Gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De gemeenteraad van Terneuzen bestaat uit 31 leden. De gemeenteraad bestaat nu uit dertien verschillende partijen.

Raadsleden

Vergaderingen agenda's bekijken

Vergaderingen live bekijken

Ingekomen stukken inzien

Raadsvragen inzien

Rekenkamer Terneuzen

Taken van de gemeenteraad
  • De gemeenteraad stelt de kaders van het beleid vast. Dit betekent dat de raad de grote lijnen van het beleid van de gemeente bepaalt. Via de begroting geeft de gemeenteraad aan wat dit beleid mag kosten. De raad stelt ook de gemeentelijke regels (verordeningen) vast.
  • De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van de gemeente Terneuzen. U kunt bij raadsleden terecht met ideeën voor nieuw of ander beleid. Raadsleden laten zich bij hun werk leiden door het algemeen belang. Een raadslid behartigt dus niet uw persoonlijke belangen.
  • De gemeenteraad controleert het gevoerde beleid. Dit doet de raad met evaluaties, rapportages en de jaarrekening. De raad bekijkt of het college van burgemeester en wethouders het beleid op een goede manier uitvoert. De raad toetst dus aan de eerder gestelde kaders.
Griffier

De griffier ondersteunt de gemeenteraad. De griffier van de gemeenteraad in Terneuzen is N.M.J. (Nicole) Jansen-Geerinckx. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0115 of via e-mail. e-mail.

Raadsinformatie

Alle informatie over de gemeenteraad kunt u bekijken op terneuzen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u onder andere de gegevens van de raadsleden, de vergaderstukken, de ingekomen stukken en raadsvragen. In de kalender kiest u maand en jaartal. Daarna klikt u op de vermelde vergadering voor de agenda en vergaderstukken.
De agenda en de stukken voor de raadsvergadering staan een week voor de vergadering (op donderdag) op de website. De vergaderstukken voor de commissies staan een week voor de vergaderingen (op maandag) op de website.
Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Terneuzen, tenzij we anders hebben aangekondigd. Alle vergaderingen zijn openbaar. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Commissies en inspreekrecht

Wilt u een raadscommissie toespreken? Dat kan! Het onderwerp van inspreken hoeft niet op de agenda te staan. U kunt inspreken over onderwerpen die tot de bevoegdheid van de commissie behoren. Inspreken tijdens een raadsvergadering is niet mogelijk.

Uitzonderingen

In sommige gevallen is inspreken niet mogelijk. U kunt niet inspreken over:

  • benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  • besluiten waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan.
  • een gedraging waarover u een klacht kunt indienen.

Spreektijd

U krijgt maximaal vijf minuten de tijd om in te spreken. De totaal beschikbare tijd om in te spreken is dertig minuten. Als er meer dan zes sprekers zijn, verdelen wij de tijd evenredig over de sprekers.

Inspreken

Als u wilt inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, moet u zich 24 uur van te voren aanmelden bij de griffier.

Als u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat, kunt u zich tot vlak voor de vergadering melden bij de commissiegriffier. Geef aan over welk agendapunt u wilt inspreken. Verder zal de commissiegriffier uw naam, adres en telefoonnummer noteren.

U kunt bij het begin van de vergadering op de publieke tribune plaatsnemen. De voorzitter geeft aan wanneer u aan de beurt bent. Als u namens meer mensen of een organisatie spreekt, moet u dit even melden. Nadat u hebt gesproken, bespreken de commissieleden het onderwerp. U mag niet deelnemen aan deze verdere bespreking.