Integrale controle illegale prostitutie in woningen in Sas van Gent en Terneuzen

Op woensdag 29 november 2023 zijn woningen in Sas van Gent en Terneuzen gecontroleerd op het gebruik voor illegale prostitutie. De controle werd uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente Terneuzen, de politie en de AVIM. Tijdens de controle zijn overtredingen geconstateerd.

De gemeente constateerde dat de woningen niet in overeenstemming met het bestemmingsplan als woning worden gebruikt, maar per kamer worden verhuurd voor prostitutie. De gemeente treedt hier bestuursrechtelijk tegen op. De politie onderzoekt verder of er strafrechtelijke mogelijkheden zijn. We voeren hier hercontroles op uit.

Controle

De gemeente vindt het belangrijk om deze integrale controles te blijven doen. Het doel is om met onze partners als één overheid naar buiten te treden en te controleren. Daarnaast willen we onveilige en onrechtmatige situaties voorkomen. Daarbij is de inzet van de politie ook gericht op het bieden van hulp aan de prostituees, bijvoorbeeld als zij uit de prostitutie willen stappen.

Waarop is gecontroleerd?

De politie en gemeente ontvingen klachten over de mogelijke aanwezigheid van prostituees in deze woningen en het bezoek van mogelijke klanten. Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gaan we na of de woningen worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. Wanneer dit niet het geval is, kan dit leiden tot overlast.

Melden helpt!

Het is de taak van de overheid om erop toe te zien dat iedereen de wet- en regelgeving naleeft, gelijke kansen krijgt en dat de leefomgeving veilig is en blijft. Als we overtredingen vaststellen, handhaven we daarop. Ook inwoners en ondernemers hebben een belangrijke rol om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Zij zijn de ogen en oren van de buurt en kunnen onrechtmatigheden of zelfs criminele activiteiten signaleren. Een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten melden kan bij de politie, via tel 0900 8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, tel 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.