Herinrichting gemeentelijke begraafplaatsen

Waarom herinrichting van de begraafplaatsen?

De komende jaren willen wij een groot deel van de gemeentelijke begraafplaatsen herinrichten. Dit is nodig omdat de begraafplaatsen te groot zijn en daardoor veel kosten met zich meebrengen.
Tegelijkertijd willen we de rechtsongelijkheid opheffen tussen de graven waarvoor wel rechten worden betaald en de graven waarvoor geen rechten worden betaald.

Wat gaat de gemeente doen?

Wij zien de begraafplaatsen niet alleen als een plaats waar we onze dierbaren begraven. Wij vinden de begraafplaats ook een plek om te gedenken, een plek van bezinning en rust. Wij realiseren ons dat het herinrichten van begraafplaatsen gevoelig ligt. We pakken dit dan ook heel zorgvuldig en gefaseerd op.
Dit betekent dat we ons eerst concentreren op het goed in beeld brengen van de nabestaanden. We inventariseren hun wensen over de graven. Pas daarna gaan we herinrichtingsplannen maken en per begraafplaats uitvoeren.
Het ruimen van een deel van de graven kan hier een onderdeel van zijn.

Voor welke begraafplaatsen geldt deze aanpak?

Dit geldt alleen voor de gemeentelijke begraafplaatsen. In de gemeente Terneuzen zijn tien gemeentelijke begraafplaatsen:

 • Burchtlaan in Axel
 • Westsingel in Axel
 • Beukelsstraat in Biervliet
 • Begoniastraat in Hoek
 • Molendreef in Hoek
 • Oude Kerkstraat in Philippine
 • Schapersweg in Sas van Gent
 • Nieuwe Kerkstraat in Sluiskil
 • Bellamystraat in Terneuzen
 • Veerstraat in Zaamslag

 Het ruimingsbeleid geldt niet op begraafplaatsen die eigendom zijn van en beheerd worden door een kerkgenootschap of stichting.

Uitleg soorten graven en enkele vaktermen

Hieronder geven wij uitleg over de verschillende soorten graven en enkele vaktermen.

Particulier graf

Dit is een graf met een uitsluitend recht. Dit betekent dat de rechthebbende (de persoon die het recht heeft) bepaalt wie er in het graf begraven wordt of worden. Met een particulier graf bedoelen we ook een urnengraf of bijzetting in de urnenwand. Een particulier graf is in beheer bij de nabestaanden, maar blijft eigendom van de gemeente.

Op een particulier graf wordt uitsluitend recht voor een termijn van 10, 20 of 30 jaar verleend. Dit kan meerdere keren verlengd worden met 10 of 20 jaar. Vóór het aflopen van de termijn sturen wij de rechthebbende een brief met de keuze om de grafrechten wel of niet te verlengen. Als nabestaanden de keuze maken om de grafrechten niet te verlengen, vervalt het recht aan de gemeente. Het graf komt dan in aanmerking om te ruimen.
 
Particuliere graven worden ook wel koopgraven of eigen graven genoemd. Vanaf 2017 geven wij alleen particuliere graven uit.

Huurgraf

Een huurgraf lijkt op een particulier graf, maar dan met een beperkt aantal termijnen. Deze graven hadden een termijn van 10 jaar en konden maximaal 2x verlengd worden. Deze graven werden tot begin 1980 uitgegeven.

Algemeen graf

Op algemene graven rusten géén grafrechten. Algemene graven zijn eigendom van de gemeente. Ze werden uitgegeven voor een periode van 10 jaar. Het verlengen van deze termijn was niet mogelijk. Algemene graven werden tot 2017 uitgegeven.

Graf voor onbepaalde tijd

Dit is een particulier graf met rechten voor onbepaalde tijd. Deze graven noemen we ook wel eeuwigdurende graven. Deze graven werden tot 1980 uitgegeven.

Kindergraven

Kindergraven werden uitgegeven als algemene graven of particuliere graven. In 2012 besloot te gemeenteraad om de algemene kindergraven om te zetten naar een particuliere kindergraven. De rechten hiervan lopen tot 1 januari 2027. Vóór 1 januari 2027 schrijven wij alle rechthebbenden van kindergraven aan met de vraag wat ze met het kindergraf willen. Wij geven nabestaanden daarbij de keuze om het kindergraf te behouden (tegen het dan geldende tarief voor verlenging van een kindergraf) of het kindergraf te laten ruimen.

Rechthebbende

De persoon aan wie het uitsluitend recht is verleend. Deze persoon bepaalt wie er in het graf begraven wordt/worden.

Belanghebbende

De persoon aan wie het recht tot gebruik van een algemeen graf werd verleend.

Nabestaande

De persoon die betrokken is bij een graf. Een algemene benaming als wij nog niet weten of het een rechthebbende of een belanghebbende is.

Uitsluitend recht

Het recht dat wordt uitgegeven op een particulier graf. Dit wordt ook wel grafrecht genoemd.

Grafrusttermijn

De grafrusttermijn is de wettelijke termijn die op een graf rust. Na deze 10 jaar mag een graf geruimd worden. Dit kan alleen als hier verder geen rechten op rusten.

Waarom ruimen?

Er zijn verschillende reden om graven te ruimen. Als eerste de ruimte op de begraafplaatsen. De ruimte op sommige gemeentelijke begraafplaatsen is te groot en bij andere juist beperkt. Uitbreiding of het aanleggen en het onderhouden van een nieuwe begraafplaats brengt veel kosten met zich mee. Dit geldt ook voor het onderhoud van een te grote begraafplaats.
Als tweede noemen wij het opheffen van de rechtsongelijkheid tussen graven. Hiermee bedoelen wij het verschil tussen graven waarvoor rechten betaald worden en graven waarvoor geen rechten betaald worden. Dit leidt tot hoge(re) kosten voor degenen die wel grafrechten betalen.
Hoge kosten leidt tot (nog) hogere tarieven voor een graf. Dat vinden wij niet wenselijk.
Te hoge kosten kan voor sommige mensen een belemmering zijn om te kiezen voor begraven. Daarom kiest de gemeente ervoor graven met verlopen termijnen te ruimen.

Wat houdt het ruimingsbeleid in?

Bij actieve ruiming gaan wij graven ruimen om zo voldoende plek op de gemeentelijke begraafplaatsen vrij te maken. We ruimen ook omdat we gedeelten van de begraafplaats willen herinrichten of misschien afstoten.
We mogen alleen graven met verlopen termijnen ruimen. Dit zijn algemene graven waarvan de wettelijke verplichte grafrusttermijn van 10 jaar is verstreken. Daarnaast geldt dit voor particuliere graven en huurgraven waarvan de grafrechten zijn verlopen.

Wij ruimen geen particuliere graven waarvan de grafrechten niet verlopen zijn. Wij ruimen alleen als nabestaanden hebben aangegeven de grafrechten niet te willen verlengen of wanneer er geen nabestaanden te achterhalen zijn. Door het verlengen van de grafrechten kunnen nabestaanden een particulier graf heel lang in stand houden. Zij kunnen de grafrechten blijven verlengen.

Wat gaat er aan het ruimen vooraf?

Voordat wij overgaan tot ruiming, proberen wij de nabestaanden te achterhalen. We hebben veel nabestaanden in beeld. Als we dit nog niet weten, starten we hiervoor een zoektocht. Hiervoor maken wij gebruik van de (oude) begraafplaatsregisters, de bevolkingsadministratie, verschillende archieven en het Internet.
Als dit ook geen nabestaande oplevert, plaatsen we een oproep in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad, op onze website, Facebook en de informatieborden op de begraafplaatsen.
We willen voorkomen dat er van sommige graven geen nabestaande geregistreerd staat. We willen nabestaanden namelijk zelf de kans geven om een keuze te maken wat er met het graf moet gebeuren. Hieronder leest u welke keuzes u kunt maken.
We gaan zeer zorgvuldig te werk in onze zoektocht naar nabestaanden.

Welke keuzes kunt u maken?

Bij het ruimen van een graf kunnen nabestaanden diverse keuzes maken. Hieronder vindt u uitleg over de mogelijkheden.

 • Omzetten algemeen graf of huurgraf naar particulier graf
  Een algemeen graf of een huurgraf kan omgezet worden naar een particulier graf. We verlenen dan uitsluitend recht tot begraven op het graf voor een periode van 10 of 20 jaar.
  Het is per begraafplaats verschillend of het graf daarbij op dezelfde graflocatie kan blijven. Herbegraving naar een nieuw particulier graf is soms nodig. Bij omzetting van een graf naar een particulier graf betaalt u de kosten van de nieuwe grafrechten.
 • Herbegraven in het verzamelgraf
  Als we een graf ruimen, brengen wij standaard het stoffelijk overschot over naar het verzamelgraf op de begraafplaats. Op dit verzamelgraf staat een monument ter nagedachtenis aan de overledenen. Hierop kunnen we de naam van de overledene plaatsen. Aan het overbrengen naar het verzamelgraf zijn geen kosten verbonden. U betaalt wel de kosten voor de naamsvermelding.
 • Cremeren stoffelijk overschot
  U kunt het stoffelijk overschot laten cremeren. Kiest u voor cremeren? Dan dragen wij het stoffelijk overschot in een nieuwe kist over aan de door de familie uitgekozen begrafenisondernemer. Deze verzorgt de crematie. De kosten voor de nieuwe kist betaalt u aan de gemeente. De kosten voor de crematie betaalt u aan de begrafenisondernemer.

Hoe worden de graven geruimd?

Het ruimen van graven gebeurt meestal in twee fases. In de eerste fase verwijderen wij alleen de overgebleven grafmonumenten. De grond maken we gelijk en zaaien we in met gras. De daadwerkelijke ruiming van de graven (de stoffelijke overschotten) doen wij pas als op de begraafplaats behoefte is aan ruimte. Dit kan direct na het verwijderen van de grafmonumenten gebeuren, maar kan ook nog vele jaren duren. Dit verschilt per begraafplaats. Wij gaan hierin uiterst zorgvuldig te werk.

Wat gebeurt er met het grafmonument?

Het grafmonument is eigendom van de nabestaanden. Wanneer wij het graf gaan ruimen, krijgen nabestaanden de gelegenheid om het grafmonument te verwijderen. Als zij het grafmonument niet zelf willen houden, verwijderen en vernietigen wij het.

Moet u al actie ondernemen?

Bent u nabestaande van een overleden dierbare en staat u geregistreerd? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt bericht over het betreffende graf als dat nodig is. Twijfelt u of u geregistreerd bent als nabestaande, dan kunt u dit opvragen. We maken ruim vooraf bekend voor welke begraafplaats we een herinrichting gepland hebben.

Informatie via verschillende kanalen

Zodra we willen starten met de herinrichting van een begraafplaats laten wij dit op tijd weten. Wij kondigen het aan via het Zeeuws Vlaams Advertentieblad, op onze website en Facebook. Ook op de begraafplaats zelf komt informatie te hangen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Op de gemeentelijke website www.terneuzen.nl vindt u een lijst met veelgestelde vragen over het ruimen van graven met verlopen rechten. Als u hier het antwoord op uw vraag niet vindt of liever persoonlijk contact wilt, kunt u contact met ons opnemen.
U doet dit via: