Gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De gemeenteraad van Terneuzen bestaat uit 31 leden. De gemeenteraad bestaat nu uit dertien verschillende partijen.

Raadsleden

Vergaderingen agenda's bekijken

Vergaderingen live bekijken

Ingekomen stukken inzien

Raadsvragen inzien

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente de raadsleden. Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad.

Raadsinformatie

Alle informatie over de gemeenteraad kunt u bekijken op terneuzen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u onder andere de gegevens van de raadsleden, de vergaderstukken, de ingekomen stukken en raadsvragen. In de kalender kiest u maand en jaartal. Daarna klikt u op de vermelde vergadering voor de agenda en vergaderstukken.
De agenda en de stukken voor de raadsvergadering staan een week voor de vergadering (op donderdag) op de website. De vergaderstukken voor de commissies staan een week voor de vergaderingen (op maandag) op de website.


Vergaderschema 2021

Raadscommissie Samenleving Raadscommissie Omgeving Raadscommissie Bestuur en Middelen Gemeenteraad
19 januari 20 januari 21 januari 4 februari
2 maart 3 maart 4 maart 18 maart
6 april 7 april 8 april 22 april
18 mei 19 mei 20 mei 3 juni
22 juni 23 juni 24 juni 8 juli
21 september 22 september 23 september 7 oktober
19 oktober 20 oktober 21 oktober 9 november
      11 november (Begroting 2022)
30 november 1 december 2 december 16 december

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Terneuzen, tenzij we anders hebben aangekondigd. Alle vergaderingen zijn openbaar. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Let op: in verband met corona vergaderen de commissies en de gemeenteraad op een andere locatie. Meestal is dit het Scheldetheater in Terneuzen. Bij elke agenda staat de plaats waar de commissie of raad vergadert. Ga hiervoor naar https://terneuzen.raadsinformatie.nlDe vergaderingen zijn niet voor publiek toegankelijk. Voor insprekers in de commissie geldt een uitzondering.
 

Taken van de gemeenteraad
  • De gemeenteraad stelt de kaders van het beleid vast. Dit betekent dat de raad de grote lijnen van het beleid van de gemeente bepaalt. Via de begroting geeft de gemeenteraad aan wat dit beleid mag kosten. De raad stelt ook de gemeentelijke regels (verordeningen) vast.
  • De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van de gemeente Terneuzen. U kunt bij raadsleden terecht met ideeën voor nieuw of ander beleid. Raadsleden laten zich bij hun werk leiden door het algemeen belang. Een raadslid behartigt dus niet uw persoonlijke belangen.
  • De gemeenteraad controleert het gevoerde beleid. Dit doet de raad met evaluaties, rapportages en de jaarrekening. De raad bekijkt of het college van burgemeester en wethouders het beleid op een goede manier uitvoert. De raad toetst dus aan de eerder gestelde kaders.
Griffier

De griffier ondersteunt de gemeenteraad. De griffier van de gemeenteraad in Terneuzen is mr. J.H.P. (Joost) de Jong. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0115 of via e-mail.