Terneuzen reserveert plus uit 2022 voor toekomstige uitgaven

De gemeente Terneuzen sluit 2022 af met een hoger positief resultaat van € 6,1 miljoen dan vooraf was begroot. Dit resultaat komt voornamelijk door incidentele meevallers. In totaal bedraagt het rekeningresultaat € 17,4 miljoen. Het college besloot € 14,8 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve van de gemeente. Daarmee verbetert Terneuzen zijn financiële positie om tegenvallers op te vangen en voor grote opgaven van de gemeente zoals Campus Terneuzen.

De jaarrekening over 2022 sluit af met een hoger positief saldo dan verwacht. Dit komt vooral door eenmalige meevallers zoals compensatie door het Rijk (Gemeentefonds) voor de gevolgen van de energiecrisis (€ 2,0 miljoen), het vrijvallen van pensioenvoorziening (APPA) voor bestuurders (€ 1,2 miljoen) en hogere opbrengst van de forensenbelasting (€ 0,9 miljoen).

Risico’s

De komende jaren verwachten we onzekerheid op zowel de inkomsten als de uitgaven. Het verhogen van de algemene reserve is daarom nodig. De voornaamste financiële risico’s zien we bij het sociaal domein en het Gemeentefonds. De kosten en het aantal gebruikers van voorzieningen in het sociaal domein nemen toe. De hoogte van de toekenning van middelen van het Rijk via het Gemeentefonds is onzeker.
Daarnaast doen wij de komende jaren een aantal grote projecten, zoals Campus Terneuzen en het Totaalplan binnenstad Terneuzen. Tot slot zien wij ook kostenstijgingen bij Gemeenschappelijke Regelingen waarin wij deelnemen.

Speerpunten

De gemeente Terneuzen is volop in ontwikkeling. We geven uitvoering aan de ambities die we hebben vastgelegd in het bestuursakkoord ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst.’ Daarnaast zetten we ons in voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, voor de crisisnoodopvang en we geven uitvoering aan steunmaatregelen voor de gestegen energieprijzen.

Binnen de gemeente

De gemeenteraad wees de locatie Vliegende Vaart aan als ontwikkellocatie voor een brede onderwijscampus Campus Terneuzen. In Sluiskil ontwierpen we een integrale aanpak om de leefbaarheid te bevorderen. In de binnenstad van Terneuzen werken we samen met betrokkenen aan de vernieuwing van de binnenstad. Binnen het sociaal domein bleek de ‘doorbraakmethode’ voor kwetsbare personen efficiënt en effectief. Binnen schuldhulpverlening startten we de pilot vroegsignalering. Een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerpIan is opgesteld. Bij De Griete werd een herdenkingspier gerealiseerd voor de Slag om de Schelde. Samen met onze buurgemeenten stelden we de regionale woonvisie vast en maakten we beleid voor flexibele woonvormen. We kozen een participatieplatform waarmee we inwoners meer gaan betrekken bij keuzes in de leefomgeving. Gedurende het jaar vierden we het 50-jarig bestaan van het stadhuis, met aandacht voor de toekomst van het iconisch gebouw. In het kader van duurzaamheid zijn er twee zonneparken geopend, is een plan opgesteld voor een restwarmtenetwerk in de Kanaalzone en is de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed gestart.

Investeringen

In 2022 gaf de gemeente bijna € 9,7 miljoen uit aan investeringen. De uitgaven gingen voor het grootste deel naar wegen (€ 2,3 miljoen), rioleringen (€ 3,2 miljoen), wonen en bouwen (€ 0,4 miljoen) en het veerhavengebied (€ 0,8 miljoen).

Jaarrekening 2022 in een oogopslag

In de Jaarrekening in een oogopslag ziet u de financiële resultaten over 2022 in een handig overzicht.