Bestemmingsplannen in ontwikkeling

Ter inzage

 

Niet ter inzage

 

Wet voorkeursrecht gemeenten tot definitieve aanwijzing percelen grond met opstallen in plangebied "Othene Zuid"

 

Bestemmingsplannen / beheersverordeningen in voorbereiding

De hieronder vermelde bestemmingsplannen worden voorbereid:

  • Buitengebied, Emmabaan 77a en 79 Koewacht
  • Zuidpoort Leisure Park fase 1 Terneuzen
  • Terneuzen, Othene Oost
  • Axel, landgoed Westsingel

Van deze plannen is nog geen ontwerpplan beschikbaar. Zodra de procedure wordt
gestart dan wordt dit gepubliceerd. Dan kunt u het plan inzien en indien nodig een
zienswijze indienen. Als u bij voorbaat al een reactie wilt kenbaar maken dan kan dit.
U kunt contact opnemen met het team Planvorming (tel. 14 0115 of e-mail wro@terneuzen.nl)