Terneuzen reserveert plus uit 2023 voor toekomstige uitgaven

De gemeente Terneuzen sluit 2023 af met een hoger positief resultaat van dan vooraf was begroot. Voornamelijk door incidentele meevallers valt het resultaat € 10,1 miljoen hoger uit. In totaal bedraagt het rekeningresultaat € 15,3 miljoen. Het college reserveert hiervan € 10,2 miljoen voor de stijgende kosten voor de jeugdhulp. € 2,5 miljoen zet het college opzij voor andere toekomstige uitgaven. Het restant, € 2,6 miljoen, voegt het college toe aan de algemene reserve van de gemeente. Daarmee zet Terneuzen opnieuw geld apart voor grote opgaven van de gemeente en om in de toekomst tegenvallers op te vangen. De jaarstukken liggen op 11 juni ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

De jaarrekening over 2023 sluit af met een hoger positief saldo dan verwacht. Dit komt vooral door onverwachte eenmalige meevallers. Het Rijk compenseerde via het Gemeentefonds de gevolgen van de energiecrisis (€ 3,8 miljoen). We hadden lagere personeelskosten en kosten voor inhuur doordat vacatures later of niet werden ingevuld (€ 3,9 miljoen). Daarnaast hadden we op verschillende onderdelen lagere uitgaven (in totaal € 2,3 miljoen). 

Speerpunten

De gemeente Terneuzen is volop in ontwikkeling. We boeken resultaten met / of werken aan de ambities die we hebben vastgelegd in het bestuursakkoord ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst.’ Daarnaast bleven we ons in 2023 inzetten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, voor de crisisnoodopvang en voor de steunmaatregelen voor de gestegen energieprijzen. 

Resultaten 2023 uit het bestuursakkoord

Wat betreft de ambities uit het bestuursakkoord zetten we stappen met de onderwijscampus en de binnenstad. Daarnaast werkten we aan de realisatie van de scholen voor primair onderwijs in de wijk Rivierenbuurt en de kernen Westdorpe en Hoek. We sloten de Zeeuwse Woondeal, introduceerden Hoplr en realiseerden de Skaeve Huse. We startten onze Regio Deal North Sea Port District (NSPD). We ontwikkelden enkele Jongeren Ontmoetings Plaatsen (JOP’s). Ook investeerden we in de skatebaan op de Vliegende Vaart en faciliteerden we een pumptrackbaan in Axel. We faciliteerden initiatieven voor nieuwe vormen van infrastructuur voor de energietransitie. 

Investeringen

In 2023 gaf de gemeente ongeveer € 19 miljoen uit aan investeringen. De uitgaven gingen voor het grootste deel naar wegen (€ 2,6 miljoen), onderwijshuisvesting (€ 6,1 miljoen) rioleringen (€ 4,6 miljoen), sportaccommodaties (€ 0,8 miljoen), openbaar groen (€ 1,5 miljoen) en overige (€ 2,4 miljoen). 

Risico’s

De komende jaren blijven onzeker voor zowel de inkomsten als de uitgaven. We gebruiken de financiële meevaller om te anticiperen op toekomstige uitgaven, zoals de verwachte stijgende kosten voor jeugdhulp. De kosten en het aantal gebruikers van voorzieningen in het sociaal domein nemen toe. Tot slot zien wij ook kostenstijgingen bij de Gemeenschappelijke Regelingen waarin wij deelnemen. Ook de hoogte van de toekenning van middelen van het Rijk via het Gemeentefonds blijft onzeker. 

Jaarrekening 2023 in een oogopslag

In de Jaarrekening in een oogopslag ziet u de financiële resultaten over 2023 in een handig overzicht.