Toekomstbestendig parkeerbeleid in Terneuzen

De gemeente Terneuzen heeft gewerkt aan een nieuw toekomstbestendig parkeerbeleid om de aantrekkelijkheid van de centra te stimuleren. Inwoners en ondernemers hebben hierbij meegedacht. Vernieuwing van het huidige parkeerbeleid was nodig om bij te blijven met de ontwikkelingen in de samenleving en aan te sluiten bij de behoeften van de omgeving.

Het nieuwe parkeerbeleid is vastgelegd in de Parkeernota 2023-2033. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze nota vastgesteld. In september ligt deze ter besluitvorming bij de gemeenteraad. Na goedkeuring treedt het nieuwe beleid in werking.

Jeroen de Buck (Verkeer en vervoer): “Het huidige parkeerbeleid voldoet, maar herziening was nodig. Samen met inwoners en ondernemers hebben we dit voorjaar het participatietraject om te komen tot het nieuwe parkeerbeleid doorlopen. Een beleid waarbij we maatwerk hebben en kunnen toepassen. We hebben omvangrijke projecten op de agenda staan, zoals het Totaalplan Binnenstad. We willen meer levendigheid creëren in onze centra. Het omzetten van winkels naar woningen en meer vergroenen spelen hierbij een rol. Ook hebben de afgelopen jaren veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Denk aan de groei van elektrische auto’s en fietsen. Al deze zaken hebben invloed op de mobiliteits- en parkeerbehoefte binnen de gemeente. De nieuwe Parkeernota geeft heldere kaders voor initiatiefnemers, ondernemers en bewoners.”

Parkeren

Het nieuwe parkeerbeleid rondom betaald parkeren en parkeren voor vergunninghouders houdt rekening met de ambities om de levendigheid in onze centra te bevorderen en meer te vergroenen. In de centra van Terneuzen, Axel en Sas van Gent hebben we voldoende parkeercapaciteit. Denk aan de drie parkeergarages in Terneuzen, maar ook de grotere bovengrondse parkeervoorzieningen in Axel en Sas van Gent. We streven naar een hogere parkeerbezetting van deze parkeergarages en parkeervoorzieningen. Om het gebruik van de parkeergarages te stimuleren, wordt parkeren in de garages Oostkolk en Theaterplein de eerste twee uur gratis, net als garage Schuttershof. In het Totaalplan Binnenstad Terneuzen zijn al uitgangspunten opgenomen over parkeren. De Parkeernota 2023-2033 is hierop aangepast.

Bewoners centrum Terneuzen

In het centrum van Terneuzen verandert er met het nieuwe parkeerbeleid niks voor bestaande bewoners. Wel zijn er veranderingen voor bewoners die in nieuwbouw en herontwikkelde panden komen te wonen. Zij hebben geen recht meer op een bewoners- en/of bezoekersvergunning op straat. Zij dienen op eigen terrein te parkeren. Bewoners die geen beschikking hebben over een parkeerplaats op eigen terrein, komen in aanmerking voor één jaarabonnement voor de parkeergarage per woning tegen een verlaagd tarief. Bewoners met een bewonersvergunning op straat kunnen deze ook inwisselen voor een parkeerplaats in de parkeergarage tegen hetzelfde verlaagde bewonerstarief. Voor nieuwe bewoners en bij verhuizing door bewoners van bestaande woningen die al vóór vaststelling van deze nota zijn opgeleverd, gaat gelden dat zij één bewoners- en één bezoekersvergunning kunnen aanvragen. Ook komt er een nieuw digitaal parkeervergunningensysteem op basis van kentekenregistratie.

Deelmobiliteit, fietsparkeren en vrachtwagenparkeren

In het nieuwe parkeerbeleid gaan we ook in op deelmobiliteit, fietsparkeren en vrachtwagenparkeren.

  • In onze gemeente is, blijkt uit de reacties van de inwoners en ondernemers, nog weinig interesse voor deelmobiliteit. Het gebrek aan openbaar vervoer speelt hierbij een rol. Toch is het van belang om rekening te houden met deelmobiliteit in de toekomst. Bij centrale locaties met voorzieningen nemen we daarom de mogelijkheden voor bijvoorbeeld gereserveerde parkeerplaatsen mee.
  • De wens is om fietsparkeren te concentreren op veilige en nette locaties in de buurt van voorzieningen. Hierdoor vergroten we de kwaliteit van de openbare ruimte.
  • We weren langdurig vrachtverkeer uit de centra. Grote voertuigen mogen voor 8.00 en na 18.00 uur enkel op aangewezen locaties staan. We streven naar het ontwikkelen van een ‘centrale’ truckparking met voorzieningen.

Participatie

Inwoners en ondernemers hebben afgelopen voorjaar meegedacht over het nieuwe parkeerbeleid. Via een online enquête konden ze aangeven wat ze vinden van het parkeeraanbod, deelmobiliteit, fietsparkeren en vrachtwagenparkeren in de gemeente. In totaal hebben 544 personen de enquête ingevuld. Ook was er een inloopavond waarbij ruim veertig inwoners en ondernemer hun mening lieten horen. Uit beide participatiemomenten is veel informatie gekomen. De ontvangen informatie hebben we zorgvuldig bekeken en waar mogelijk meegenomen in de Parkeernota.