Gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De gemeenteraad van Terneuzen bestaat uit 31 leden. Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente de raadsleden. Op 21 maart 2018 waren er verkiezingen voor de gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat nu uit twaalf verschillende partijen.
 

Raadsleden

Vergaderingen agenda's bekijken

Vergaderingen live bekijken

Ingekomen stukken inzien

Raadsvragen inzien

 

Raadsinformatie

Alle informatie over de gemeenteraad kunt u bekijken op terneuzen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u onder andere de gegevens van de raadsleden, de vergaderstukken, de ingekomen stukken en raadsvragen. In de kalender kiest u maand en jaartal, daarna klikt u op de vermelde vergadering voor de agenda en vergaderstukken.
De agenda en de stukken voor de raadsvergadering staan een week voor de vergadering (op donderdag) op de website. De vergaderstukken voor de commissies staan een week voor de vergaderingen (op maandag) op de website.


Vergaderschema 2019

Raadscommissie Samenleving Raadscommissie Omgeving Raadscommissie Bestuur en Middelen Gemeenteraad
22 januari 23 januari 24 januari 7 februari
12 maart 13 maart 14 maart 28 maart
7 mei 8 mei 9 mei 22 mei
18 juni 19 juni 20 juni 2 juli en 4 juli*
10 september 11 september 12 september 26 september
22 oktober 23 oktober 24 oktober 7 november
26 november 27 november 28 november 12 december

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Terneuzen, tenzij we anders hebben aangekondigd.
* vergadering begint om 14.00 uur

Taken van de gemeenteraad
  • De gemeenteraad stelt de kaders van het beleid vast. Dit betekent dat de raad de grote lijnen van het beleid van de gemeente bepaalt. Via de begroting geeft de gemeenteraad aan wat dit beleid mag kosten. De raad stelt ook de gemeentelijke regels (verordeningen) vast.
  • De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van de gemeente Terneuzen. U kunt bij raadsleden terecht met ideeën voor nieuw of ander beleid. Raadsleden laten zich bij hun werk leiden door het algemeen belang. Een raadslid behartigt dus niet uw persoonlijke belangen.
  • De gemeenteraad controleert het gevoerde beleid. Dit doet de raad met evaluaties, rapportages en de jaarrekening. De raad bekijkt of het college van burgemeester en wethouders het beleid op een goede manier uitvoert. De raad toetst dus aan de eerder gestelde kaders.
Griffier

De griffier ondersteunt de gemeenteraad. De griffier van de gemeenteraad in Terneuzen is mr. J.H.P. (Joost) de Jong. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0115 of via e-mail.