Vuur stoken bij een evenement

Zie ook deze producten

U mag geen vuur stoken in de open lucht. Rookwaren en kaarsen mogen wel, behalve als er een rookverbod geldt. Vuur voor bakken en braden mag alleen als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving.

Gaat het om een openbaar evenement zoals een paasvuur, vreugdevuur of kerstbomenverbranding? Dan kunt u gratis een ontheffing aanvragen op het verbod vuur te stoken (stookontheffing). Doe uw aanvraag minimaal acht weken van te voren.
 

Stookontheffing evenement aanvragen als burger

Stookontheffing evenement aanvragen als organisatie

 

Voorwaarden bij een stookontheffing
 • De stooklocatie ligt niet binnen de bebouwde kom;
 • Het verkeer en omwonenden mogen geen overlast ondervinden van het stoken;
 • U stelt omwonenden op tijd op de hoogte;
 • U mag niet stoken bij smogfase twee en drie;
 • U mag niet stoken op een wijze waarbij gevaar ontstaat voor overslag van het vuur;
 • U mag niet stoken op bermen van wegen en (taluds van) dijken en watergangen;
 • Het te verbranden materiaal mag alleen bestaan uit schoon hout (of als aangegeven slootmaaisel);
 • U mag geen gebruik maken van vervliegende of snel ontvlambare stoffen zoals benzine of petroleum;
 • De stookplaats moet op een afstand van ten minste 30 meter liggen van een gebouw van derden;
 • De stookplaats moet op een afstand van ten minste 30 meter liggen van een hoop oogstproducten;
 • De stookplaats moet op een afstand van ten minste 100 meter liggen van een bos of natuurgebied;
 • De stooklocatie moet op een afstand van ten minste 1 meter liggen van de (openbare) weg;
 • De stooklocatie moet op een afstand van ten minste 1 meter liggen vanaf de insteek van een sloot;
 • Bezoekers mogen alleen bovenwinds staan opgesteld op een afstand van ten minste 5 meter van de vuurhaard;
 • Het terrein en de directe omgeving moet altijd bereikbaar en toegankelijk zijn voor hulpdiensten;
 • Het vuur moet onder toezicht staan van een meerderjarig persoon;
 • Alle aanwijzingen en bevelen van brandweer, politie en daartoe bevoegde ambtenaren dienen onverwijld en nauwkeurig te worden opgevolgd;
 • Het (kampvuur)terrein en de omgeving moet binnen 24 uur na beëindigen van het evenement in zijn oorspronkelijke staat zijn teruggebracht. De resten van het kampvuur moet u afvoeren naar een erkend verwerker;
 • De houder van de ontheffing is aansprakelijk voor alle schade, ontstaan tengevolge van het gebruikmaken van de ontheffing;
 • Een ontheffing moet u ieder jaar opnieuw aanvragen.
Meer informatie

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.