Afvoer hemel- en grondwater

Kaart met grenzen buitengebied gemeente TerneuzenDoor duurzaam om te gaan met regenwater leveren we een belangrijke bijdrage aan klimaatdoelstellingen. Dit kunnen we als gemeente niet alleen. We vragen burgers en bedrijven ook een bijdrage te leveren. Omgaan met de gevolgen van klimaatveranderingen is een verantwoordelijkheid voor iedereen.
Met de verordening afvoer hemel- en grondwater kunnen we in aangewezen gebieden verbieden dat u regenwater in het vuilwaterriool loost.

In specifieke gebieden mag je hemelwater niet meer in het vuilwaterriool lozen. Dit betekent dat je regenwater op eigen terrein moet verwerken. Per 1-1-2022 hebben wij het buitengebied van de gemeente Terneuzen aangewezen als hemelwaterscheidingsgebied.
Deze verplichting gaat vooralsnog alleen gelden in het buitengebied. Daar is voldoende ruimte om het regenwater op eigen terrein te bergen of te laten infiltreren. In de toekomst kan deze verplichting ook in andere gebieden gaan gelden.

 

Ik woon in het buitengebied. Wat moet ik nu doen?

We hebben het buitengebied van de gemeente Terneuzen aangewezen als hemelwaterscheidingsgebied. Dit betekent dat je – als je in het buitengebied woont – per 1-1-2023 je hemelwater niet meer mag lozen op vuilwaterriolering. Het hemelwater moet je uiterlijk vanaf die datum verwerken op eigen terrein. Dat kan bijvoorbeeld door het bergen in een verlaging, vasthouden op je dak, door infiltratie of door afvoer naar oppervlaktewater.

Zijn er consequenties voor nieuwbouw?

De verordening afvoer hemel- en grondwater heeft ook consequenties voor nieuwbouw. Bij nieuwbouw verlangen we dat u zoveel mogelijk water op eigen terrein verwerkt. Deze verordening verplicht u te voorzien in een minimale waterberging. In uitzonderlijke gevallen kunnen we een vergunning verlenen voor het afwijken van deze verplichting. Dit kan financiële consequenties hebben. Zie hiervoor ook de Verordening waterbergingsfonds. Het Waterschap kan in aanvulling op de gemeentelijke eisen ook eisen stellen aan waterberging.

Geldt de Verordening afvoer hemel- en grondwater ook voor mij?

De verplichting tot het realiseren van een waterberging geldt in de hele gemeente voor alle nieuwbouwprojecten (inclusief herstructureringsprojecten). Daarnaast geldt de verplichting tot het realiseren van een waterberging voor alle nieuw te realiseren overkappingen. Het lozingsverbod hemel- en grondwater geldt in het aangewezen hemelwaterscheidingsgebied. Zie de kaart op deze pagina voor de grenzen van het buitengebied gemeente Terneuzen.
In de toekomst kunnen we ook andere gebieden aanwijzen waardoor dit verbod ook in andere gebieden gaat gelden.

Waarom wil de gemeente dat ik hemelwater op eigen terrein verwerk?

Als gevolg van klimaatverandering moeten we rekening houden met hevigere regenbuien. Wij kunnen dit niet alleen. Het verwerken van hemelwater op eigen terrein is een manier om de openbare ruimte en onze riolering te ontlasten.
Door op eigen terrein een bijdrage te leveren, help je ons om schade door wateroverlast te voorkomen.

Welke voordelen heeft het verwerken van hemelwater op eigen terrein?

Wij zien drie belangrijke voordelen.

  1. Er komt minder hemelwater in het gemeentelijke riool. Hierdoor ontstaat meer ruimte in het riool voor het verwerken van (een deel van) extreme buien.
  2. Er gaat minder schoon water naar de rioolzuivering
  3. De overstorten treden minder vaak in werking. Hierdoor is er minder vuiluitworp naar oppervlaktewater. 
Hoe kan ik hemelwater op eigen terrein bergen of verwerken?

Er zijn verschillende mogelijkheden om hemelwater op eigen terrein te verwerken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het maken van een verlaging in de tuin. Water uit deze verlaging kan vervolgens verdampen of in de grond zakken (infiltreren). Ook kun je ervoor kiezen om het water af te voeren naar oppervlaktewater. Je kunt ook kiezen voor een (ondergrondse) berging, bijvoorbeeld in de vorm van infiltratiekratten of een watertank. Een andere optie is het opvangen van regenwater op het dak.

Welke oplossing het beste past, hangt af van de omstandigheden. Zo is infiltratie goed mogelijk op zandgronden, maar vrijwel onmogelijk op kleigronden. Een regenton helpt hemelwater op te vangen, maar zal onvoldoende capaciteit hebben om een hele regenbui in te bergen.

Is een vijver in de tuin voldoende?

Nee, dat is onvoldoende. Je moet een nieuwe hemelwaterberging aanbrengen.
Daarnaast moet je de berging zo ontwerpen dat deze tussen zes en negen dagen weer voor 90 procent beschikbaar is. Als er een nieuwe bui valt, moet je deze ook kunnen bergen.

Ik wil een nieuwe overkapping realiseren. Wat betekent dit voor mij?

Je mag alleen het hemelwater vanaf de nieuwe overkapping in een gemeentelijk riool lozen als je op eigen terrein een hemelwaterberging hebt aan gebracht en in stand houdt.
Deze waterberging moet minimaal een capaciteit van 75 liter per vierkante meter (m2) nieuwe verhard oppervlak hebben.

Wat is een hemelwaterscheidingsgebied?

Op basis van de Verordening afvoer hemel- en grondwater mag je in specifieke gebieden hemelwater niet meer in het gemengde riool lozen. Deze specifieke gebieden noemen we gezamenlijk het hemelwaterscheidingsgebied.