Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Als het besluit direct gevolgen voor u heeft dan kunt u bezwaar maken. U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn gaat in op de dag ná de dag dat het besluit bekend wordt gemaakt.

Het indienen van een bezwaar tegen een gemeentelijk besluit is gratis.
 

Bezwaarschrift indienen als burger

Bezwaarschrift indienen als organisatie

 

Indienen van uw bezwaar

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn gaat in op de dag ná de dag dat het besluit bekend wordt gemaakt.

U stuurt uw bezwaar naar het College van Burgemeester en Wethouders, de Burgemeester of de Raad. In het besluit (beschikking) zelf is vermeld aan wie u het bezwaarschrift moet richten.

In uw bezwaarschrift moet u de volgende punten opnemen:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden van uw bezwaar;
  • uw (digitale) handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift online indienen door de knop 'Bezwaarschrift indienen' te gebruiken. U logt dan in met uw DigiD.  U kunt uw bezwaarschrift ook per post indienen. Het adres is: postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

U kunt iemand machtigen om een bezwaar namens u in te dienen. Hiervoor dient er een getekende verklaring van u toegevoegd te worden. Een bedrijf kan het bezwaar ondertekenen middels eherkenning.

Afhandeling van uw bezwaar

Na de bezwaartermijn van zes weken heeft de gemeente 12 weken de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Binnen die twaalf weken kan de gemeente de termijn met maximaal zes weken verlengen tot 18 weken. Een bezwarencommissie houdt een hoorzitting. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Daarna brengt de bezwarencommissie een advies uit aan degene die het besluit heeft genomen. Dit kan het College van Burgemeester en Wethouders, de Burgemeester of de Raad zijn.

Voorlopige voorziening vragen

Tijdens de bezwaarschriftperiode blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. U kunt aan de voorzieningenrechter vragen om een ‘voorlopige voorziening’. De rechter kan een besluit (bijvoorbeeld een vergunning) tijdelijk schorsen. Er mag dan bijvoorbeeld geen gebruik worden gemaakt van die vergunning. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

In beroep bij de rechtbank

U krijgt een brief met de beslissing op uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de beslissing op uw bezwaarschrift.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid over bezwaar en beroep en in de brochure Bezwaar en Beroep.
De volledige en actuele tekst van de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met 14 - 0115.