelf verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling.
Voor meer informatie over De Argo verwijzen wij u naar de website van De Argo. 

 

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) biedt beroepsgerichte opleidingen op verschillende niveaus. Er bestaan twee leerwegen: de beroepsopleidende (vier dagen naar school en een dag werken) en de beroepsbegeleidende leerweg (vier dagen werken en een dag naar school).
Middelbaar beroepsonderwijs in de gemeente Terneuzen wordt in diverse sectoren verzorgd door het ROC Scalda.

 

Hoger beroepsonderwijs (HBO)

Het HBO leidt op voor hogere functies in allerlei beroepssectoren. HBO-opleidingen zijn toegankelijk voor leerlingen met een MBO- diploma en een HAVO-diploma of hoger. Hogeschool Zeeland biedt enkele HBO-opleidingen (gedeeltelijk) in Terneuzen aan.
Voor meer informatie over Hogeschool Zeeland en het totale opleidingenaanbod in Zeeland verwijzen wij u door naar de website van de Hogeschool Zeeland.

 

Volwassen educatie

ROC Scalda verzorgt de opleidingen voor volwassenen. Dit doen zij in opdracht van de samenwerkende Zeeuws-Vlaamse gemeenten. In de gemeente Terneuzen kunnen de volgende opleidingen worden gevolgd:

Opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Via het vavo kunnen volwassenen van 18 jaar en ouder alsnog een diploma of deelcertificaat halen voor vmbo (theoretische leerweg), havo of vwo. Sinds 2006 kunnen ook jongeren vanaf 16 jaar onder voorwaarden via het vavo een diploma halen. De scholen voor voortgezet onderwijs en ROC Scalda werken samen om dit te realiseren.

 

Opleidingen NT1 (Nederlands als eerste taal)

De opleidingen Nederlands als eerste taal (NT1) zijn bedoeld voor volwassenen die in Nederland geboren of opgegroeid zijn en moeite hebben met lezen en schrijven (laaggeletterden).

 

Opleidingen NT2 (Nederlands als tweede taal)

De opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2) zijn bedoeld voor anderstaligen die de Nederlandse willen leren. Het is mogelijk de NT2-opleiding af te sluiten met een staatsexamen.
Voor meer informatie over ROC Scalda en het opleidingenaanbod in het kader van volwasseneneducatie verwijzen wij u door naar de website van ROC Scalda.