Gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De gemeenteraad van Terneuzen bestaat uit 31 leden. De gemeenteraad bestaat nu uit dertien verschillende partijen.

Raadsleden

Vergaderingen agenda's bekijken

Vergaderingen live bekijken

Ingekomen stukken inzien

Raadsvragen inzien

Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen

 

Raadsinformatie

 

Alle informatie over de gemeenteraad kunt u bekijken op terneuzen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u onder andere de gegevens van de raadsleden, de vergaderstukken, de ingekomen stukken en raadsvragen. In de kalender kiest u maand en jaartal. Daarna klikt u op de vermelde vergadering voor de agenda en vergaderstukken.
De agenda en de stukken voor de raadsvergadering staan een week voor de vergadering (op donderdag) op de website. De vergaderstukken voor de commissies staan een week voor de vergaderingen (op maandag) op de website.

Vergaderschema 2022

Raadscommissie Samenleving Raadscommissie Omgeving Raadscommissie Bestuur en Middelen Gemeenteraad
20 januari 19 januari 18 januari 3 februari
24 februari 23 februari 22 februari 10 maart
19 mei 18 mei 17 mei 2 juni
23 juni 22 juni 21 juni 5 en 7 juli
22 september 21 september 20 september 6 oktober
20 oktober 19 oktober 18 oktober 8 november en 10 november (Begroting 2023)
1 december 30 november 29 november 15 december


Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Terneuzen, tenzij we anders hebben aangekondigd. Alle vergaderingen zijn openbaar. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Bij elke agenda staat de plaats waar de commissie of raad vergadert. Ga hiervoor naar https://terneuzen.raadsinformatie.nl.
 

Taken van de gemeenteraad
  • De gemeenteraad stelt de kaders van het beleid vast. Dit betekent dat de raad de grote lijnen van het beleid van de gemeente bepaalt. Via de begroting geeft de gemeenteraad aan wat dit beleid mag kosten. De raad stelt ook de gemeentelijke regels (verordeningen) vast.
  • De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van de gemeente Terneuzen. U kunt bij raadsleden terecht met ideeën voor nieuw of ander beleid. Raadsleden laten zich bij hun werk leiden door het algemeen belang. Een raadslid behartigt dus niet uw persoonlijke belangen.
  • De gemeenteraad controleert het gevoerde beleid. Dit doet de raad met evaluaties, rapportages en de jaarrekening. De raad bekijkt of het college van burgemeester en wethouders het beleid op een goede manier uitvoert. De raad toetst dus aan de eerder gestelde kaders.
Griffier

De griffier ondersteunt de gemeenteraad. De griffier van de gemeenteraad in Terneuzen is mr. J.H.P. (Joost) de Jong. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0115 of via e-mail.