Burgemeester en Wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het is belast met een aantal in de wet genoemde zaken. Daarnaast beheert het college onder andere de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ieder lid van het college heeft een aantal taken in portefeuille waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. De gemeentesecretaris staat het college bij. Hij adviseert het college en stuurt als hoogste ambtenaar van de gemeente de ambtelijke organisatie aan. De speerpunten van het college staan in het bestuursakkoord.

Het college van Burgemeester en Wethouders vergadert elke dinsdag. De besluitenlijsten van deze vergaderingen zijn online te bekijken. Wilt u besluitenlijsten van voor 2017 inzien? Dan kunt u contact opnemen met ons.
 

Erik van Merrienboer (PvdA), burgemeester

Burgemeester Erik van Merrienboer is voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon voor een ambtsperiode van zes jaar. Na deze periode kan een burgemeester herbenoemd worden voor weer een periode van zes jaar.

Portefeuille

 • Voorzitter van het college
 • Beleidscoördinatie
 • Gemeentelijk ambassadeur (inclusief representatie)
 • Grensoverschrijdende en regionale samenwerking
 • Havengerelateerde bedrijven
 • Veiligheid

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

 • Voorzitter Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
 • Lid Algemeen Bestuur Instituut Fysieke Veiligheid
 • Lid Veiligheidsberaad
 • Vertegenwoordiger Aandeelhoudersvergadering North Sea Port
 • Bestuurslid Euregio Scheldemond
 • Lid Veiligheidscollege Nationale Politie, Politie Zeeland-West-Brabant
 • Lid Districtscollege en voorzitter Basisteam Zeeuws-Vlaanderen van Nationale Politie, District Zeeland
 • Vertegenwoordiger in Algemeen Bestuur Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG)
 • Lid Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)
 • Lid namens de VZG van Economic Board Zeeland
 • Lid Algemene Vergadering Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District
 • Lid Raad van Bestuur Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Lid Stuurgroep Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI)
 • Lid van het Comité van Toezicht voor het OPZuid 2021-2027

Telefoon
14 0115
e-mail
e.vanmerrienboer@terneuzen.nl


Wethouders

Het college in Terneuzen heeft vijf wethouders:

Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen), wethouder, 1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (inclusief wonen en bouwen)
 • Financiën
 • Gronden
 • Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs (primaat vanuit ruimtelijke ordening en financiën en in samenwerking met de portefeuillehouder onderwijs)
 • Wijkwethouder voor Binnenstad/Java, Biervliet, Sas van Gent en Sluiskil

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
 • Lid Algemene Vergadering Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District
 • Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering PZEM
 • Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering GBE Aqua B.V.
 • Plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
 • Lid Bestuurlijke integratiegroep Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 namens regio Zeeuws-Vlaanderen
 • Plv. lid Provinciale Commissie Wonen namens regio Zeeuws-Vlaanderen

Privé nevenfuncties

 • Voorzitter Harmonie de Vereenigde Vrienden, wisselend tijdsbeslag, geen bezoldiging
 • Voorzitter Sasse Leutesnokkers, wisselend tijdsbeslag, geen bezoldiging

Telefoon
14 0115
06 - 227 957 31
e-mail
f.vanhulle@terneuzen.nl

Jurgen Vervaet (CDA), wethouder, 2e locoburgemeester

Portefeuille

 • Economie inclusief midden- en kleinbedrijf (MKB)
 • Onderhoud gebouwen en beheer en onderhoud openbare ruimte
 • Participatiewet
 • Wijkwethouder voor Overslag, Zaamslag en Terneuzen-Zuid (Oudelandse Hoeve, Katspolder en Zeldenrust)

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur en penningmeester Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Arbeidsintegratiebedrijf Dethon
 • Lid Algemene Vergadering Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District
 • Lid Raad van Bestuur Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District
 • Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Economische Impuls Zeeland
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
 • Penningmeester Huis van de Techniek

Telefoon
14 0115
06 - 825 169 69
e-mail
j.vervaet@terneuzen.nl

Sonja Suij (VVD), wethouder, 3e locoburgemeester

Sonja Suij 133x200Portefeuille

 • Jeugd
 • Onderwijs (onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs in samenwerking met portefeuillehouder ruimtelijke ordening en financiën)
 • Volksgezondheid
 • Wijkwethouder voor Koewacht, Philippine en de wijk Othene in Terneuzen

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
 • Lid Bestuurscommissie Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
 • Lid Algemeen Bestuur Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (CVV)

Privé nevenfuncties

 • Vennoot in de maatschap E. Suij, wisselend tijdsbeslag, met bezoldiging
 • docente Nederlands en geschiedenis op Sint-Jozef-Klein-Seminarie in St-Niklaas, vanaf beëdiging als wethouder met politiek verlof, geen bezoldiging

Telefoon
14 0115
06 - 824 904 72
e-mail
s.suij@terneuzen.nl

Laszlo van de Voorde (PvdA en Groenlinks), wethouder

Portefeuille

 • Sport
 • Transities klimaat en duurzaamheid
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Wijkwethouder voor Spui/Magrette/Schapenbout, Westdorpe, Zandstraat en Terneuzen-West (Lievenspolder, Triniteit, Oude Vaart en Driewegen)

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

 • Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
 • Vertegenwoordiger in Huiscommissie 't Meulengat
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)

Telefoon
14 0115
06 - 515 473 67
e-mail
L.vandeVoorde@terneuzen.nl

Jeroen de Buck (TOP/Gemeentebelangen), wethouder

Jeroen de Buck 133x200Portefeuille

 • Bedrijfsvoering: personeel en organisatie, facilitaire zaken, communicatie, ICT, inkoop en juridische zaken
 • Burger- en overheidsparticipatie
 • Kunst en cultuur
 • Verkeer, vervoer en waterstaat
 • Wijkwethouder voor Axel, Hoek, Zuiddorpe en Terneuzen-Noord (Noordpolder, Zuiderpark-Zuidpolder en Serlippens)

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (CVV) en hieruit voortvloeiend voorzitter en bestuurslid van de Gemeentelijke Vervoerscentrale
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
 • Lid College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Telefoon
14 0115
06 - 514 214 74
e-mail
J.deBuck@terneuzen.nl

 

Gemeentesecretaris
 

Steven de Waal, gemeentesecretaris

Steven de Waal 133x200Gemeentesecretaris Steven de Waal is het hoofd van de ambtelijke organisatie en staat het college ambtelijk bij. Hij is door het college benoemd.

Telefoon
14 0115
06 - 51 21 51 78
e-mail
s.dewaal@terneuzen.nl