Kaderbrief 2025-2028: bouwen aan een duurzame toekomst van Terneuzen

Het college van burgemeester en wethouders blijft de komende jaren investeren in een duurzame toekomst van Terneuzen. Zo staat in de kaderbrief 2025- 2028 aan de gemeenteraad. De kaderbrief is een financiële vertaling van het Bestuursakkoord 2022-2026 ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst’. De kaderbrief geeft inzicht in de ambities van het college, de kaders voor de begroting 2025 en de financiële positie van de gemeente.

Lees hier de Kaderbrief 2025- 2028: bouwen aan een duurzame toekomst van Terneuzen.

Halverwege de bestuursperiode liggen we goed op koers met de ambities uit het Bestuursakkoord. Veel speerpunten zijn opgepakt, of liggen op schema. Een deel van onze doelen vraagt om extra inspanning om in deze periode het gewenste resultaat te behalen. Daarbij hebben we aandacht voor aanvullende opgaven die in de loop van deze bestuursperiode nadrukkelijk onze aandacht vragen, zoals de Campus Terneuzen en participeren in het landelijke proces rond ‘Elke Regio Telt’. 

Brede welvaart

Ook in 2025 geven we met onze beschikbare capaciteit uitvoering aan onze ambities. Hierdoor verwachten we een impuls te kunnen geven aan brede welvaart binnen onze gemeente. Bij brede welvaart kijken we naar alles wat inwoners belangrijk vinden, zoals gezondheid, milieu en leefomgeving en onderwijs. We investeren in een duurzame toekomst van Terneuzen. Dit doen we door het aanbieden van onderwijs in een inspirerende omgeving en het realiseren van voldoende woningen. 

Samenwerking 

Juist grote opgaven kunnen we samen beter aanpakken. We werken samen met andere Zeeuwse gemeenten en bundelen de krachten met onze buurgemeenten in een regiovisie. Ook zoeken we samenwerking op met het Rijk, onder andere in de Regio Deal en werken we grensoverschrijdend samen zoals binnen het North Sea Port District. 

Financieel ravijn 

In de kaderbrief houdt het college rekening met maatschappelijk ontwikkelingen, zoals inflatie en krapte op de arbeidsmarkt. Vanaf 2026 is er sprake van het zogenaamde ‘financieel ravijn’. Landelijk krijgen de gemeenten dan € 2,3 miljard minder van het Rijk in 2026 ten opzichte van 2025. De in april verschenen Voorjaarsnota 2024 van het Rijk laat zien dat de oploop van de opschalingskorting (efficiencykorting voor samengaan gemeenten) vervalt vanaf 2026. Ook door andere mutaties in de voorjaarsnota van het Rijk komt minder geld naar de gemeenten. De VNG adviseert gemeenten om tekorten veroorzaakt door het financieel ravijn te laten zien. En om zich voor te bereiden op bezuinigingen/ombuigingen, maar deze nog niet door te voeren. In de kaderbrief laten wij ons aandeel in het financieel ravijn zien. Dit bedraagt jaarlijks € 7,4 miljoen vanaf 2026. 

Meerjarenbegroting 2025 

Bij het maken van de begroting 2025 bekijken we het financiële meerjarenperspectief. Hierbij houden we rekening met het tweede deel van het begrotingsadvies dat de VNG nog uitbrengt. Net als vorige jaren zijn ons uitgangspunt en doel een reëel sluitende meerjarenbegroting. We vinden een gezonde financiële huishouding namelijk belangrijk om op een goede manier onze doelen te kunnen realiseren. 

Financiële risico's 

Er zijn een aantal financiële risico’s. Dit zijn de stijgende hulpvraag in het sociaal domein, met name in de jeugdzorg en onduidelijkheid en onzekerheid ten aanzien van de ontwikkelingen rond de (landelijke) opgaven klimaat en duurzaamheid.