Voortgang 380 kV-hoogspanningsverbinding Zeeuws-Vlaanderen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna EZK) en TenneT willen Zeeuws-Vlaanderen aansluiten op het 380 kV-hoogspanningsnet via een nieuwe verbinding. Die loopt vanaf de bestaande hoogspanningslijn Borssele-Rilland naar een nieuw te realiseren hoogspanningsstation in of nabij Terneuzen. De Reactienota is nu klaar.

Tussen 17 november tot 29 december 2023 kon iedereen reageren op het voornemen en het voorstel voor participatie (hierna VenP) met betrekking tot de verkenning 380kV-hoogspanningsverbinding Zeeuws-Vlaanderen. EZK en Tennet hebben de 90 reacties beantwoord. De resultaten hiervan leest u in de Reactienota op de website van EZK

Vervolgstap

De Reactienota is een eerste aanzet naar de volgende mijlpaal in het project: de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). In dit onderzoeksvoorstel staat welke alternatieve tracés en stationslocaties onderzocht worden, en hoe. Mogelijke locaties of routes worden onderzocht met de thema's milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. EZK en Tennet publiceren de concept-NRD naar verwachting in het najaar van 2024. Daarop kunt u wederom reageren. Dit resulteert uiteindelijk in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

EZK en TenneT informeren u

Het Ministerie van EZK en TenneT zijn tijdens de procedure in de regio aanwezig om zoveel mogelijk mensen te informeren. Meer informatie over dit project vindt u op de websites van:
-    de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op deze projectwebsite vindt u meer informatie over nieuwe bijeenkomsten, de procedure en de inspraakmogelijkheden.
-    TenneT. Hier kunt u zich ook abonneren op een nieuwsbrief over het project.

Energietransitie in de gemeente Terneuzen

De overheid werkt via programma’s en projecten om ervoor te zorgen dat in de toekomst kan worden voorzien in de verwachte energiebehoefte van de aanwezige industrie. Sommige energie-infrastructuurprojecten komen op het grondgebied van de gemeente Terneuzen. Zij zullen hier een ruimtelijke impact hebben. Kijk op Energietransitie - Gemeente Terneuzen voor meer informatie.