Monumenten

Gemeentelijke monumenten

Eind 2008 is het beleidsrapport gemeentelijke monumenten Terneuzen gemaakt. Hierin werd een eerste aanzet gegeven om te komen tot een gemeentelijke monumentenlijst met ongeveer 150 panden. Tot 2010 zijn er dan ook daadwerkelijk 150 panden als gemeentelijk monument aangewezen. Daarna zijn er incidenteel nog enkele panden aan de gemeentelijke monumentenlijst toegevoegd. U kan ook een verzoek indienen om uw pand als gemeentelijk monument te laten aanwijzen.
Verzoeken voor verbouwingen, renovatie en dergelijke voor deze panden dienen op grond van de Erfgoed Verordening Terneuzen 2008 in principe middels een monumentenvergunning bij de gemeente te worden aangevraagd. Veelal zal een aanvraag voorgelegd dienen te worden aan de monumentencommissie. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.
Op grond van de Subsidieverordening Cultureel Erfgoed Terneuzen 2008 komen de instandhoudingswerkzaamheden aan deze panden in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie. Instandhoudingswerkzaamheden betreft noodzakelijk onderhoud, geen verandering of uitbreiding. Het aanvraagformulier kan u downloaden.

Rijksmonumenten

In onze gemeente zijn zo’n 75 objecten aangewezen als beschermd rijksmonument. Een lijst en informatie over de panden is beschikbaar op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Voor elke wijziging aan een rijksmonument, groot of klein, aan de buiten- of binnenkant, is in beginsel een monumentenvergunning van de gemeente nodig. Een aanvraag zal daartoe worden voorgelegd aan de monumentencommissie. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij team Vergunningen en Handhaving.
Het aanvraagformulier monumentenvergunning moet bij de gemeente worden ingediend. Indien de wijziging een drastische ingreep betreft (bijvoorbeeld het afbreken, reconstrueren of het geven van een nieuwe bestemming aan het monument) dient de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de aanvraag te adviseren voordat de gemeente een besluit kan nemen. De gemeente kan een ondersteunende rol vervullen bij deze advisering door de Rijksdienst.
De maximale behandeltijd voor de aanvraag (nadat die compleet is ontvangen door de gemeente) is zes maanden. Dus vraag uw vergunning op tijd aan.

Als er sprake is van (ver)bouwen, is tevens een bouwvergunning vereist. Deze kan niet eerder verleend worden, dan zes weken nadat de monumentenvergunning is verleend.
Voor archeologische monumenten gelden aparte regels, informeer ernaar bij team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.