Gemeente Terneuzen laat sluitende begroting voor 2024 zien

De begroting 2024 van de gemeente Terneuzen laat in de prognose voor komende jaren zien dat de financiën onder druk komen te staan. Dit komt vooral doordat gemeenten minder geld van het Rijk ontvangen vanaf 2026. De begroting is de financiële vertaling van de ambities uit het bestuursakkoord ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst’. De gemeenteraad bespreekt de begroting 2024 in november.

Voor 2024 heeft de gemeente Terneuzen een sluitende begroting. De meerjarenbegroting laat in 2024 en 2025 een positief resultaat zien. Maar met name in 2026 en 2027 staan de financiën onder druk. Op basis van het huidige takenpakket laat de begroting in deze jaren een negatief resultaat zien.

Niet-sluitende meerjarenbegroting

Het presenteren van een niet-sluitende meerjarenraming past eigenlijk niet in ons financiële beleid. Op verzoek van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) stellen de gemeenten een realistische meerjarenbegroting op. Hiermee maken zij aan het Rijk inzichtelijk wat de consequenties zijn van de verminderde middelen.

Ambities

In de begroting is aandacht voor onze ambities en opgaven. Stuk voor stuk dragen deze bij aan de leefbaarheid van de Terneuzense samenleving. Zo zetten wij vol in op de huisvesting van het voortgezet onderwijs en op de ontwikkeling van de binnenstad van Terneuzen. Daarnaast zijn de energietransitie en duurzaamheid speerpunten.

Investeren in leefbaarheid

Het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet in het uitvoeren van het bestuursakkoord. Ook in 2024 zetten we in op het verstevigen van de ‘brede welvaart’. We investeren in de leefbaarheid van de gemeente. Dit gaat onder andere over gezondheid, sport, onderwijs, duurzaamheid, leefomgeving (waaronder woningmarkt) en veiligheid. We gaan deze ambities niet alleen aan. Op bijna alle onderwerpen die we in 2024 oppakken, werken we samen. Met andere overheden, met bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Voorbehoud

Door de keuzes van het kabinet hebben we op dit moment onvoldoende financiële middelen om het huidige takenpakket de komende jaren uit te voeren. Het in gang zetten van (onomkeerbare) bezuinigingen door het Rijk vinden wij daarom onwenselijk. De komende verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet zullen meer duidelijkheid moeten geven over de toekomst.

Belastingen

De gemeentelijke belastingen stijgen mee met de inflatie volgens consumentenprijzen (7,6 procent). Voor de afvalstoffen- en de rioolheffing streven we naar kostendekkende tarieven.
We kiezen ervoor om de verhoging van deze tarieven te matigen en te spreiden over de komende jaren. Met deze verhogingen zorgen we ervoor dat onze financiële huishouding op peil blijft, we de dienstverlening op niveau houden en dat we de ambities uit het bestuursakkoord kunnen uitvoeren.

Specifieke investeringen

Vanaf 2024 zijn investeringen opgenomen voor de uitvoeringsagenda van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, het totaalplan binnenstad Terneuzen, renovatie en nieuwbouw van brandweerkazernes, de vernieuwing van Szydlowskiplein Axel en omgeving, en de mogelijke renovatie van de betonbak in het zwembad in Koewacht. Verder reserveren we geld voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

Na 11 oktober kunt u de begroting 2024 inzien.