Onderzoek uitbreiding goederenspoor Gent-Terneuzen

North Sea Port start dit jaar samen met spoorwegbeheerders ProRail en Infrabel een vervolgonderzoek naar de grensoverschrijdende spoorontwikkeling in en om het havengebied tussen Gent en Terneuzen. Er is geld beschikbaar gesteld door de Belgische en Nederlandse overheid.

Het gaat om het verder uitwerken van oplossingsrichtingen en vervolgstudies naar onder meer de milieueffecten, de ruimtelijke inpassing en duurzaamheid. Hiervoor is projectorganisatie Rail Ghent Terneuzen opgericht. Deze buigt zich over de vraag of de eerder vastgestelde knelpunten in de huidige spoorverbindingen kunnen worden opgelost. Deze knelpunten zijn vastgesteld in een uitgebreid vooronderzoek, gefinancierd door de Europese Unie.

Hieruit kwamen de volgende kwesties naar voren:
•    Er is steeds meer vraag naar spoorvervoer. De huidige capaciteit en betrouwbaarheid in het gebied tussen Gent en Terneuzen is daarvoor niet voldoende;
•    Ook voor het omschakelen van wegvervoer naar spoorvervoer (‘modal shift’) vanuit duurzaamheidsoogpunt, levert dat een knelpunt op.

Mogelijke spoorontwikkelingen

Uit de onderzoeken kwam naar voren dat er drie mogelijke spoorontwikkelingen zijn om de knelpunten op te lossen:
•    Een nieuwe spoorlijn aan de oostkant van het zeekanaal tussen Axel en Zelzate;
•    Een nieuwe spoorboog ten oosten van de Sluiskilbrug;
•    Een spoorverbinding aan de noordkant van de sporen aan het Kluizendok in Zandeken.

Procedure studiefase en betrokkenheid omgeving

De studiefase gaat naar verwachting na de zomer van start. De omgeving wordt nadrukkelijk betrokken. ProRail en Infrabel gaan in gesprek met bewoners en organisaties in de omgeving. Aan het begin van de studiefase publiceert Infrabel een startnota en een projectnota. ProRail publiceert een Kennisgeving van het voornemen in Nederland. In deze documenten staat ook beschreven hoe en wanneer de omgeving wordt betrokken.