Voorgenomen besluit over overdracht voormalige bibliotheek Terneuzen aan het COA

Sinds de zomer van 2022 vangt de gemeente Terneuzen asielzoekers op in de voormalige bibliotheek in Terneuzen. Onlangs heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het aanbod gedaan om deze opvanglocatie over te nemen. Dit vanwege de nog altijd zeer hoge druk op de hele asielketen en het tekort aan opvangplekken. Het college heeft het voorgenomen besluit genomen om de opvanglocatie over te dragen aan het COA. Op 1 februari ligt dit voor aan de gemeenteraad waarna een besluit volgt.

Het college heeft het voorgenomen besluit genomen om de opvanglocatie over te dragen aan het COA. De overname door het COA is tijdelijk en duurt tot het moment dat een duurzame vorm van asielopvang in onze gemeente is gerealiseerd. Wij houden hierbij rekening met een periode van twee jaar. Om de kwaliteit van de opvang te verhogen, doet het COA bij overname een aantal aanpassingen in het pand. Na overname biedt het ruimte voor opvang aan maximaal 105 bewoners.

Continuïteit in het bieden van opvang

In afwachting van een definitief besluit over de overdracht van de opvanglocatie blijft de opvanglocatie in de huidige vorm geopend. We blijven hiermee onze verantwoordelijkheid in de huidige asielcrisis nemen.

Informeren omgeving

De bewoners en ondernemers van de wijken Java en Binnenstad worden op dit moment per brief geïnformeerd. In afstemming met het COA wordt voorafgaand aan de overname een bewonersavond georganiseerd. Voor meer informatie en het stellen van vragen verwijzen we door naar www.terneuzen.nl/crisisnoodopvang.   

Zeeuwse asielopdracht

De Zeeuwse gemeenten nemen gezamenlijk hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers. Het Rijk heeft de opvangopgave voor 2024 opnieuw verhoogd.
In Zeeuws-Vlaanderen vindt overleg plaats tussen de gemeenten over de invulling van deze opgave. Hierbij gaan wij nu uit van 400 duurzame opvangplekken in Zeeuws-Vlaanderen.
Het afgelopen jaar vingen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten 150 asielzoekers op in drie locaties voor crisisnoodopvang.