Werkwijze en taken commissies

De gemeente Terneuzen heeft drie raadscommissies. Dit zijn de Commissies voor Samenleving, Omgeving en Bestuur en Middelen. Lees hieronder meer over de taken, de samenstelling en de vergaderingen van deze commissies.

Taken

De raadscommissies bereiden de besluitvorming van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door te adviseren aan de gemeenteraad. De raadscommissies adviseren of de gemeenteraad de agendapunten nog moet bespreken of dat de gemeenteraad zonder verdere bespreking een besluit kan nemen. Verder voeren de raadscommissies met het college van burgemeester en wethouders of met de burgemeester overleg over de gegeven inlichtingen en het gevoerde bestuur.

Samenstelling

De raadscommissies hebben geen vaste samenstelling. Iedere fractie bepaalt zelf aan de hand van de agenda welke raadsleden of fractievolgers een commissievergadering bijwonen.
Een raadslid is voorzitter van de raadscommissie. Elke raadscommissie heeft haar eigen voorzitter. Ook heeft elke raadscommissie haar eigen griffier, de commissiegriffier. De commissiegriffier begeleidt en ondersteunt de raadscommissie.

Vergaderingen

De raadscommissies vergaderen twee weken vooraf aan de raadsvergaderingen. De commissievergaderingen zijn openbaar. De commissievergaderingen beginnen steeds om 19.30 uur, tenzij in de aankondiging een ander tijdstip staat vermeld. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal in het stadhuis van Terneuzen.

De vergaderingen worden aangekondigd in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad. De agenda en de stukken staan een week voor de commissievergaderingen op de website.