Spreekrecht

Wilt u een raadscommissie toespreken? Dat kan! Het onderwerp van inspreken hoeft niet op de agenda te staan. U kunt inspreken over onderwerpen die tot de bevoegdheid van de commissie behoren. Inspreken tijdens een raadsvergadering is niet mogelijk.

Uitzonderingen

In sommige gevallen is inspreken niet mogelijk. U kunt niet inspreken over:

  • benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  • besluiten waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan.
  • een gedraging waarover u een klacht kunt indienen.

Spreektijd

U krijgt maximaal vijf minuten de tijd om in te spreken. De totaal beschikbare tijd om in te spreken is dertig minuten. Als er meer dan zes sprekers zijn, verdelen wij de tijd evenredig over de sprekers.

Inspreken

Als u wilt inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, moet u zich 24 uur van te voren aanmelden bij de griffier.

Als u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat, kunt u zich tot vlak voor de vergadering melden bij de commissiegriffier. Geef aan over welk agendapunt u wilt inspreken. Verder zal de commissiegriffier uw naam, adres en telefoonnummer noteren.

U kunt bij het begin van de vergadering op de publieke tribune plaatsnemen. De voorzitter geeft aan wanneer u aan de beurt bent. Als u namens meer mensen of een organisatie spreekt, moet u dit even melden. Nadat u hebt gesproken, bespreken de commissieleden het onderwerp. U mag niet deelnemen aan deze verdere bespreking.