Rioolaansluiting in het buitengebied

  In de wet Milieubeheer is geregeld of u uw woning wel of niet moet aansluiten op de riolering.

Hoe kan ik controleren of ik mijn woning wel of niet moet aansluiten op de riolering?
 1. De woning staat/wordt gebouwd binnen de bebouwde kom:
  Woningen binnen de bebouwde kom moeten verplicht worden aangesloten op de gemeentelijke riolering.
   
 2. De woning staat/wordt gebouwd buiten de bebouwde kom (bouw van één woning):
 • Is de kortste afstand tussen de kadastrale perceelgrens en gemeentelijke riolering kleiner dan 40 meter? Dan moet u de woning verplicht aansluiten op de gemeentelijke riolering.
 • Bij afstanden groter dan 40 meter hoeft niet te worden aangesloten op de gemeentelijke riolering.
  De perceeleigenaar moet dan zelf een zuiveringsvoorziening aanleggen. Zo’n voorziening noemen we een IBA: Individuele Behandeling van Afvalwater van één huishouden. Ongezuiverd lozen mag niet meer.

Bij de bouw van meerdere woningen gelden speciale regels. Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe regel ik een aansluiting op de gemeentelijke riolering?
 • Riolering voor huishoudelijk afvalwater in openbare ruimte

  U moet als perceeleigenaar eerst een omgevingsvergunning aanvragen. Als u deze heeft kunt u een vergunning rioolaansluiting aanvragen.
  Wij nemen dan met u als perceeleigenaar contact op voor praktische afstemming. Daarna leggen wij de riolering en een pompinstallatie aan. De kosten van de aanleg zijn voor rekening van de perceeleigenaar.

  Een grove schatting van de aanlegkosten zijn:
  Aanschaf pompinstallatie: 1 stuks € 4.312,00 exclusief BTW.
  Aanbrengen pompinstallatie: 1 stuks € 978,56 exclusief BTW.
  Aansluitkosten op gemeentelijke riolering: € 3.680,00

  Wij zijn na de aanleg verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de riolering en de pompinstallatie. Dit betalen wij vanuit de inkomsten uit rioolheffing.

 • Riolering voor huishoudelijk afvalwater op particulier terrein

  Als perceeleigenaar moet u zelf zorgen voor het aanleggen van een afvoerleiding.  Vanaf de woning tot de erfscheiding (tot aan de aan te brengen pompinstallatie). De ligging van de leiding moet afgestemd zijn op de plaats van de pompput van de gemeente. Het is daarom van belang om vroegtijdig de rioolaansluiting aan te vragen.
  U bent zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van de riolering op eigen terrein. En ook voor goed gebruik van de riolering (zie de pagina Rioolverstopping).

Hoe regel ik de aanleg van een IBA?  En wat zijn de eisen bij de aanleg van een IBA? (IBA = Individuele Behandeling van Afvalwater van een huishouden)

De zuiveringsvoorziening moet minimaal een Verbeterde Septic Tank (VST) dus IBA-1 zijn. Dit vloeit voort uit nationale wet- en regelgeving en Zeeuws Breed beleid. Maar u mag ook  een IBA type 2 of 3 kiezen. Deze zuiveren beter maar zijn in aankoop iets duurder.

U bent zelf verantwoordelijk voor het kopen en het plaatsen van een zuiveringsvoorziening.
Dit geldt ook voor het onderhoud aan de IBA. De gemeente heeft hierin geen wettelijke rol of verplichting. Daarom brengen wij ook geen rioolheffing in rekening.

Bij het toepassen van een IBA moet u ook een watervergunning aanvragen. Of een melding doen bij Waterschap Scheldestromen. De reden hiervoor is dat het door de IBA gezuiverde afvalwater uiteindelijk toch terecht komt in het oppervlaktewater of in de bodem. Het waterschap heeft daarin de rol van waterbeheerder.
Voor meer informatie, zie de website van Scheldestromen. Via de pagina Omgevingsloket kunt u stap voor stap controleren welke procedure u moet volgen.

Wetgeving hemelwater

Deze informatie kunt u vinden op de pagina Afvoer hemel- en grondwater.

Beleid en wetgeving

In een kwetsbaar gebied moet een IBA een hoger milieurendement hebben (IBA klasse III). Kwetsbare gebieden zijn bijvoorbeeld gebieden waar water wordt onttrokken voor de levering van drinkwater of belangrijke natuurgebieden.

Is de bestaande woning aangesloten op de gemeentelijke riolering? Of heeft deze een gemeentelijk IBA-II of IBA-III systeem? Dan verandert er niets.
Heeft u als bewoner een eigen septictank of IBA-systeem? Dan moet deze voldoen aan de wettelijke eisen. Voldoet de voorziening die u nu heeft hier niet aan? Dan moet u deze vervangen door de vereiste zuiveringsvoorziening. De kosten van de aankoop en aanleg van deze voorziening, maar ook het beheer en onderhoud, komen geheel voor uw rekening.

Ook gezien de kosten, hebben we met provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen afgesproken dat uiterlijk in 2027 alle lozingen minimaal voorzien moeten zijn van de wettelijk vereiste septictank van 6m3.

Binnen Zeeland is bestuurlijk bepaald dat bewoners bestaande (te kleine) septic tanks uiterlijk in 2027 moeten vervangen door minimaal een verbeterde septic tank (VST). De VST moet voldoen aan de Regeling lozing afvalwater huishoudens. Dit betekent een inhoud van 6 m3 en 3 compartimenten in een verhouding 2:1:1. Ook moet de VST voldoen aan NEN-EN 12566-1. Deze VST richt zich op het terughouden van bezinkbare en opdrijvende bestanddelen. We zullen betreffende bewoners hier nog nader over informeren.