Waterbergingsfonds

Het is zeer gewenst om een waterberging op eigen terrein te realiseren. Dit is helaas niet altijd en overal mogelijk. U moet dit aantonen. De verordening waterbergingsfonds biedt in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid om de verplichting tot het realiseren van een waterberging af te kopen. Bij afkoop nemen wij de verplichting over. Zowel waterschap Scheldestromen als wij moeten instemmen met de afkoop. We gaan hier terughoudend mee om.

Bij bestemmingsplanwijzigingen zijn initiatiefnemers verplicht om een waterberging op eigen terrein te realiseren. Ook de verordening afvoer hemel- en grondwater kan burgers, bedrijven en initiatiefnemers verplichten om een waterberging op eigen terrein te realiseren.
Het realiseren van een waterberging op eigen terrein is niet altijd mogelijk. Via het waterbergingsfonds kun je deze verplichting – onder voorwaarden – afkopen. Met de verordening waterbergingsfonds willen we deze regeling juridisch borgen.

 

Wat betekent de verordening waterbergingsfonds voor mij?

Als je op basis van de Verordening afvoer hemel- en grondwater of op basis van een bestemmingsplanwijziging verplicht bent om een waterberging te realiseren, kun je te maken krijgen met de Verordening Waterbergingsfonds.
Een waterberging op eigen terrein realiseren, heeft altijd de voorkeur. Dit is echter niet altijd en overal mogelijk. Als je kunt aantonen dat het realiseren van een waterberging niet mogelijk of niet doelmatig is, kunnen waterschap Scheldestromen en gemeente Terneuzen instemmen met het afkopen van de verplichting. Door de afkoop, neemt de gemeente de verplichting voor het realiseren van een waterberging van jou over.

Ik wil liever geen waterberging realiseren. Mag ik kiezen voor afkoop?

Nee, je kunt niet zomaar kiezen voor afkoop. Het uitgangspunt is het realiseren van een waterberging op eigen terrein.
Afkopen kan alleen als waterschap Scheldestromen en gemeente Terneuzen dit toestaan. Wij staan de afkoop alleen toe als het niet mogelijk of niet doelmatig is om op eigen terrein zelf een waterberging te realiseren. Dit moet je kunnen aantonen.

Wat kost het afkopen van de verplichting tot het realiseren van een waterberging?

Op dit moment is het tarief € 100 per kuub (m3).

Wat gebeurt er in geval van afkoop?

Bij afkoop realiseren wij een grote(re) waterberging voor meerdere afgekochte verplichtingen. De waterberging komt terecht op een nader te bepalen locatie. Je hebt hierdoor op verschillende locaties te maken met een versnelde afstroming van hemelwater, maar de compensatie hiervoor vindt op een andere locatie plaats.