Structuurvisie binnenstad Terneuzen

De Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen is vastgesteld op 26 januari 2012 door de gemeenteraad. De structuurvisie omvat het centrumgebied van de kern Terneuzen en wordt begrensd door de Scheldeboulevard – de Binnenvaartweg – de Kennedylaan en de (Verlengde) Van Steenbergenlaan. De Structuurvisie Binnenstad heeft tot doel sturing te geven aan de gewenste ruimtelijke inrichting van het centrumgebied voor de komende 15 jaren, zodanig dat wonen, werken, uitgaan, winkelen en verkeer optimaal op elkaar zijn afgestemd en tot hun recht komen, waardoor een vitale binnenstad ontstaat en behouden blijft.

De Structuurvisie Binnenstad is tot stand gekomen in samenspraak met de diverse organisaties en belangengroeperingen die binnen de gemeente actief zijn, alsmede de bewoners van de binnenstad. De ontwerp structuurvisie heeft van 15 september tot en met 26 oktober 2011 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode konden er zienswijzen tegen het ontwerp worden ingebracht. Er zijn 4 zienswijzen binnengekomen. Geen daarvan hebben geleid tot een aanpassing van de structuurvisie.  

Indien u vragen heeft over de Structuurvisie Binnenstad Terneuzen kunt u contact opnemen met de heer M. Molenaar of J. Everaert van de afdeling Omgeving & Economie, tel. 14 0115 (vanuit het buitenland +31 115-455000)


[bijlage 1a: vragen gesteld in Grote Kerk op 19 april 2011]
[bijlage 1b: uitwerking workshop raad op 26 april 2011]
[bijlage 2: uitslagen enquête]
[bijlage 3: uitslagen enquête samenvatting]